26/1990

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 18§:n 3 momentti, 19§:n 1 ja 2 momentti sekä 23§,

sellaisina kuin ne ovat, 18§:n 3 momentti sekä 19§:n 1 ja 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa (493/68) ja 23§ 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (922/81), sekä

lisätään lain 19§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä elokuuta 1968 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

18 §

Seutukaava määrätään laadittavaksi aluetta varten (seutukaava-alue), johon kuuluvat kunnat muodostavat talousmaantieteellisesti ja muutoin tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden mahdollisuuksien mukaan niin, että seutukaava-alue käsittää läänin taikka että lääni jakautuu kahteen tai useampaan seutukaava-alueeseen. Muutoksista seutukaava-alueisiin päättää valtioneuvosto kuntia ja lääninhallituksia kuultuaan.


19 §

Kuntien on huolehdittava seutukaavan laatimisesta ja muista seutukaavoitukseen kuuluvista tehtävistä jäseninä seutukaavoitusta varten perustetussa kuntainliitossa (seutukaavaliitto) tai kunnallislain (953/76) 125§:n 1 momentissa tarkoitetussa kuntainliitossa.

Seutukaavaliitto voi ympäristöministeriön suostumuksella ottaa suorittaakseen myös muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tai seutukaavaliiton asiaksi muuten säädettyjä tehtäviä milloin ne kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalaan.

Mitä laissa säädetään seutukaavaliiton tehtävistä, koskee myös 1 momentissa tarkoitettua muuta kuntainliittoa näiden tehtävien osalta.


23 §

Seutukaavaliiton on laadittava kutakin kalenterivuotta varten kunnallislain 13 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan sopeutuva toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee olla yhteydessä lääninhallitukseen.

Seutukaavaliiton on lähetettävä toimintasuunnitelma tiedoksi ympäristöministeriölle ja lääninhallitukselle toimintavuotta edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Hallituksen esitys 95/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 23/89
Suuren valiok. miet. 189/89

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.