517/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksesta 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (1010/84) 3§:n ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen, jota jäljempänä sanotaan laitokseksi, suorittamista koneiden, laitteiden ja työvälineiden koetuksista, tarkastuksista ja mittauksista sekä siltä tilatuista tutkimuksista ja lausunnoista sekä niihin verrattavista muista suoritteista peritään valtiolle maksuja sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Maksu määrätään kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, jollei jäljempänä toisin säädetä. Omakustannusarvoon kuuluvat välittömät ja välilliset kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Kylmähuoneiden käytöstä aiheutuneet kustannukset lasketaan kertomalla huoneiden tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella huoneiden käyttöajalla. Kylmähuoneiden tuntihinta saadaan laskemalla yhteen vuotuiset pääomakustannukset ja käyttö- sekä ylläpitokustannukset ja jakamalla summa huoneiden vuotuisella käyttötuntimäärällä.

3) Muut välittömät kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut sen muilta ostamista, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä henkilökunnan matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon sellaisinaan.

4) Välilliset kustannukset. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan 85 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

3 §

Maa- ja metsätalousministeriön luvalla suoritteesta voidaan periä maksu omakustannusarvoa alempana, mikäli se on taloudellisesti perusteltavissa eikä laitoksen henkilöstö, koneet tai laitteet tilapäisesti muutoin tule käytetyksi tehokkaasti. Maksu on kuitenkin aina perittävä vähintään välittömien kustannusten suuruisena.

4 §

Koetuttajan tai muun tilaajan on omalla kustannuksellaan toimitettava koeteltava tai muutoin tutkittava kone tai työväline varusteineen laitoksen määräämälle tutkimuspaikalle ja asennettava se käyttökuntoon sekä huolehdittava sen käyttökunnossa pitämisestä tutkimuksen aikana ja sen poiskuljettamisesta tutkimuksen päätyttyä. Laitos voi suorittaa nämä toimenpiteet, jolloin sen tulee periä niistä aiheutuneet kustannukset sen mukaan kuin 2§:ssä on säädetty.

5 §

Ilmoitettaessa kone tai työväline koeteltavaksi koetuttajan on suoritettava laitoksen määräämä ennakkomaksu, jonka tulee olla vähintään 50 prosenttia arvioidusta koetuksen hinnasta. Tutkimuslaitos voi periä ennakkoa muistakin suoritteista.

Suoritteen lopulliset kustannukset peritään jälkilaskutuksena. Laskut ennakkomaksusta ja lopullisista kustannuksista on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, peritään eräpäivän jälkeiseltä ajalta 16 prosentin vuotuista viivästyskorkoa.

6 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

7 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1990 ja sillä kumotaan valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 19 päivänä joulukuuta 1980 annettu asetus (926/80) ja 11 päivänä kesäkuuta 1982 annettu asetuksen muutos (435/82). Maksu peritään kuitenkin aikaisempien säännösten mukaisesti suoritteista, joiden tuottaminen on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.