195/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 162§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1335/89),

muutetaan 50§:n 1 momentti, 55§:n 3 kohta ja 164§:n 2 momentti,

näistä 164§:n 2 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, sekä

lisätään 162§:ään uusi 4-6 momentti seuraavasti:

50 §

Veronalaista tuloa ei ole työnantajalta työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha ja majoittumiskorvaus, joka vastaa työmatkoista keskimäärin aiheutuvaa kohtuullista matkustamiskustannusten ja elantokustannusten lisääntymistä. Verohallitus antaa vuosittain tarkemmat määräykset verovapaiden korvausten perusteista ja määristä varattuaan kulukorvausasiain neuvottelukunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnasta annetaan asetuksella.


55 §

Veronalaista tuloa eivät ole:


3) perhe-eläkelain (38/69) mukainen koulutustuki;


162 §

Vahvistaessaan ulkomaille tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen perusteet ja määrät verovuodeksi 1990 verohallituksen on noudatettava vuodelta 1988 voimassa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä 50§:ssä ja edellä 3 momentissa on säädetty, veronalaista tuloa vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa ei ole:

1) enintään 36,25 markan määräinen ateriakorvaus, jos se on perusteiltaan vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa sovellettavien säännösten ja verohallituksen 17 päivänä marraskuuta 1988 antaman päätöksen (1003/88) 12§:n mukainen;

2) toimialoilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, työnantajalta päivittäisistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisistä matkoista saatu 1 kohdassa tarkoitetun verohallituksen päätöksen mukainen matkustamiskustannusten korvaus, joka verovelvollisen omistaman tai hallitseman auton käytöstä saatuna kilometrikorvauksena voi kuitenkin olla määrältään enintään 130 penniä kilometriltä.

Poiketen siitä, mitä 50§:ssä on säädetty, verohallituksen ei tule vuodelta 1990 toimitettavaa verotusta varten vahvistaa kotimaan päivärahaa yli 10 tuntia kestävästä työmatkasta 145 markkaa pienemmäksi, yli 6 tuntia kestävästä työmatkasta 65 markkaa pienemmäksi eikä verovelvollisen omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta saamaa matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärää pienemmäksi kuin 130 penniä kilometriltä.

164 §

Sellaiset avustuskassalaissa (471/42) tarkoitettujen sairauskassojen suorittamat etuudet, jotka ovat verovapaata tuloa ennen tätä lakia voimassa olleiden säännösten mukaan, ovat verovapaata tuloa myös tätä lakia sovellettaessa, jos ne maksetaan vuotta 1992 edeltäneeltä ajalta. Reserviläispalkka on verovapaata tuloa, jos se maksetaan vuotta 1990 edeltäneeltä ajalta. Perhe-eläkelain (38/69) mukainen perhe-eläke, joka suoritetaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1990 tapahtuneen vakuutustapahtuman perusteella, ei ole veronalaista tuloa. Lapseneläke, joka suoritetaan perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain (104/90) 28§:n mukaisena 1 päivänä heinäkuuta 1990 tai sen jälkeen, on kuitenkin veronalaista tuloa vakuutustapahtuman ajankohdasta riippumatta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa. Kuitenkin 162§:n 5 ja 6 momenttia sovelletaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 1990 tai sen jälkeen vuonna 1990 tehdyistä työmatkoista ja 50§:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista päivittäismatkoista saatuihin matkustamiskustannusten korvauksiin.

Hallituksen esitys 256/89
Valtiovarainvaliok. miet. 1/90
Suuren valiok. miet. 3/90

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.