394/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatinvalinnanohjauksesta 22 päivänä tammikuuta 1960 annetun lain (43/60) 11§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (395/89),

muutetaan 2§:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat 13 päivänä heinäkuuta 1964 annetussa laissa (403/64), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 2 päivänä helmikuuta 1973 annetulla lailla (79/73), uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Edellä 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten ammatinvalinnanohjausta hoitavalla viranomaisella on mahdollisuus tarvittaessa osoittaa ohjattava terveydellisiin ja muihin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Ammatinvalinnanohjausta hoitavalla viranomaisella on mahdollisuus tarvittaessa osoittaa ohjattava työministeriön määräämän laitoksen tutkittavaksi ja ohjattavaksi. Tässä tarkoitetulle laitokselle voidaan myöntää kysymyksessä olevasta toiminnasta aiheutuvien menojen korvauksena valtionapua valtioneuvoston erikseen vahvistamien perusteiden mukaan.

Ohjattavan osallistuessa 2 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin ja selvityksiin tai 3 momentissa tarkoitettuun tutkimukseen ja ohjaukseen korvataan tästä aiheutuvat kustannukset valtion varoista valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1990.

Hallituksen esitys 14/90
Sosiaalivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 16/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.