308/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990

Laki vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 7 luvun 4§:n 1 momentti, 16 luvun 5§:n 1 momentti, 14§:n 1 momentti, 20§:n 1 momentti ja 21§:n 1 momentti, 18 luvun 1§:n edellä oleva väliotsikko, 1§:n 1 ja 3 momentti, 2-6§, 8§:n edellä oleva väliotsikko ja 8-11§, 21 luvun 1§:n 1 momentti sekä 8§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 luvun 14§:n 1 momentti ja 21 luvun 1§:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa laissa (427/70), 18 luvun 1§:n 1 ja 3 momentti sekä 2-5§, 10 ja 11§ sekä 21 luvun 8§:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (467/87), 18 luvun 6§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 18 luvun 8§ muutettuna 11 päivänä lokakuuta 1963 annetulla lailla (453/63) ja mainitulla 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla, sekä

lisätään 16 lukuun uusi 6 a-6 c§ ja 18 lukuun uusi 14§ seuraavasti:

7 luku

Vesistön järjestely

4 §

Milloin joku, joka saa järjestelystä 6 luvun 16§:ssä tarkoitettua hyötyä tai muuta etua, taikka valtio pyytää lupaa muuhun kuin tämän luvun 3§:n 3 momentissa tarkoitettuun järjestelyyn haluamatta saada yritykseen osalliseksi muita, ei luvan myöntämisen edellytyksenä ole, että hyödynsaajat tämän luvun 3§:n 1 momentissa mainituin tavoin kannattavat yritystä.


16 luku

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa

Hakemusasiat
5 §

Jos hakemuksessa tarkoitetun yrityksen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle, vesioikeuden on määrättävä hakemus siihen liitetyn suunnitelman tarkastamista varten käsiteltäväksi katselmustoimituksessa, josta 18 luvussa säädetään.


6 a §

Hakemusasiassa vesioikeus voi tämän luvun 6§:ssä mainitun menettelyn jälkeen määrätä asiassa, jossa ei ole määrätty pidettäväksi katselmustoimitusta suoritettavaksi lisätutkimuksen selvitysmenettelyssä, jos kysymyksessä on hakemusasian ratkaisemiseen vaikuttava seikka eikä lisätutkimusta voida vaikeuksitta muulla tavoin suorittaa.

Selvitysmenettelyssä on suoritettava vesioikeuden määräämä lisätutkimus ja laadittava siitä kirjallinen lausunto. Selvitysmenettelyn suorittavat vesi- ja ympäristöhallinnon palveluksessa oleva virkamies tai työsopimussuhteinen henkilö, jolla on asiantuntemusta selvitettävän osakysymyksen alalta, ja vesioikeuden harkinnan mukaan kaksi uskottua miestä.

Virkamiehen ja uskottujen miesten määräämisestä selvitysmenettelyyn, siinä äänestämisestä ja sen kustannuksista on vastaavasti voimassa, mitä katselmustoimituksesta on säädetty.

6 b §

Selvitysmenettelyssä asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi, jos vesioikeus selvitysmenettelystä päättäessään on niin määrännyt. Vesioikeus voi kuulla asianosaisia myös selvitysmenettelyn jälkeen.

Asianosaisten kuulemiseksi selvitysmenettelyyn määrätyn virkamiehen on lähetettävä kirjeitse näille tiedossa olevalla postiosoitteella kutsu vähintään seitsemän päivää ennen menettelyn yhteydessä pidettävää kokousta tai maastotarkastusta. Kutsussa on mainittava, missä asianosaiset voivat tutustua selvitysmenettelyn asiakirjoihin. Kokouksessa tai maastotarkastuksessa he voivat esittää suullisesti tai kirjallisesti vaatimuksia tai selvityksiä, jotka on merkittävä virkamiehen pitämään pöytäkirjaan.

6 c §

Selvitysmenettelyssä on laadittava lausunto viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluessa siitä, kun asianomainen virkamies määrättiin suorittamaan selvitysmenettely, jollei vesioikeus ole määrännyt tätä lyhyempää määräaikaa. Lausunto ja muut asiakirjat on samassa määräajassa toimitettava vesioikeudelle.

