232/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 1§:n 2 momentti, 21§:n 1 momentti ja 27§, niistä 1§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (78/84), sekä

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla ja 4 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (834/81), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 19 a§ ja 21§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Kaupparekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus, jota tässä laissa sanotaan rekisteriviranomaiseksi. Kaupparekisteriasioiden paikallisviranomaisina toimivat maistraatit ja kihlakuntien rekisteritoimistot. Rekisteriviranomainen toimittaa kaupparekisteristä ja siihen liittyvistä asiakirjoista jäljennökset paikallisviranomaisille.

Paikallisviranomaisina asunto-osakeyhtiöiden osalta toimivat vain kihlakuntien rekisteritoimistot, jotka 19 a§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myös päättävät näiden yhtiöiden kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten rekisteriin merkitsemisestä.


19 a §

Asunto-osakeyhtiön kaupparekisteriin tehtävän perus- ja muutosilmoituksen käsittelee ja sen rekisteriin merkitsemisestä päättää sen kihlakunnan rekisteritoimisto, jonka virka-alueella yhtiön kotipaikka on.

Jos ilmoitus sisältää päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai jos ilmoituksen rekisteröinti olisi 21§:ssä säädetyn menettelyn jälkeen evättävä, rekisteritoimiston tulee saattaa asia rekisteriviranomaisen päätettäväksi.

21 §

Jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen tekijää on kehotettava määräajassa, jonka tulee olla vähintään kaksi kuukautta, antamaan lausuntonsa tai ryhtymään tarvittaviin toimiin uhalla, että asia muuten raukeaa.


Myös yhtiön kotipaikan rekisteritoimiston on noudatettava 1 momentin säännöstä käsitellessään asunto-osakeyhtiön ilmoitusta. Rekisteritoimisto voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

27 §

Kaupparekisteriin tehtävä ilmoitus voidaan jättää paikallisviranomaiselle rekisteriviranomaiselle toimitettavaksi tai antaa suoraan rekisteriviranomaiselle. Kun ilmoitus on jätetty paikallisviranomaiselle, katsotaan elinkeinonharjoittajalle tässä tai muualla laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus täytetyksi.

Asunto-osakeyhtiötä koskeva kaupparekisteriin tehtävä ilmoitus voidaan kuitenkin antaa vain yhtiön kotipaikan rekisteritoimistolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan niihin ilmoituksiin, jotka tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 210/89
Lakivaliok. miet. 16/89
Suuren valiok. miet. 241/89

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.