85/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Laki lapsilisälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain (541/48) 1§:n 2 momentti sekä 1 a ja 15§, sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 2 momentti 6 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (3/89) ja 1 a§ 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (72/87), näin kuuluviksi:

1 §

Lapsilisän ja jatkettuna suoritettavan lapsilisän määrä on 293 markkaa kalenterikuukaudessa. Jäljempänä 3§:ssä mainitun, lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta on lapsilisän määrä kalenterikuukaudessa kuitenkin 340 markkaa, kolmannesta lapsesta 439 markkaa, neljännestä lapsesta 572 markkaa sekä viidennestä ja kustakin seuraavasta lapsesta 769 markkaa kalenterikuukaudessa, paitsi milloin lapsi on hoidettavana 6§:ssä tarkoitetulla tavalla laitoksessa. Jatkettuna suoritettava lapsilisä ei vaikuta muiden lasten lapsilisien määrään.

1 a §

Lapsilisä suoritetaan 1§:n mukaan lapsilisään oikeutetusta kolmea vuotta nuoremmasta lapsesta korotettuna 107 markalla kalenterikuukaudessa.

15 §

Muutoksenhausta tämän lain nojalla tehdystä päätöksestä on voimassa, mitä siitä on säädetty sosiaalihuoltolain (710/82) 7 luvussa.

Lääninoikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Lapsilisän määrä lain 3§:ssä tarkoitetun lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön viidennestä ja kustakin seuraavasta lapsesta on 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien poiketen siitä, mitä 1§:n 2 momentissa (3/89) on säädetty, 679 markkaa kalenterikuukaudessa 30 päivään syyskuuta 1990 asti.

Hallituksen esitys 175/89
Sosiaalivaliok. miet. 32/89
Suuren valiok. miet. 192/89

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.