417/1990

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun asetuksen (80/73) 1§:n 2 kohta, 3§:n 1 kohta, 6§:n 1 momentti, 7§:n 2 ja 3 momentti, 8, 10 ja 12§, 15§:n 1 ja 2 momentti ja 17§,

sellaisina kuin niistä ovat 6§:n 1 momentti, 7§:n 2 ja 3 momentti ja 15§:n 1 ja 2 momentti 12 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (431/89) sekä 12§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä toukokuuta 1989 annetulla asetuksella, uusi 2 a kohta, 21§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 12 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti sekä asetukseen siitä 6 päivänä toukokuuta 1988 annetulla asetuksella (413/88) kumotun 25§:n tilalle uusi 25§ seuraavasti:

1 §

Työministeriön alaisena piirihallintoelimenä työvoimapiirin toimisto toimialueellaan


2) johtaa ja valvoo työvoimapalvelujen toimeenpanoa sekä työllistämistä ja työttömyyden torjuntaa työministeriön työvoimapiirille asettamien, ministeriön ja piiritoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti;

2 a) hoitaa palkkaturvan toimeenpanoa ja henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevia asioita;


3 §

Työvoimapiirin päällikön tulee

1) johtaa ja valvoa työvoimapiirin toimiston toimintaa asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti;


6 §

Työvoimapiirin päällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan piiripäällikön määräämä piiritoimiston virkamies.


7 §

Työvoimapiirin toimisto määrää toimialan päälliköksi enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan jonkun toimistopäälliköistä. Jos toimistopäällikön virkoja ei ole kaikkia toimialoja varten, piiritoimisto määrää toimialan päälliköksi oman toimensa ohella piiritarkastajan, lakimiehen tai tutkijan.

Työjärjestyksen vahvistaa työvoimapiirin toimisto.

8 §

Työvoimapiirin toimiston alaisena paikallishallintoelimenä toimii työvoimatoimisto. Se huolehtii työvoimapalvelujen toimeenpanosta sekä työllistämisestä ja työttömyyden torjunnasta työvoimapiirin toimiston asettamien, piiritoimiston ja työvoimatoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi työvoimatoimiston tulee suorittaa muut sen toimitettaviksi säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Työvoimatoimiston yhteydessä toimii työvoimatoimikunta, josta on säädetty erikseen.

10 §

Työvoimatoimiston päällikön on johdettava toimiston toimintaa asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.

12 §

Työvoimatoimiston työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset työvoimatoimiston toimialajaosta työnvälitys- ja ammatinvalinnanohjausasioihin sen mukaan, kuin piiritoimisto on määrännyt näitä asioita toimiston hoidettavaksi samoin kuin siitä, miten työvoimatoimiston toimitettaviksi säädetyt tai määrätyt tehtävät jaetaan toimistossa.

Työjärjestyksen vahvistaa työvoimatoimisto.

15 §

Työvoimapiirin päällikön nimittää valtioneuvosto. Toimistopäällikön nimittää työministeriö työvoimapiirin toimiston esityksestä. Työvoimapiirin toimiston muut virkamiehet nimittää työvoimapiirin toimisto.

Työvoimatoimiston päällikön nimittää työvoimapiirin toimisto. Työvoimatoimiston muut virkamiehet nimittää työvoimatoimisto.


17 §

Työministeriö päättää työvoimapiirin päällikön ja työvoimapiirin toimisto päättää toimistopäällikön viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon muun viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää nimittävä viranomainen.

21 §

Työvoimapiirin toimisto voi avoimien virkojen uudelleensijoittelua varten kieltää työvoimatoimistoa ryhtymästä viran täyttämistoimenpiteisiin.

25 §

Yhteistoiminnassa työvoimapiirin toimiston ja työvoimatoimiston sekä niiden henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.