306/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1990

Opetusministeriön päätös virallisten kääntäjien kokeista

Opetusministeriö on virallisista kääntäjistä 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetun asetuksen (626/89) 8§:n nojalla päättänyt:

Tutkinnot
1 §

Virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/88) 2§:n 2 momentissa tarkoitettuihin tutkintoihin kuuluvien kokeiden toimeenpanemisessa ja yleisissä arvosteluperusteissa noudatetaan sen lisäksi, mitä virallisista kääntäjistä annetun asetuksen (626/89) 5-7§:ssä säädetään, tämän päätöksen määräyksiä.

2 §

Asetuksen 6§:n 1 momentissa tarkoitettu kieli, jossa tutkinto suoritetaan käännöksenä suomen, ruotsin tai saamen kieleen tai kielestä, voi olla suomen, ruotsin, saamen, englannin, espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kieli taikka jokin muu sellainen kieli, jossa kääntäjien tutkintolautakunnalla on riittävät edellytykset järjestää tutkinto.

Saamen kielestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä päätöksessä määrätään kotimaisesta kielestä.

3 §

Asetuksen 5§:ssä tarkoitetuista tutkintotilaisuuksista on ilmoitettava Virallisessa lehdessä ja tutkintolautakunnan harkinnan mukaan myös muissa lehdissä. Ilmoituksissa on mainittava tutkintotilaisuuden aika ja paikka sekä muut tutkittavan tutkintotilaisuudesta ja siihen ilmoittautumisesta huomioon otettavat seikat. Ilmoituksessa on myös mainittava asetuksen 6§:ssä tarkoitetut valittavina olevat aihepiirit.

4 §

Tutkintoon on ilmoittauduttava kirjallisesti lautakunnan sihteerille. Tutkittavan on tällöin ilmoitettava täydellinen nimensä, henkilötunnuksensa, kotipaikkansa ja postiosoitteensa sekä se, mistä kielestä mihin kieleen hän haluaa kääntää ja missä aihepiirissä hän haluaa suorittaa tutkinnon toisen osatehtävän. Lautakunta voi ilmoittautumista varten vahvistaa erityisen lomakkeen. Tutkittavan on viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivänä suoritettava asetuksella erikseen säädetty tutkintomaksu. Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova.

5 §

Kukin tutkinto on suoritettava kolmen tunnin kuluessa siitä hetkestä, jolloin koetehtävät on jaettu tutkittaville. Tutkintojen kellonajoista päättää tutkintolautakunta. Myöhästyneitä otetaan vastaan tunnin ajan koetilaisuuden alkamisesta. Myöhästyneiden koeaika päättyy samanaikaisesti kuin muidenkin tutkittavien koeaika, elleivät erityiset syyt puolla koeajan jatkamista. Kokeesta saa poistua aikaisintaan tunnin kuluttua koetilaisuuden alkamisesta.

Kokeet voidaan jättää arvosteltavaksi lyijykynällä kirjoitettuna.

Tutkintotilaisuudessa on tutkittavan pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

6 §

Virallisen kääntäjän kokeissa tutkitaan kääntämistaitoa, johon sisältyy sekä lähdekielen ymmärtäminen että kohdekielen virheetön käyttäminen. Siten arvioidaan myös esimerkiksi välimerkkien, isojen alkukirjainten sekä lyhenteiden käyttö. Jos arvostelija käsialan tai muun epäselvyyden takia ei pysty lukemaan jotakin kohtaa, se tulkitaan virheelliseksi. Jos kokelas käyttää tekstauskirjaimia, on hänen niilläkin tehtävä selvä ero ison ja pienen alkukirjaimen välillä. Jos kokelas tarjoaa kahta vaihtoehtoa, arvostellaan kyseinen kohta huonomman ehdotuksen mukaan.

Tutkinnossa on sallittu kirjallisten ja lautakunnan harkinnan mukaan muidenkin apuvälineiden käyttö.

7 §

Järjestystä tutkintotilaisuuksissa valvoo riittävä määrä valvojia. Valvojat määrää sihteeri. Muulle valvojalle kuin sihteerille maksetaan valtion varoista opetusministeriön vahvistama palkkio.

Jos joku rikkoo tutkintotilaisuuden järjestystä tai harjoittaa taikka yrittää vilppiä, tulee valvojan poistaa hänet koetilaisuudesta ja hänen tutkintonsa on katsottava hylätyksi. Lievissä tapauksissa on valvojan varoitettava asianomaista.

8 §

Tutkintolautakunta ilmoittaa kunkin tutkinnon tulosten ilmoittamisen yhteydessä koesuoritusten nähtävilläoloajoista ja -paikoista.

