374/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/83) 40§,

muutetaan 6 luvun otsikko, 34-37, 39 ja 44§ sekä

lisätään 8§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

8 §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua vähennystä laskettaessa yksi vapaudenmenetysvuorokausi vastaa yhtä arestivuorokautta, kahta kurinpitosakkoa, kahta poistumiskieltovuorokautta sekä kolmea kertaa ylimääräistä palvelusta.

6 luku

Kurinpitovalitus ja kurinpitomenettelyn valvonta

34 §

Kurinpitoasiassa määrättyyn kurinpitorangaistukseen saa hakea muutosta valittamalla (kurinpitovalitus) siitä sotilasoikeudenkäyntilain 5 tai 6§:n mukaan määräytyvään toimivaltaiseen yleiseen tuomioistuimeen.

Kurinpitoasiassa määrättyyn kurinpito-ojennukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

35 §

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja valituskirjelmä on toimitettava viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen, kun kurinpitoesimiehen päätös on annettu asianomaiselle tiedoksi, kurinpitorangaistuksen määränneelle kurinpitoesimiehelle tai 34§:ssä tarkoitetun tuomioistuimen kansliaan. Valituskirjelmän saa edellä tarkoitetun ajan kuluessa toimittaa myös asetuksessa säädetylle muulle viranomaiselle, jonka on välittömästi toimitettava se edellä tarkoitetulle kurinpitoesimiehelle. Tuomioistuimen on välittömästi ilmoitettava edellä tarkoitetulle kurinpitoesimiehelle valituskirjelmän saapumisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kurinpitoesimiehen on välittömästi toimitettava valituskirjelmä 34§:ssä tarkoitetun tuomioistuimen kansliaan ja liitettävä siihen kurinpitoasiassa kertynyt asiakirja-aineisto.

Kurinpitovalituksen katsotaan tulleen vireille tuomioistuimessa silloin, kun 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat saapuneet tuomioistuimen kansliaan. Tuomioistuimen on viivytyksettä annettava valittajalle ja sotilasoikeudenkäyntilain 4§:ssä tarkoitetulle syyttäjälle tieto käsittelyn ajasta ja paikasta sekä valittajan poissaolon seurauksista.

36 §

Kurinpitoesimiehen on huolehdittava siitä, että valittajalla on palveluksen estämättä mahdollisuus laatia valituskirjelmä ja että hän voi osallistua kurinpitovalituksen oikeuskäsittelyyn.

Kurinpitovalituksen käsittelyssä noudatetaan, mitä sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettujen rikosasioiden käsittelystä on säädetty. Mikäli valittaja jää saapumatta oikeuteen ilmoittamatta laillista estettä, kurinpitovalitus voidaan käsitellä ja ratkaista valittajan poissaolosta huolimatta.

37 §

Syyttäjällä on oikeus nostaa syyte kurinpitovalituksena tuomioistuimeen saatetussa asiassa. Jos syyte nostetaan, asia lakkaa olemasta kurinpitoasia.

Tuomioistuimen kurinpitovalitusasiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

39 §

Kurinpitomenettelyssä määrätyn rangaistuksen täytäntöönpanoon on ryhdyttävä viivytyksettä, kun valitukselle säädetty määräaika on päättynyt tai, kun valitus on tuomioistuimessa ratkaistu.

Täytäntöönpanoon voidaan rangaistun kirjallisella suostumuksella ryhtyä aikaisemminkin.

Tuomioistuimen tuomitseman arestin täytäntöönpano voidaan aloittaa, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, jos tuomittu antaa siihen kirjallisen suostumuksensa.

44 §

Arestirangaistus, jonka suorittaminen on kesken rangaistun kotiuttamis- tai muuna kuin 2 momentissa tarkoitettuna palveluksen päättymisajankohtana, suoritetaan loppuun arestina niin kuin 42§:ssä on säädetty.

Jollei arestin täytäntöönpanoa ole aloitettu ennen 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa tai, jos asevelvollinen kotiutetaan terveydellisistä syistä, muunnetaan arestirangaistus maksuksi. Arestia maksuksi muunnettaessa vastaa yksi arestivuorokausi kahden päivän kurinpitosakkoa. Muuntamisen suorittaa joukko-osaston komentaja noudattaen 2§:n 4 momentissa ja 43§:n 1 momentissa säädettyjä perusteita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa määrättyihin kurinpitorangaistuksiin.

Hallituksen esitys 100/89
Toisen lakivaliok. miet. 1/90
Suuren valiok. miet. 19/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.