247/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990

Liikenneministeriön päätös kuorma-autojen ja niiden perävaunujen ristiinkytkennästä

Liikenneministeriö on antanut ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (843/89) 21§:n 2 momentin ja ajoneuvoasetuksen (233/82) 69§:n nojalla seuraavat määräykset:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

1. Tämä päätös koskee paineilmajarruin varustettuja kuorma-autoja ja niihin kytkettäviä paineilmajarruin varustettuja puoliperävaunuja sekä kaksiakselisia tai vastaavia telirakenteisia varsinaisia perävaunuja.

2. Tällä päätöksellä määritellään kytkennän keskinäisen yhteensopivuuden varmistavat standardit ja ajoneuvoasetuksen mukaisesti sallitun kytkennän toteamista helpottavat merkinnät ajoneuvoihin ja niiden rekisteritietoihin.

2 §
Määritelmiä

1. Perävaunun vetopituus on mitta vetotapin tai vetosilmukan keskeltä perävaunun taaimpaan kohtaan.

2. Perävaunun oikaisupituus on perävaunun kääntyvyysominaisuuksia kuvaava mitta, kun perävaunun oikaisugeometria redusoidaan vastaamaan yksiakselisen perävaunun oikaisugeometriaa.

3. Perävaunun siltasääntöpituus on mitta vetotapin tai vetosilmukan keskeltä perävaunun taaimpaan akseliin.

4. Yhdistelmän kokonaispaino on vetoauton rekisteriin merkityn kokonaispainon ja perävaunun kytkentäpainon eli kytkennässä sallitun kokonaispainon summa.

5. Mitat ja painot ilmoitetaan metreinä ja tonneina yhden desimaalin tarkkuuteen pyöristettyinä.

2 luku

Ristiinkytkennän edellytykset

3 §
Ajoneuvon leveys

Varsinaisen perävaunun vetoon ristiinkytkennässä hyväksyttävän auton leveyden tulee olla vähintään 2,45 metriä ja puoliperävaunun vetoon hyväksyttäväksi auton leveyden vähintään 2,30 metriä etuakselin kohdalta mitattuna. Ristiinkytkentään hyväksyttävän perävaunun leveys saa olla enintään 2,60 metriä.

4 §
Varsinaisen perävaunun vetolaitteet

Autossa olevan vetokytkimen ja perävaunussa olevan vetosilmukan tulee olla sijoitetut ajoneuvoon ja mitoitetut standardin SFS 3544 mukaisesti.

5 §
Puoliperävaunun vetolaitteet

Autossa olevan vetopöydän ja puoliperävaunussa oleva vetotapin tulee olla sijoitetut ajoneuvoon sekä mitoitetut standardin SFS 3545 mukaisesti. Standardista poiketen pisteen x etäisyys pyörähdysakselista tulee olla vähintään 2100 mm.

6 §
Sähkökytkentä

1. Autossa ja perävaunussa tulee olla 24 V sähköjärjestelmä. Kytkentää varten ajoneuvossa tulee olla standardin SFS 3547 mukainen pistorasia ja kytkettävässä ajoneuvossa saman standardin mukainen pistoke. Pistorasia on varsinaisen perävaunun vetoautossa ja puoliperävaunussa.

2. Johtimet tulee kytkeä standardin 3547 mukaisesti. Lisäksi perävaunun vasemmanpuoleiset taka- ja äärivalot sekä tunnuskilven valo (liitäntä n:o 2) kytketään omaan virtapiiriinsä ja oikeanpuoleiset taka- ja äärivalot sekä tunnuskilven valaisin (liitäntä n:o 6) omaansa. Keskellä olevan tunnuskilven valon saa kytkeä joko oikean- tai vasemmanpuoleiseen virtapiiriin, mutta ei molempiin.

3. Standardin SFS 3547 mukaiseen pistotulppaan ei saa kytkeä muita toimintoja. Näitä kuten ohjautuvan akseliston lukitusta, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden ohjausta tai peruutusvaloa varten on käytettävä erillistä, standardin ISO 3731 mukaista pistorasiaa ja -tulppaa (24 S).

7 §
Puoliperävaunun ja sen vetoauton jarrujen paineilmakytkentä

1. Autossa ja perävaunussa tulee olla kaksijohtoiset paineilmajarrut. Johtojen tulee olla varustetut joko erillisillä liittimillä (järjestelmä B) standardin SFS 3546 (ISO 1728) mukaisesti tai kaksoisliittimillä (järjestelmä A) standardin SFS 3745 mukaisesti.

2. Liittimien tulee olla 1 momentissa tarkoitettujen standardien mukaisesti sijoitetut siten, että taipuisien letkujen päissä olevat liittimet ovat vetoautossa ja kiinteät liittimet perävaunussa. Jarrujen työpainejohdon liitin tulee olla vetoautossa takaa katsoen oikealla ja ohjauspainejohdon liitin vasemmalla puolella.

3. Paineilmajarrujärjestelmässä saa käyttää enintään yksiä väliletkuja, jolloin autossa voi olla joko kiinteä kaksoisliitin tai kiinteät erilliset liittimet väliletkujen kiinnittämistä varten. Väliletkuja käytettäessä tulee sekä auton kiinteässä liittimessä että väliletkussa olla sulkuventtiili.

4. Jos autoon on asennettu väliletkun kiinnittämistä varten kiinteä liitin, ei johtojen sijoitukseen tässä liittimessä sovelleta standardin SFS 3745 kohdan 5 määräystä. Syöttöjohdon tulee sijaita oikealla ja ohjausjohdon vasemmalla puolella katsottaessa liitintä kytkentäpinnan suuntaan.

