488/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Laki Ystävyyden puistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ystävyyden puiston perustamistarkoitus

Yhteistyön edistämiseksi ympäristönsuojelun alalla Suomen ja Neuvostoliiton kesken, Kainuun metsä- ja suoerämaiden, järvi- ja harjuluonnon sekä metsäpeuran elinympäristön suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta varten perustetaan Ystävyyden puisto valtion omistamille alueille Kuhmon kaupungissa ja Suomussalmen kunnassa.

Ystävyyden puistoon, jonka pinta-ala on noin 22 050 hehtaaria, kuuluvat 2-4§:ssä mainitut luonnonsuojelualueet.

2 §
Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen

Ystävyyden puistoon kuuluviksi luonnonsuojelulain (71/23) mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi muodostetaan Kuhmon kaupunkiin:

1) Elimyssalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 050 ha;

2) Lentuan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 100 ha; sekä

3) Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3 600 ha.

3 §
Luonnonsuojelualueiden liittäminen Ystävyyden puistoon

Ystävyyden puistoon kuuluvat 2§:ssä tarkoitettujen luonnonsuojelualueiden lisäksi seuraavat aikaisemmin muodostetut luonnonsuojelualueet:

1) eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetulla lailla (634/56) Kuhmon kaupunkiin perustettu Ulvinsalon luonnonpuisto; ja

2) eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi annetulla lailla (851/88) Kuhmon kaupunkiin ja Suomussalmen kuntaan perustettu Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualue.

Näiden luonnonsuojelualueiden rauhoituksesta on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

4 §
Ystävyyden puistoon liitettävän luonnonsuojelualueen laajentaminen

Eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueeksi annetulla lailla muodostettuun Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualueeseen liitetään valtion Kuhmon kaupungissa omistama alue, jonka pinta-ala on noin 1 100 hehtaaria.

Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualueen laajennusosassa on voimassa, mitä eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi annetun lain 2-4§:ssä on säädetty soidensuojelualueen rajojen merkitsemisestä, valvontaviranomaisen haltuunotto-oikeudesta ja soidensuojelualueen rajojen sisällä olevan alueen liittämisestä soidensuojelualueeseen.

Soidensuojelualueen laajennusalueen rauhoitussäännöksistä on voimassa, mitä Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualueen rauhoituksesta on erikseen säädetty.

5 §
Luonnonsuojelualueen rajat

Elimyssalon luonnonsuojelualueen, Lentuan luonnonsuojelualueen sekä Ison-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän lain liitteinä 1, 2 ja 3 oleviin karttoihin.

Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualueeseen liitettävän alueen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän lain liitteenä 4 olevaan karttaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen luonnonsuojelualueiden rajat muuta valtionmaata vastaan on määrättävä ja merkittävä maastoon noudattaen soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä. Alueiden rajat on määrättävä siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin maastoon.

Ystävyyden puiston luonnonsuojelualueiden rajat on lisäksi merkittävä maastoon siten kuin ympäristöministeriö määrää.

6 §
Henkilöstö sekä opastus- ja tutkimuskeskus

Ystävyyden puiston tutkimusta, hoitoa, käyttöä ja valvontaa sekä puistossa tapahtuvaa opastusta varten perustetaan tarpeellinen lukumäärä virkoja ja otetaan työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Kuhmon kaupunkiin perustetaan Ystävyyden puiston opastus- ja tutkimuskeskus.

7 §
Haltuunotto-oikeus

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuojelualueen vartijalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin luonnonsuojelualueella noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös luonnonsuojelualueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä alueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

8 §
Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Jos alue, joka ei ole valtion omistuksessa, mutta sijaitsee 2§:ssä tarkoitetun luonnonsuojelualueen rajojen sisällä, siirtyy valtion omistukseen, se luetaan kuuluvaksi asianomaiseen luonnonsuojelualueeseen.

Jos alue, joka rajoittuu lain 2§:ssä tarkoitettuun luonnonsuojelualueeseen, siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää asianomaiseen luonnonsuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 204/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 35/90

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

ELIMYSSALON LUONNONSUOJELUALUE Kuhmo 4431 05, 06, 08, 09 LENTUAN LUONNONSUOJELUALUE Kuhmo 4413 06, 09, 12, 4414 04, 07 ISON-PALOSEN LUONNONSUOJELUALUE Kuhmo 4432 01, 04 JUORTANANSALON-LAPINSUON LUONNONSUOJELUALUEESEEN LIITETTÄVÄ ALUE Kuhmo 4423 11 , 4441 02

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.