14 §

Jos hakemusasiassa on pidetty katselmustoimitus ja asiakirjat ovat saapuneet vesioikeuteen ja muistutusten, vaatimusten sekä huomautusten esittämiselle varattu määräaika on päättynyt, vesioikeuden on pidettävä suullinen käsittely, mikäli katselmuskirjan johdosta tehdyt muistutukset, vaatimukset tai huomautukset antavat siihen aihetta taikka vesioikeus muutoin pitää sitä tarpeellisena. Asiakirjat on ennen suullista käsittelyä pidettävä nähtävänä vesioikeuden virkahuoneistossa. Vesioikeus voi pyytää toimitusinsinööriltä lausunnon tehtyjen muistutusten, vaatimusten ja huomautusten johdosta.


20 §

Vesioikeus voi omasta aloitteestaan tai katselmustoimituksen aikana toimitusinsinöörin ehdotuksesta hankkia tai välipäätöksellä taikka hakijalle lähetettävällä kirjeellä kehottaa hakijaa hankkimaan tarpeelliseksi harkitun selvityksen uhalla, että hakemus muutoin jätetään sikseen. Jos selvitys on julkisen edun kannalta tarpeellinen, hakijalle voidaan asettaa sakon uhka velvollisuutensa täyttämiseksi. Muu asianosainen voidaan velvoittaa esittämään hänen saatavissaan oleva selvitys uhalla, että asia voidaan ratkaista selvitystä ilmankin. Jos selvitys on julkisen edun kannalta tarpeellinen, hänet voidaan velvoittaa siihen sakon uhalla.


21 §

Hakemusasiassa, joka koskee luvan saamista tässä laissa tarkoitettua yritystä tai toimenpidettä varten, vesioikeuden on viran puolesta tutkittava, ovatko luvan edellytykset olemassa. Niin ikään vesioikeuden on, vaikkei vahingonkorvausvaatimusta ole tehty, tutkittava, onko havaitusta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä ja mihin määrään suoritettava korvausta, sekä viran puolesta muutoinkin otettava huomioon, mitä tässä laissa yleisen edun sekä yksityisten oikeuksien ja etujen turvaamiseksi on säädetty.


18 luku

Katselmustoimitus ja lopputarkastus

Katselmustoimituksen valmistavat toimenpiteet ja katselmuskokous
1 §

Jos vesioikeus 16 luvun 5 tai 13§:n nojalla määrää pidettäväksi katselmustoimituksen, sen on ilmoitettava siitä vesi- ja ympäristöhallitukselle. Vesioikeuden on määrättävä vesi- ja ympäristöhallituksen ehdotuksesta katselmustoimitusta varten toimitusinsinööri, joka toimii toimitusmiesten puheenjohtajana. Vesioikeus voi vesi- ja ympäristöhallituksen, toimitusinsinöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä ylimääräiseksi toimitusmieheksi erityisen alan asiantuntijan, jos sitä on pidettävä katselmustoimituksen suorittamisen kannalta tarpeellisena.


Vesi- ja ympäristöhallitus voi toimitusinsinöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä jonkun erityisen alan asiantuntemusta omaavan henkilön avustamaan toimitusinsinööriä hänen tehtävissään. Vesioikeus voi vesi- ja ympäristöhallituksen, toimitusinsinöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä tarvittaessa erityisen alan asiantuntijan avustamaan toimituksessa. Vesioikeus voi myös tarvittaessa määrätä sihteerinsä avustamaan toimitusmiehiä oikeudellisten kysymysten selvittelyssä.


2 §

Toimitusinsinöörin on tarkastettava hakemukseen liitetty suunnitelma yhteistyössä muiden toimitusmiesten kanssa. Hänen on myös tarvittaessa tehtävä esitys vesioikeudelle lisäselvitysten hankkimiseksi.

3 §

Suunnitelman tarkastamisen jälkeen on pidettävä katselmuskokous, josta toimitusinsinöörin on tiedotettava 9§:ssä mainitulla tavalla niille, joiden etua tai oikeutta hakemus saattaa koskea samoin kuin niille yrityksen vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa selvästi vaikuttaa, ja heitä edustaville yhteisöille.

Katselmuskokous on pidettävä vesistön varrella tai muutoin lähellä yrityksen toteuttamisaluetta. Jos yrityksen vaikutukset ulottuvat usean kunnan alueelle, jokaisessa kunnassa on pidettävä ainakin yksi katselmuskokous. Jos yrityksen vaikutukset ovat kunnassa vähäiset, tuossa kunnassa olevat asianosaiset ja 1 momentissa tarkoitetut asukkaat ja yhteisöt voidaan kutsua toisessa kunnassa pidettävään katselmuskokoukseen. Katselmuskokousta voidaan jatkaa eri päivinä ja eri paikoissa.

