110/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki kuluttajavirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimii kuluttajavirasto, jonka tehtävänä on huolehtia tuoteturvallisuuslaissa (914/86) tarkoitetusta valvonnasta siten kuin siitä on erikseen säädetty sekä tehdä kuluttajakysymysten hoitamiseen liittyviä hyödykkeiden hintoja koskevia selvityksiä ja vertailuja, huolehtia kuluttajavalistuksesta, kuluttajaneuvonnan ohjauksesta sekä muista sellaisista kuluttajakysymyksistä, jotka eivät kuulu muiden kuluttajaviranomaisten tehtäviin.

Kuluttajavirasto suorittaa lisäksi muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen suoritettaviksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oikeus antaa kuluttajavirastolle selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutoimeksiantoja. Ministeriö voi samalla määrätä myös toimeksiannon toteuttamistavasta ja aikataulusta.

2 §

Kuluttajavirastolla on johtokunta, jonka tehtävistä, jäsenten määrästä ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 §

Kuluttajavirastolla on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

4 §

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan kuluttajavirastolle tietoja, joita virasto 1§:n 1 momentissa tarkoitettuja selvityksiä ja vertailuja varten tarvitsee. Virasto voi määrätä tiedot annettaviksi myös tietojen keräämisestä huolehtivalle lääninhallitukselle.

Kuluttajavirasto voi asettaa tietojenantamisvelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi asianomaisen kotipaikan lääninhallitus.

5 §

Kuluttajavirasto julkaisee harkitsemassaan laajuudessa suorittamiensa selvitysten ja vertailujen tuloksia.

Selvitysten ja vertailujen tuloksia julkaistaessa ei saa paljastaa liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavia tietoja, ellei se, jota tieto koskee, ole antanut suostumustaan julkaisemiseen.

6 §

Tarkemmat säännökset kuluttajaviraston tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella.

7 §

Kuluttajavirasto hoitaa elintarvikeviraston, kuluttaja-asiamiehen toimiston, kuluttajavalituslautakunnan ja kuluttajatutkimuskeskuksen eräät virastopalvelut siten kuin siitä erikseen säädetään asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Tällä lailla kumotaan elinkeinohallituksesta 25 päivänä toukokuuta 1973 annettu laki (421/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mitä elinkeinohallituksesta on muualla säädetty, koskee tämän lain tultua voimaan kuluttajavirastoa lukuun ottamatta mitä elintarvikeviraston tehtävistä on säädetty elintarvikevirastosta annetussa laissa (111/90) sekä kuluttajatutkimuskeskuksen tehtävistä kuluttajatutkimuskeskuksesta annetussa laissa (112/90).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kuluttajaviraston virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen viraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 151/89
Talousvaliok. miet. 12/89
Suuren valiok. miet. 178/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.