107/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Kansanedustajain perhe-eläkelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansanedustajana toimineen henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön osalta on säädetty, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Perhe-eläkkeen suorittamisen edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä, edunjättäjällä, oli oikeus kansanedustajain oikeudesta eläkkeeseen 20 päivänä elokuuta 1948 annetun lain (618/48) tai 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain eläkelain (329/67) mukaiseen eläkkeeseen tai että hän sai sitä.

2 §

Tämän lain mukaista perhe-eläkettä yhteensovitettaessa on yhteensovitusperusteesta voimassa, mitä kansanedustajain eläkelain 8§:ssä on säädetty.

3 §

Kansanedustajana toimineen leskelle ja lapsille voidaan erityisestä syystä myöntää valtion varoista ylimääräinen eläke. Ylimääräinen eläke ja tämän lain mukainen perhe-eläke saavat yhteensä olla enintään tämän lain mukaisen eläkkeen enimmäismäärän suuruiset.

Ylimääräisen eläkkeen myöntää hakemuksesta eduskunnan kansliatoimikunta.

Ylimääräisen eläkkeen osalta on muutoin soveltuvin osin noudatettava, mitä valtion ylimääräisistä eläkkeistä on voimassa.

4 §

Perhe-eläketurvasta huolehtii valtiokonttori.

5 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta voidaan antaa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Tällä lailla kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annettu kansanedustajain perhe-eläkelaki (791/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jos edunjättäjä on kuollut ennen tämän lain voimaantuloa, on sovellettava aikaisempaa lakia. Aikaisempaa lakia on niin ikään sovellettava tapauksissa, joista on säädetty 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun kansanedustajain perhe-eläkelain 18 ja 19§:ssä. Perhe-eläke, jota maksetaan ennen lain voimaantuloa kuolleen edunjättäjän jälkeen, ei kuitenkaan lakkaa, vaikka leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään.

Valtion perhe-eläkelain (774/68) mukainen eläkesovitus tehdään myös määrättäessä perhe-eläkettä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain perhe-eläkelain (330/67) mukaisesti sellaisen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut tämän lain tultua voimaan.

(Hallituksen esitys 173/89)
Sosiaalivaliok. miet. 36/89
Suuren valiok. miet. 224/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.