98/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 3§:n 3 momentti, 5§:n 1 momentin johdantolauseen ruotsinkielinen sanamuoto, 5§:n 1 momentin 7, 9 ja 10 kohta, 7§:n 1 momentti, 8, 9 ja 11§, 13§:n 2 momentti, 19§:n 1 momentti, 27§:n 1 momentin 2, 5 ja 6 kohta, 29§:n 1 momentti ja 43§:n otsikko sekä 3 ja 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 1 momentin 7 kohta 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 11§ osittain muutettuna 6 päivänä kesäkuuta 1986 annetulla lailla (426/86) ja 19§:n 1 momentti 20 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (69/89), sekä

lisätään 5§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä helmikuuta 1987 annetulla lailla, uusi 11 kohta, 29§:ään uusi 3 momentti ja 10 lukuun uusi 43 a-43 c§, seuraavasti:

3 §
Toimeenpanoelimet

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto antaa työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä, joista säädetään 4§:ssä, 5§:n 1 momentin 3, 8 ja 10 kohdassa sekä 2 momentissa, 7-11§:ssä ja 13§:n 2 momentissa, sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoimatoimikunnan tai työvoimatoimiston tulee työttömyyskassan tai sosiaalivakuutustoimikunnan pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä.

5 §
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä:


7) jolla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka jolle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi taikka joka saa erityishoitorahaa;


9) siltä ajalta, jolta hän saa maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä;

10) joka on katsottava päätoimiseksi opiskelijaksi; tai

11) sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu lain tai työehtosopimuksen mukaiseen työajan lyhentämiseen.


7 §
Velvollisuus ottaa vastaan työtä

Henkilö, joka ilman pätevää syytä kieltäytyy vastaanottamasta työvoimaviranomaisen osoittamaa tai hänelle muuten yksilöidysti tarjottua lakon, työsulun tai saarron piiriin kuulumatonta työtä, jota hänen työkykynsä huomioon ottaen voidaan pitää hänelle sopivana ja josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei työehtosopimusta ole, työpaikkakunnalla sellaisesta työstä maksettava käypä palkka, ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuuden viikon ajalta työstä kieltäytymisestä lukien. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa vastaavasti kolmen viikon kuluttua.


8 §
Velvollisuus osallistua koulutukseen

Alle 50-vuotias henkilö, joka ilman pätevää syytä kieltäytyy menemästä sellaiseen työvoimaviranomaisen osoittamaan hänelle soveltuvaan koulutukseen, jonka aikana hänen ja hänen huollettaviensa toimeentulo on kohtuullisesti turvattu, tai joka aloitettuaan koulutuksen alle 50-vuotiaana ilman pätevää syytä on eronnut tai omasta syystään on erotettu koulutuksesta, ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuuden viikon ajalta koulutuksesta kieltäytymisestä, eroamisesta tai erottamisesta lukien. Tällaisena koulutuksena pidetään 17-19-vuotiaiden osalta ammatillista koulutusta, jossa oppilas saa koulutuksessa oleville kuuluvat kohtuulliset sosiaaliset edut.

9 §
Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä tapauksissa

Henkilö, joka ilman pätevää syytä on eronnut työstään tai on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei työsopimusta ole syntynyt, tai on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuuden viikon ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, hän ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kolmen viikon ajalta. Aika lasketaan siitä päivästä, jona henkilö on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei työsopimusta syntynyt, tai jona työsuhde on päättynyt.

Jos työntekijä, jonka työsuhteeseen sovelletaan työsopimuksen irtisanomismenettelystä annettua lakia (124/84), on tehnyt sanotun lain 10§:n mukaisen ilmoituksen eikä tätä ilmoitusta ole pidettävä ilmeisen aiheettomana, ei ennen asiassa tehtyä lopullista ratkaisua voida katsoa, että hän olisi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Milloin työsuhteen on katsottava asiassa annetun lainvoimaisen tuomion tai muun työsopimuksen irtisanomismenettelystä annetun lain mukaan lopullisena pidettävän ratkaisun jälkeen päättyneen työntekijästä johtuneesta syystä, sovelletaan 1 momentissa tarkoitetulta ajalta aiheettomasti maksetun työttömyyspäivärahan takaisinperintään 31§:n säännöksiä.

