1374/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 29§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain 29§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (673/89), näin kuuluvaksi:

29 §
Eläketurva

Yksityisen ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen, jolla on oikeus saada ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) 8 ja 10 b§:n sekä 12§:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtionavustusta, palveluksessa olevalla henkilöllä on oikeus eläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olevalla henkilöllä. Samoin hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä kuten valtion palveluksessa olleen henkilön jälkeen. Mitä edellä tässä momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske sellaista yksityisen terveydenhuolto-oppilaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä, jonka oikeudesta eläkkeeseen on muussa laissa toisin säädetty. Yksityisen ammatillisen erikoisoppilaitoksen palveluksessa olevan henkilön oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä on voimassa, mitä työntekijäin eläkelaissa (395/61) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jonka työsuhde ammatilliseen erikoisoppilaitokseen jatkuu lain tullessa voimaan.

Edunsaajalla, jonka työsuhde ammatilliseen erikoisoppilaitokseen tai muu valtion eläkelain (280/66) mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava palvelus lain voimaan tultua jatkuu eläketapahtumaan saakka, on oikeus palveluksestaan 31 päivään joulukuuta 1989 saakka valtion varoista suoritettavaan eläkkeeseen, jonka määrä lasketaan noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion eläkelain 10§:n 2 momentissa säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 216/89
Sosiaalivaliok. miet. 39/89
Suuren valiok. miet. 218/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.