8 §
Varsinaisen perävaunun ja sen vetoauton jarrujen paineilmakytkentä

1. Autossa ja perävaunussa tulee olla kaksijohtoiset paineilmajarrut. Johtojen tulee olla varustetut joko erillisillä liittimillä (järjestelmä B) standardin SFS 3546 (ISO 1728) mukaisesti tai kaksoisliittimillä (järjestelmä A) standardin SFS 3745 mukaisesti.

2. Liittimien tulee olla 1 momentissa mainittujen standardien mukaisesti sijoitettuja siten, että taipuisien letkujen päissä olevat liittimet ovat perävaunussa ja kiinteät liittimet vetoautossa. Jarrujen syöttöpainejohdon liittimen tulee olla vetoautossa takaa katsoen oikealla ja ohjauspainejohdon liittimen vasemmalla puolella.

9 §
Jarruille asetettavat vaatimukset

Ristiinkytkentään hyväksyttävän auton ja perävaunun jarrujen tulee täyttää liikenneministeriön paineilmajarruille varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista 31 päivänä maaliskuuta 1988 antaman päätöksen (Dn:o 509/01/88) ja siihen myöhemmin tehtyjen lisäysten tai uudemman vastaavan päätöksen vaatimukset.

3 luku

Merkinnät autossa ja perävaunussa sekä ajoneuvorekisterissä

10 §
Auton merkinnät

Puoliperävaunun vetoauton ohjaamon takaseinään vasemmalle ja varsinaisen perävaunun vetoauton korirakenteen taakse tai muuhun vastaavaan kohtaan on merkittävä katsastuksessa annetun ohjeen mukaisesti:

a) vetoauton jarruliitinjärjestelmän tyypin (A, B tai A/B);

b) kytkettävän perävaunun suurin vetopituus niin, ettei ajoneuvoyhdistelmälle sallittu kokonaispituus ylity;

c) kytkettävän perävaunun suurin oikaisupituus niin, että ajoneuvoyhdistelmä täyttää kääntyvyydestä annetut määräykset; ja

d) yhdistelmän suurinta sallittua kokonaispainoa vastaava perävaunun pienin siltasääntöpituus ja siitä kauttaviivalla erotettuna vastaava suurin mahdollinen kokonaispaino.

11 §
Perävaunun merkinnät

1. Perävaunun korirakenteen etupäätyyn tai muuhun vastaavaan kohtaan vasemmalle on merkittävä katsastuksessa annetun ohjeen mukaisesti:

a) perävaunun jarruliitinjärjestelmän tyyppi (A tai B);

b) perävaunun vetopituus;

c) perävaunun oikaisupituus; ja

d) perävaunun siltasääntöpituus.

2. Jos perävaunun aisa tai runkorakenne on pituudeltaan säädettävä, merkitään 1 momentissa tarkoitetut vaihtoehtoiset pituudet sulkuihin.

12 §
Rekisteriin tehtävät merkinnät

1. Auton ja perävaunun rekisteriotteiden erikoisehtoihin merkitään 10 ja 11§:ssä tarkoitetut tiedot.

2. Auton rekisteriotteen erikoisehtoihin merkitään lisäksi huomautus: ''Perävaunun siltasääntöpituuden alittaessa xxx m on yhdistelmän kokonaispainoa alennettava 270 kg jokaista alkavaa 0,10 metriä kohti ellei yhdistelmän tyypistä ja akselilukumäärästä johtuen yhdistelmälle salittu kokonaispaino ole tätäkin alhaisempi'', jossa xxx tarkoittaa suurimman kokonaispainon edellyttämää pienintä siltasääntöpituutta.

13 §
Ulkomainen ajoneuvo

Ulkomainen tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröity ajoneuvo saadaan hyväksyä Suomessa ristiinkytkentäkatsastuksessa, jos se täyttää tämän päätöksen vaatimukset. Ristiinkytkentäkatsastuksesta annetaan tällöin erillinen todistus, johon merkitään ajoneuvon 10 ja 11§:ssä vaaditut tiedot. Näissä pykälissä vaadittuja merkintöjä ei tarvitse tehdä ajoneuvoon.

4 luku

Kytkentä

14 §
Kytkennän suorittaminen

1. Ristiinkytkentään hyväksytyn auton saa kytkeä ristiinkytkentään hyväksyttyyn perävaunuun, jos:

a) perävaunun vetopituus ei ylitä autoon kytkettäväksi sallitun perävaunun vetopituutta;

b) perävaunun oikaisupituus ei ylitä autoon kytkettäväksi sallitun perävaunun oikaisupituutta; ja

c) autossa ja perävaunussa on yhteensopivat paineilma- ja sähköliitännät.

2. Ristiinkytketylle ajoneuvoyhdistelmälle sallittu kokonaispaino on enintään autolle ja perävaunulle sallittujen kokonaispainojen summa vähennettynä perävaunun siltasääntöpituudesta johtuvalla määrällä ellei yhdistelmälle sallittu kokonaispaino ole yhdistelmän tyypistä tai akselilukumäärästä johtuen tätäkin alhaisempi. Ajoneuvoille tai kuljetusreitillä sallittuja akseli-, teli- tai kokonaispainoja ei myöskään saa ylittää.

3. Kuljettajan on varmistauduttava siitä, että auton ja perävaunun kytkentä on turvallinen ajoneuvojen välisen mekaanisen, sähköisen ja pneumaattisen kytkennän osalta eivätkä yhdistelmän pituus, leveys ja korkeus ylitä sallittuja arvoja ja että yhdistelmä täyttää kääntyvyysvaatimukset.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

15 §
Soveltamisohjeet ja poikkeukset

Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta ja voi myöntää poikkeuksia päätöksen vaatimuksista.

16 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1990

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.