Jos työntekijä, jonka tekemään työhön sovelletaan merimieslakia (423/78), on nostanut kuuden kuukauden kuluessa kanteen työsopimuksensa irtisanomisesta eikä kannetta ole pidettävä ilmeisen aiheettomana, ei ennen asiassa tehtyä lopullista ratkaisua voida katsoa, että hän olisi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Milloin työsuhteen on katsottava asiassa tehdyn lopullisena pidettävän ratkaisun jälkeen päättyneen työntekijästä johtuneesta syystä, sovelletaan 1 momentissa tarkoitetulta ajalta aiheettomasti maksetun työttömyyspäivärahan takaisinperintään 31§:n säännöksiä. Jos työntekijä on kuuden kuukauden kuluessa työsopimuksensa purkamisesta nostanut kanteen väittäen, ettei työnantajalla olisi ollut perustetta edes työsopimuksen irtisanomiseen, sovelletaan, mitä edellä tässä momentissa on sanottu.

Henkilö, joka on ollut yli kolme kuukautta poissa työmarkkinoilta eikä voi esittää hyväksyttävää syytä poissaololleen, ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuuden viikon ajalta työvoimatoimistoon ilmoittautumisesta lukien.

11 §
Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen

Jos henkilö toistuvasti ilman pätevää syytä kieltäytyy vastaanottamasta 7§:ssä tarkoitettua työtä tai menemästä 8§:ssä tarkoitettuun koulutukseen tai hänen tätä vastaavasta menettelystään muutoin voidaan päätellä, ettei hän halua ottaa vastaan hänelle sopivaksi katsottavaa työtä tai osallistua hänelle soveltuvaan koulutukseen, hänellä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin hän on ollut työssä tai 8§:ssä tarkoitetussa koulutuksessa kahdeksan viikkoa.

13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Henkilöllä, joka tulee ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, ei ole oikeutta peruspäivärahaan kuuden viikon ajalta työvoimatoimistoon ilmoittautumisesta lukien. Edellä sanottua rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, joka on tullut työnhakijaksi valmistuttuaan ammattiin oppilaitoksesta, eikä henkilöön, joka on aikaisemmin toiminut yrittäjänä ja jonka voidaan katsoa ammattitaitonsa ja tekemänsä työ huomioon ottaen olleen työmarkkinoilla ja joka on keskeyttänyt tai lopettanut yritystoimintansa.

19 §
Osa-aikatyön vastaanottaminen

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyötä tai kun työntekijän työsuhde on työsopimuslain 39 a§:n mukaisesti muutettu osa-aikaiseksi, hänellä on oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä osasta, joka ylittää 650 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


27 §
Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan

Jos henkilö saa muuta kuin 5§:ssä tarkoitettua lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläkettä kansaneläkelain 22§:n 2 momentin perusteella, hänen täysimääräisen peruspäivärahansa määrää tai hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta huomioon:


2) kansaneläkelain mukainen hoitotuki;


5) vammaistukilain (124/88) mukainen vammaistuki;

6) erorahalain (947/78) ja valtion virkamieslain (755/86) mukainen eroraha;


29 §
Oikeus saada eräitä tietoja

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö sekä työttömyyskassa ovat velvolliset pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle, työvoimatoimikunnalle, sosiaalivakuutustoimikunnalle, työttömyyskassalle ja työttömyysturva-asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuille muutoksenhakuviranomaisille maksutta työttömyyspäivärahan hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemisessa tarvittavia tietoja sekä asianomaiselle hakijalle maksutta häntä itseään koskevat tiedot, jollei yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) säännöksistä muuta johdu.


Työvoimatoimistot ja työvoimatoimikunnat ovat velvolliset antamaan työttömyysturva-asiamiehelle pyynnöstä tiedoksi työvoimapoliittiset lausuntonsa siinä laajuudessa, kun tämä katsoo tarpeelliseksi.

