439/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna sen 3, 5 ja 8 lisäpöytäkirjalla, sekä sen 1, 2, 4, 6 ja 7 lisäpöytäkirjat, joiden eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä toukokuuta 1990 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (438/90) ja jotka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 4 päivänä toukokuuta 1990 ja joita koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 10 päivänä toukokuuta 1990, ovat voimassa 10 päivästä toukokuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu, kuitenkin niin, että 6 lisäpöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990 ja 7 lisäpöytäkirja 1 päivänä elokuuta 1990.

2 §

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 64 artiklan nojalla Suomen hallitus tekee yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen seuraavan oikeutta suulliseen käsittelyyn koskevan varauman.

Suomi ei voi toistaiseksi taata oikeutta suulliseen käsittelyyn sikäli kuin Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sellaista oikeutta. Sanottu koskee:

1. käsittelyä hovioikeuksissa, korkeimmassa oikeudessa, vesioikeuksissa ja vesiylioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 7 ja 8§:n ja 30 luvun 20 §:n mukaisesti sekä vesilain 15 luvun 23§:n samoin kuin 16 luvun 14 ja 39§:n mukaisesti,

2. käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa lääninoikeuslain 16§:n ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 15§:n mukaisesti,

3. käsittelyä, jossa vakuutusoikeus on viimeinen muutoksenhakuaste, vakuutusoikeuslain 9§:n mukaisesti,

4. käsittelyä tarkastuslautakunnassa tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen 8§:n mukaisesti.

3 §

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset:

1) Yleissopimuksen 25 artiklan ja 4 lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen sekä 7 lisäpöytäkirjan 7 artiklan 2 kappaleen nojalla Suomi tunnustaa Euroopan ihmisoikeustoimikunnan toimivallan ottaa vastaan Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitettuja valituksia, joissa yksityishenkilö, kansalaisjärjestö tai ryhmä väittää Suomen rikkoneen tässä yleissopimuksessa, 4 lisäpöytäkirjan 1-4 artiklassa ja 7 lisäpöytäkirjan 1-5 artiklassa tunnustettuja oikeuksia. Tämä tunnustus annetaan määräämättömäksi ajaksi tämän selityksen antopäivästä alkaen, paitsi 6 ja 7 lisäpöytäkirjan osalta, joihin nähden tunnustus tulee voimaan silloin, kun nämä lisäpöytäkirjat tulevat Suomen osalta voimaan.

2) Yleissopimuksen 46 artiklan ja 4 lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen sekä 7 lisäpöytäkirjan 7 artiklan 2 kappaleen nojalla Suomi tunnustaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiovallan pakolliseksi ipso facto ja ilman erityistä sopimusta kaikissa tämän yleissopimuksen, 4 lisäpöytäkirjan 1-4 artiklan ja 7 lisäpöytäkirjan 1-5 artiklan tulkintaan ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä tunnustus annetaan määräämättömäksi ajaksi tämän selityksen antopäivästä alkaen, paitsi 6 ja 7 lisäpöytäkirjan osalta, joihin nähden tunnustus tulee voimaan silloin, kun nämä lisäpöytäkirjat tulevat Suomen osalta voimaan.

4 §

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä toukokuuta 1990 annettu laki (438/90) ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.