1375/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 8§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (489/87), sekä

lisätään lakiin uusi 8 a§ seuraavasti:

8 a §
Eläkekustannus

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityinen oppilaitos, jonka palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva määräytyy ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 29§ 2 momentin mukaan, on velvollinen neljännesvuosittain, kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, maksamaan valtiokonttorille eläketurvan järjestämisestä aiheutuvana kustannuksena eläkemaksun, joka on 1/4 eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Eläkemaksu luetaan 5§:ssä tarkoitettuihin käyttökustannuksiin.

Jos eläkemaksua ei suoriteta määräajassa, peritään valtiokonttorille vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

Oppilaitoksen tulee vuosittain ilmoittaa tiedot palveluksessaan olevasta henkilökunnasta eläketurvan toimeenpanoa varten valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 216/89
Sosiaalivaliok. miet. 39/89
Suuren valiok. miet. 218/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.