43 §
Päätöksen poistaminen

Jos sosiaali- ja terveysministeriö katsoo työttömyyskassan tai työttömyysturvalautakunnan ja kansaneläkelaitos vastaavasti sosiaalivakuutustoimikunnan tai työttömyysturvalautakunnan lainvoimaisen päätöksen olevan 1 momentissa mainitulla tavalla virheellinen, on ministeriöllä ja vastaavasti kansaneläkelaitoksella oikeus saattaa asia vakuutusoikeuden ratkaistavaksi. Vakuutusoikeudella on oikeus asianomaista kuultuaan oikaista aikaisempi päätös tai poistaa se ja määrätä asia uudelleen käsiteltäväksi.


Jos on kysymys evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, sosiaalivakuutustoimikunta, työttömyyskassa tai työttömyysturvalautakunta voi aiemman päätöksen estämättä käsitellä asian uudelleen.


43 a §
Virheen korjaaminen

Jos sosiaalivakuutustoimikunnan tai työttömyyskassan päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen (asiavirhe), sosiaalivakuutustoimikunta tai työttömyyskassa voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen. Asiavirhettä ei kuitenkaan saa korjata asianosaisen suostumuksetta.

Jos päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe (kirjoitusvirhe), sosiaalivakuutustoimikunnan tai työttömyyskassan on korjattava se. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.

43 b §
Korjaamismenettely

Jos 43 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen on haettu muutosta, korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on ilmoitettava ja siinä tehty päätös toimitettava muutoksenhakuelimelle.

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista sosiaalivakuutustoimikunta tai työttömyyskassa voi väliaikaisesti keskeyttää etuuden maksamisen osittain tai kokonaan.

Korjaamisesta on tehtävä merkintä päätöksen tallekappaleeseen. Korjattu tai uusi päätös on annettava asianosaiselle.

Päätökseen, jolla virheen korjaamista tarkoittavaa vaatimusta ei ole hyväksytty, ei saa hakea muutosta valittamalla.

43 c §
Työttömyysturva-asiamies

Jokaisessa työvoimapiirissä on työministeriön määräämä työttömyysturva-asiamies, joka valvoo 3§:n 3 momentissa tarkoitettujen lausuntojen lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Työttömyysturva-asiamies on oikeutettu hakemaan työttömyyspäivärahan saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevassa asiassa vakuutusoikeudelta lainvoimaisen päätöksen poistamista 43§:n mukaisesti.

Työttömyysturva-asiamiehellä on läsnäolo- ja puheoikeus työvoimatoimikunnan kokouksessa.

Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, että sosiaalivakuutustoimikunnan, työttömyyskassan ja työttömyysturvalautakunnan tulee antaa nimettyä henkilöä koskeva päätös tiedoksi työttömyysturva-asiamiehelle.

Tarkemmat säännökset työttömyysturva-asiamiehestä annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990, kuitenkin siten, että 5§:n 1 momentin 7 kohta tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990. Lain 19§:n 1 momenttia sovelletaan myös henkilöön, jonka työsuhde on työsopimuslain 39 a§:n mukaisesti muutettu osa-aikaiseksi ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain 7§:n 1 momenttia sovelletaan, jos työstä kieltäytyminen, ja 8§:ää, jos koulutuksesta kieltäytyminen, eroaminen tai erottaminen on tapahtunut lain tultua voimaan. Lain 9§:n 1-3 momenttia sovelletaan, jos menettely, joka on aiheuttanut sen, ettei työsopimusta ole syntynyt, on tapahtunut lain tultua voimaan tai jos työsuhde on päättynyt lain tultua voimaan. Lain 9§:n 4 momenttia ja 13§:n 2 momenttia sovelletaan, jos ilmoittautuminen työvoimatoimistoon on tapahtunut lain tultua voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 192/89
Sosiaalivaliok. miet. 33/89
Suuren valiok. miet. 193/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.