Katselmuskokouksessa on niillä, joiden etua tai oikeutta hakemus saattaa koskea, oikeus esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä yrityksestä sekä vaatimuksia ja selvityksiä. Edellä 1 momentissa mainituilla asukkailla ja yhteisöillä on oikeus esittää lausuntonsa yrityksestä.

4 §

Katselmuskokouksen jälkeen toimitusmiesten on perehdyttävä paikan päällä yrityksen vaikutuksiin ja olosuhteisiin. Toimitukseen määrätyn asiantuntijan ja avustavan virkamiehen on annettava lausuntonsa alansa kysymyksistä.

5 §

Toimitusmiesten on laadittava katselmuskirja, jossa heidän on annettava lausuntonsa, voidaanko lupa ja millä ehdoilla antaa, sekä selvitettävä yrityksen aiheuttamat vahingot ja arvioitava niiden määrä.

Katselmuskirjassa toimitusmiesten on lisäksi annettava lausuntonsa katselmuskokouksessa tehdyistä vaatimuksista ja selvityksistä. Lausunto on annettava myös vaatimuksesta yrityksen toteuttamisesta muunlaisena kuin hakemuksessa on tarkoitettu. Toimitusmiesten on, vaikkei korvausvaatimusta olisikaan tehty, annettava lausunto siitä, onko havaitusta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä sekä mihin määrään suoritettava korvausta.

Toimitusmiesten ollessa eri mieltä tulee ratkaisuksi se mielipide, jota vähintään kaksi heistä on kannattanut. Jos kaikki ovat eri mieltä tai, milloin toimitusmiehiä on neljä, äänet ovat tasan, tulee päätökseksi toimitusinsinöörin mielipide.

6 §

Jos vesioikeus on 16 luvun 5§:n 2 momentin nojalla määrännyt katselmustoimituksen suoritettavaksi sanotussa momentissa säädetyllä tavalla, toimituksen ensimmäisessä vaiheessa yrityksestä aiheutuvien vahinkojen selvittäminen, niiden määrän arvioiminen sekä ehdotuksen tekeminen 11 luvun muiden korvaussäännösten soveltamisesta on suoritettava vain siltä osin kuin se on tarpeellista luvan edellytysten selvittämiseksi ja ehdotuksen tekemiseksi ennakkokorvausten määräämistä varten.

Katselmustoimituksen ensimmäisessä vaiheessa toimitusmiesten on, antamatta lopullista lausuntoa vahingoista ja niistä suoritettavista korvauksista, tehtävä katselmuskirjassa ehdotus maksettavista ennakkokorvauksista.

Loppukokous ja katselmustoimituksen päättäminen
8 §

Katselmustoimituksessa on pidettävä loppukokous, josta toimitusinsinöörin on tiedotettava 9§:ssä mainitulla tavalla niille, joiden etua tai oikeutta hakemus saattaa koskea samoin kuin niille yrityksen vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa selvästi vaikuttaa, ja heitä edustaville yhteisöille. Loppukokous on pidettävä samoissa kunnissa kuin katselmuskokous.

Loppukokouksessa toimitusinsinöörin on selostettava katselmuskirjan sisältö. Loppukokouksessa asianosaisilla on, puhevaltansa valvomiseksi vesioikeudessa, oikeus esittää suullisesti tai kirjallisesti muistutuksia, vaatimuksia ja huomautuksia hakemuksen, suunnitelman tai katselmuskirjan johdosta. Samoin 3§:n 1 momentissa tarkoitetuilla asukkailla ja yhteisöillä on oikeus suullisesti tai kirjallisesti esittää lausuntoja vesioikeudelle hakemuksen, suunnitelman tai katselmuskirjan johdosta.

9 §

Kutsu katselmuskokoukseen ja loppukokoukseen on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta niissä kunnissa, joiden alueelle yrityksen vaikutusten voidaan otaksua ulottuvan. Lisäksi kutsu on erikseen annettava tiedoksi noudattamalla 16 luvun 8§:ssä olevia hakemuksen tiedoksiantamista koskevia säännöksiä sekä julkaisemalla se ainakin yhdessä edellä mainittuihin kuntiin yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Katselmuskokouksen kokouskutsuun on liitettävä hakijan laatima lyhyt yhteenveto yrityksestä ja sen vaikutuksista. Loppukokouksen kokouskutsuun toimitusinsinöörin on liitettävä lyhyt yhteenveto katselmuskirjasta ja siinä on mainittava, miten asianosaisten on meneteltävä puhevaltansa valvomiseksi vesioikeudessa.

