61/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee kuorma- ja linja-auton sekä liikennetraktorin kuljettajan ajo- ja lepoaikoja tieliikenteessä.

Lisäksi on voimassa mitä tieliikennelaissa (267/81) on säädetty väsyneenä ajamisesta ja mitä työaikalaissa (604/46) sekä kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaissa (400/78) on säädetty moottoriajoneuvon kuljettajan työ- ja lepoajoista.

Tätä lakia ei sovelleta puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen sotilaallisiin harjoituksiin eikä ajoneuvoon, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella.

2 §
Vuorokautinen ajoaika

Kuljettajan pisin vuorokautinen ajoaika ei saa ylittää 10:tä tuntia niiden 24 perättäisen tunnin aikana, jotka seuraavat vuorokautista lepoaikaa.

Jos kuljettajan työtä ei voida muulla tavalla sopivasti järjestää, saadaan 1 momentin säännöksestä poiketen ajoaikaa pidentää enintään 12 tunniksi niiden 24 perättäisen tunnin aikana, jotka seuraavat vuorokautista lepoaikaa, edellyttäen, että ajoaika on enintään 56 tuntia seitsemän perättäisen 24 tunnin jaksona.

3 §
Vuorokautinen lepoaika

Kuljettajan vuorokautinen yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena 24 perättäisen tunnin jaksona on vähintään 10 tuntia.

Jos kuljettajan työtä ei voida muulla tavalla sopivasti järjestää, saadaan vuorokautista lepoaikaa 1 momentista poiketen lyhentää seitsemäksi tunniksi enintään kahdesti seitsemän perättäisen 24 tunnin jaksona.

4 §
Joustovarasta päättäminen

Vuorokautisen ajoajan pidentämisestä ja vuorokautisen lepoajan lyhentämisestä päättää työsuhteisten kuljettajien osalta työnantaja, muutoin ajoneuvon kuljettaja.

5 §
Pisin yhtämittainen ajoaika

Kuljettajan pisin yhtämittainen ajoaika saa olla enintään viisi tuntia. Jos kuljettaja ei voi päästä sopivaan pysähdyspaikkaan, hän voi pidentää ajoaikaa enintään 30 minuutilla.

6 §
Tauko

Jokaista 5§:ssä mainittua ajojaksoa kohti on kuljettajan pidettävä vähintään 30 minuutin pituinen tauko yhdessä tai useammassa osassa.

7 §
Poikkeussäännös

Kuljettaja voi, jollei liikenneturvallisuutta vaaranneta, poiketa tämän lain ajo- ja lepoaikoja koskevista säännöksistä luonnontapahtuman, tapaturman tai muun ennalta arvaamattoman seikan vuoksi varmistaakseen henkilöiden, ajoneuvon tai sen kuorman turvallisuuden tai päästäkseen sopivaan pysähdyspaikkaan taikka määränpäähän.

Poikkeamisesta on tehtävä merkintä ajopiirturin diagrammalevyyn.

8 §
Valvonta

Tämän lain noudattamista valvoo poliisi.

9 §
Rikkomukset

Jos kuljettaja muutoin kuin 7§:ssä tarkoitetussa tapauksessa ylittää 2 tai 5§:ssä tarkoitetun ajoajan taikka jättää noudattamatta, mitä 3 ja 6§:ssä on lepoajoista ja tauoista säädetty, hänet on tuomittava ajoaikarikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Ajoaikarikkomuksesta tuomitaan myös työnantaja tai tämän edustaja, joka laatii kuljetuksia tai ajoreittejä koskevan suunnitelman siten, ettei säädettyjä ajo- tai lepoaikoja voida noudattaa.

Kuljettajaa ei tuomita rangaistukseen 1 momentissa tarkoitetusta teosta, jos sen syynä on työnantajan tai tämän edustajan tekemä ajoaikarikkomus.

10 §
Ajopiirturin diagrammalevyjen etsintä

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että on tehty 9§:ssä tarkoitettu rikkomus, poliisi voi toimittaa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitetun kotietsinnän ajoneuvossa tai ajopiirturin diagrammalevyjen taikka ajopäiväkirjan todennäköisessä säilytyspaikassa diagrammalevyn tai ajopäiväkirjan löytämiseksi sen estämättä, mitä sanotun lain 5 luvun 1§:n 1 momentissa on säädetty.

11 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan säätää myös tienpitoon liittyvissä ajoissa tarpeellisista poikkeuksista tämän lain säännöksiin.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi>kuuta 1990.

Hallituksen esitys 87/89
Liikennevaliok. miet. 12/89
Suuren valiok. miet. 220/89

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.