357/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 22 päivänä syyskuuta 1989 ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (843/89) 9§, 12§, 16§:n 1 momentti, 17§:n 2 momentin f kohta ja 24§:n 5 momentti seuraavasti:

9 §
Ajoneuvomallien vähäiset erot

Jos tyyppikatsastettuun mallisarjaan kuuluvassa ajoneuvomallissa eroavaisuudet tyyppikatsastettuun malliin nähden ovat vähäisiä ja riittävällä tarkkuudella asiapapereista todettavissa, voi autorekisterikeskus sallia, että 8§:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen liitetään vain poikkeavia tietoja koskevat selvitykset. Ellei erityistä syytä ole, ei tässä tarkoitettua ajoneuvoa tarvitse tuoda tyyppikatsastukseen, vaan mallisarjaa koskevaan tyyppikatsastustodistukseen lisätään mallia koskevat tiedot hakijan antamien selvitysten perusteella.

12 §
Tyyppikatsastuksesta annettavat todistukset

1. Tyyppikatsastuksesta annetaan mallisarja- tai mallikohtainen tyyppikatsastustodistus. Mallisarjakohtaiseen tyyppikatsastustodistukseen annetaan liitteeksi kunkin mallin mallitiedot sisältävä todistus. Milloin rakenteeltaan ja akseliväliltään samaa mallia olevan ajoneuvon mallimerkintä muuttuu, tyyppikatsastustodistus voidaan laajentaa kattamaan myös merkinnältään muutettu malli. Tyyppikatsastustodistuksesta on käytävä ilmi, miten mahdollisesti muutettuna ajoneuvomalliin tai mallisarjaan kuuluvat ajoneuvot täyttävät tyyppikatsastusajankohtana voimassa olleet säännökset ja määräykset.

2. Jokaiselle ajoneuvomallille annetaan lisäksi tyyppirekisteriote, johon on merkitty ajoneuvomallin tyyppikoodi, merkki ja malli. Tyyppirekisteriotetta käytetään rekisteröitäessä ajoneuvo ennokkoilmoitusta tekemättä, jolloin siihen merkitään tarvittavat ajoneuvon yksilöintitiedot.

16 §
Maahantuontikatsastuksen toimittaminen

1. Maahantuontikatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 10§:ssä on säädetty. Ulkomailla rekisterissä olleelle ajoneuvolle saadaan kokonais- ja akselipainot kuitenkin määrätä enintään rekisteriin merkittyjen painojen mukaisiksi, ellei ajoneuvolle sallituista suuremmista painoista ole esittää tarkempia selvityksiä.


17 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei autorekisterikeskus toisin määrää, tyyppikatsastettu mallia olevaa:


f) moottorityökonetta, jolla ei tyyppikatsastustodistuksen mukaan ole sen painoihin eikä mittoihin vaikuttavia rakenne- tai varustevaihtoehtoja.


24 §
Vuosikatsastusvelvollisuus

5. Ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona ajoneuvon maahantuonti- tai rekisteröintikatsastus tai rekisteröinti on suoritettu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.