106/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 1§:n 1 momentti, 5§, 6§:n 1 momentti, 8§:n 1 momentin 2 kohta ja 11§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 5§ 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (21/82), 6§:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82) ja 8§:n 1 momentin 2 kohta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (671/85), sekä

lisätään 6§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla sekä 18 päivänä tammikuuta 1985, 25 päivänä heinäkuuta 1986 ja 5 päivänä helmikuuta 1988 annetuilla laeilla (56/85, 590/86 ja 127/88), uusi 3 a kohta, seuraavasti:

1 §

Kansaneläkkeen, rintamasotilaseläkkeen ja perhe-eläkelain (38/69) mukaisen leskeneläkkeen saajan asumiskustannusten alentamiseksi suoritetaan eläkkeen lisänä asumistukea sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Leskeneläkkeenä voidaan suorittaa myös pelkästään asumistukea.


5 §

Jos puolisoista toiselle on myönnetty kansaneläke ja toiselle rintamasotilaseläke tai leskeneläke taikka jos molemmille puolisoille on myönnetty rintamasotilaseläke tai leskeneläke taikka toiselle rintamasotilaseläke ja toiselle leskeneläke, asumistuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 3§:n 4 momentissa on säädetty.

6 §

Vuositulolla tarkoitetaan sitä tosiasiallista tuloa, jota eläkkeensaajan tai, jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan, lisättynä kahdeksalla prosentilla siitä määrästä, jolla eläkkeensaajan omaisuuden arvo ylittää 36 000 markkaa tai, jos hän on naimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvo ylittää 57 600 markkaa. Vuosituloon lisätään kansaneläkkeeseen ja leskeneläkkeeseen kuuluvan lisäosan sekä rintamasotilaseläkkeen vuotuiset määrät sen ajankohdan mukaisina, josta lukien asumistuki myönnetään tai tarkistetaan. Rintamasotilaseläkkeensaajan tai, jos hän on naimisissa, eläkkeensaajan ja hänen puolisonsa vuositulosta vähennetään 6 190 markkaa.

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


3 a) perhe-eläkelain mukaista pohjaosaa eikä koulutustukea;


8 §

Asumistuen määrä tarkistetaan:


2) kun asumistuen saajan puolisolle myönnetään kansaneläke, rintamasotilaseläke tai perhe-eläkelain mukainen leskeneläke tai se lakkautetaan taikka kun asumistuen saajan puoliso, joka saa varhennettua vanhuuseläkettä, täyttää 65 vuotta tai kun perhesuhteet muutoin muuttuvat; tai


11 §

Rintamasotilaseläkkeeseen tai leskeneläkkeeseen suoritettavasta asumistuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion varoista noudattaen, mitä näiden eläkkeiden kustannusten korvaamisesta on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Asumistuki, jota maksetaan tämän lain voimaan tullessa, muutetaan tämän lain mukaiseksi, kun asumistuen määrä tarkistetaan 8§:n mukaan.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 173/89
Sosiaalivaliok. miet. 35/89
Suuren valiok. miet. 224/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.