Koetehtävien laadinta ja arvostelu
9 §

Lautakunnan toimeenpanemat tutkinnot ovat kirjallisia. Kunkin koetehtävän tulee olla noin 30 rivin mittainen. Tutkinto käsittää tällöin yhteensä noin 60 riviä. Rivin pituus on keskimäärin 65 konekirjoituslyöntiä.

10 §

Koetehtävät vahvistaa lautakunta. Yleiskielen käännöskokeen tarkoituksena on tuoda esille kokeen suorittajan kieli- ja käännöstaito sekä muun muassa asianomaisten kielten idiomien ja kulttuuritaustan tuntemus. Käännettävä teksti voi käsitellä jotain ajankohtaista tapahtumaa tai tieteeseen, taiteeseen tai tekniikkaan liittyvää aihetta, jota käsitellään yleistajuisesti, laajahkolle lukijakunnalle osoitettuna. Tekstin tulee olla nykyisin käytettävän yleiskielen mukaista. Koetekstin tulee olla alkuperäisteksti.

Tietyn aihepiirin kokeen tarkoituksena on tutkia kielitaitoa valitussa aihepiirissä samoin kuin perehtyneisyyttä oikean tyylin ja oikeiden termien valintaan ja käyttöön. Tekstin tulee käsitellä aihepiirin asioita käyttäen sille ominaista termistöä ja tyyliä. Koetekstin tulee olla alkuperäisteksti.

11 §

Yleiskielen koetehtävän vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen laatii asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen.

Yleiskielen koetehtävän kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen tai vieraaseen kieleen laativat vuorotellen lautakunnan jäsenet.

12 §

Tietyn aihepiirin koetehtävän vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen laatii kunkin vieraan kielen kyseisen aihepiirin asiantuntija neuvoteltuaan asiasta kyseistä kieltä edustavan jäsenen tai apujäsenen kanssa.

Tietyn aihepiirin koetehtävän kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen tai vieraaseen kieleen laativat vuorotellen lautakunnan kyseisten aihepiirien asiantuntijat.

13 §

Lautakunta määrää toimikautensa ajaksi asetuksen 2§:n 4 momentissa mainitut asiantuntijat niitä kieliä varten, jotka ovat lautakunnassa pysyvästi edustettuina. Asiantuntija voi olla henkilö, joka hallitsee kysymyksessä olevaa tutkintokieltä syntyperäisen tavoin tai siihen verrattavasti tai joka on tietyn aihepiirin asiantuntija.

Tietyn aihepiirin asiantuntijoita määrättäessä on kiinnitettävä huomiota asianomaisten kieli- ja käännöstaitoon.

14 §

Tutkinnon kaksi koesuoritusta arvostellaan erikseen, eivätkä ne kompensoi toisiaan.

Tutkinnon kahdesta koesuorituksesta toinen arvostellaan ensin ja toinen ainoastaan, jos arvostelijat ehdottavat ensimmäistä hyväksyttäväksi.

15 §

Yleiskielen koesuorituksen vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen arvostelevat asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen sekä kotimaista kieltä edustava jäsen.

Yleiskielen koesuorituksen kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen arvostelevat kohdekieltä edustava jäsen ja varajäsen sekä tarvittaessa lähdekieltä edustava jäsen.

Yleiskielen koesuorituksen kotimaisesta kielestä vieraaseen kieleen arvostelevat asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen sekä kyseisen vieraan kielen syntyperäinen asiantuntija.

16 §

Tietyn aihepiirin koesuorituksen vieraasta kielestä kotimaiseen kieleen arvostelevat asiantuntija, joka on laatinut koetehtävän, sekä asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen. Tarvittaessa kolmantena koesuorituksen arvostelee vielä kotimaista kieltä edustava jäsen.

Tietyn aihepiirin koesuorituksen kotimaisesta kielestä toiseen kotimaiseen kieleen arvostelevat asiantuntija, joka on laatinut koetehtävän, sekä kohdekieltä edustava jäsen.

Tietyn aihepiirin tehtävän kotimaisesta kielestä vieraaseen kieleen arvostelevat kyseisen aihepiirin asiantuntija sekä asianomaista vierasta kieltä edustava jäsen tai apujäsen. Kolmantena koesuorituksen arvostelee vielä kyseisen vieraan kielen syntyperäinen asiantuntija.

17 §

Tutkintolautakunta voi rajoittaa sellaisen henkilön oikeutta osallistua tutkintoon, joka on aikaisemmin tutkinnoissa tullut vähintään kahdella perättäisellä koekerralla hylätyksi.

18 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1990

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Vt. tiedesihteeri
Hilkka Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.