Ennen katselmuskokousta on hakemus ja suunnitelma sekä ennen loppukokousta on hakemus, suunnitelma ja katselmuskirja pidettävä yleisesti nähtävänä 1 momentissa tarkoitetuissa kunnissa vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta. Asiakirjojen nähtävänä pitämisestä on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jäljennös asiakirjoista on lähetettävä 1 momentissa tarkoitettujen kuntien ympäristönsuojelulautakunnille, vesi- ja ympäristöhallitukselle, asianomaiselle lääninhallitukselle sekä muullekin viranomaiselle sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Jäljennös katselmuskirjasta on lähetettävä myös hakijalle.

Jos katselmuskokousta on tarpeellista jatkaa ja jatketun kokouksen pitämisaika ilmoitetaan aikaisemmassa kokouksessa, siitä ei tarvitse tiedottaa muulla tavoin.

10 §

Sen, joka haluaa tehdä muistutuksia, vaatimuksia tai huomautuksia hakemuksen, suunnitelman tai katselmuskirjan johdosta, on puhevaltansa menettämisen uhalla esitettävä ne vesioikeudelle kuudenkymmenen päivän kuluessa viimeisestä loppukokouksesta taikka suullisesti tai kirjallisesti loppukokouksessa. Puhevaltaa ei kuitenkaan ole menetetty, jos olosuhteet asian vireillä ollessa ovat olennaisesti muuttuneet tai jos vesioikeus on poikennut katselmuskirjasta tai jos puhevallan menettäminen muutoin olisi ilmeisen kohtuutonta.

Edellä 3§:n 1 momentissa tarkoitetuilla asukkailla ja yhteisöillä on oikeus antaa vesioikeudelle lausuntonsa hakemuksen, suunnitelman tai katselmuskirjan johdosta 1 momentissa mainituilla tavoilla.

Viranomaisten, joille katselmuskirja on toimitettu, on tehtävä tarpeellisiksi katsomansa huomautukset vesioikeudelle kuudenkymmenen päivän kuluessa katselmuskirjan saamisesta.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut muistutukset, vaatimukset ja huomautukset on, jollei niitä ole tehty loppukokouksessa, tehtävä vesioikeudelle kirjallisesti kaksin kappalein.

11 §

Katselmuskirja, hakemus, suunnitelma sekä katselmustoimituksessa kertyneet muut asiakirjat on kolmenkymmenen päivän kuluessa viimeisestä loppukokouksesta lähetettävä vesioikeudelle. Katselmustoimitus katsotaan päättyneeksi, kun tässä pykälässä tarkoitetut toimet on suoritettu.

14 §

Katselmustoimituksesta, selvitysmenettelystä ja lopputarkastuksesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä asetuksella.

21 luku

Erityisiä määräyksiä

1 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen yleinen valvonta kuuluu vesi- ja ympäristöhallitukselle sekä vesi- ja ympäristöpiireille. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö voivat antaa alaiselleen hallinnolle toimialallaan valvontaa koskevia yleisiä määräyksiä ja ohjeita.


8 §

Vesioikeuden on ilmoitettava asianomaiselle lääninmaanmittauskonttorille lainvoiman saaneesta päätöksestä, jolla on myönnetty oikeus tehdä toisen maalle uoma tai muu rakennelma, saattaa toiselle kuuluvaa aluetta pysyvästi veden alle, käyttää toisen omistamaan tilaan kuuluvaa vesivoimaa taikka muutoin jatkuvasti käyttää hyväkseen toisen kiinteää omaisuutta. Sama koskee päätöstä, jolla jokin alue on määrätty suoja-alueeksi tai sen käyttöä muutoin rajoitettu. Lääninmaanmittauskonttorin on tehtävä päätöksestä merkintä maarekisteriin. Lääninmaanmittauskonttorin tulee tarvittaessa määrätä maanmittausinsinööri erityisessä maanmittaustoimituksessa selvittämään ne seikat, joita merkinnän tekeminen edellyttää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Vesioikeudessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan hakemusasiaan sovelletaan aikaisempaa lakia.

Hallituksen esitys 55/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 16/89
Suuren valiok. miet. 127/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 2/90

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.