302/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Laki rikoslain 3 luvun 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain 3 luvun 5§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1972 annetussa laissa (498/72), ja

lisätään 3 luvun 5§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa ja 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa laissa (613/74), uusi 4 momentti seuraavasti:

3 luku

Perusteista, jotka poistavat teon rangaistavuuden >tai sitä vähentävät

5 §

Tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitsematta, milloin:

1) rikosta on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä;

2) rikosta on tekoon tai tekijään liittyvistä erityisistä syistä pidettävä anteeksiannettavana;

3) rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon tekijän toiminta rikoksensa vaikutusten estämiseksi tai poistamiseksi tai sen selvittämisen edistämiseksi, hänen henkilökohtaiset olonsa, rikoksesta hänelle aiheutuvat muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat; taikka

4) rikos ei rikosten yhtymistä koskevien säännösten johdosta olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa on säädetty, tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitsematta rikoksesta, jonka joku on tehnyt alle 18-vuotiaana, jos teon katsotaan johtuneen pikemmin ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta lain kieltoja ja käskyjä kohtaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 79/89
Lakivaliok. miet. 17/89
Suuren valiok. miet. 2/90

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.