1367/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus eräistä työhallinnon palvelumaksuista

Työministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Työnvälityksen erityispalveluista peritään maksu tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Maksu määrätään erityispalvelun tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli erityispalvelun omakustannusarvoa vastaavaksi, jollei 3 ja 4 §:n mukaisesti erityispalveluista ole määrättävä suurempi maksu.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon erityispalvelun tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohti saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta, käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan erityispalvelun tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Tuntihinnan lisäksi otetaan konekustannuksina huomioon kaikki koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Erityispalvelun tuottajan suorittamat maksut muilta ostamistaan erityispalvelun tuottamiseen kuuluvista palveluista ja erityispalvelua varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä. Matkakustannukset otetaan huomioon matkoista keskimäärin aiheutuvien kustannusten mukaan. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 50 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

3 §

Valtakunnallisissa työnvälityksen julkaisuissa työnantajan pyynnöstä julkaistavasta erikoisilmoittelusta peritään työministeriön määräämä valtakunnallisten sanomalehtien työpaikkailmoitusten vallitsevaan hintatasoon perustuva markkinahintainen maksu.

Työnvälityksen alueellisissa ja paikallisissa työpaikkoja sisältävissä julkaisuissa työnantajan pyynnöstä julkaistavasta erikoisilmoittelusta peritään julkaisun tuottavan toimiston määräämä alueellisten tai paikallisten sanomalehtien työpaikkailmoitusten vallitsevaan hintatasoon perustuva markkinahintainen maksu.

Muissa työvoimatoimiston tiedotusvälineissä kuin työnvälityksen lehdissä tai julkaisuissa julkaistavasta työnantajan pyytämästä erikoisilmoittelusta peritään vähintään siitä aiheutuvat valmistuskustannukset. Maksun määrää työvoimatoimisto.

4 §

Jos työnantaja haluaa käyttää työvoimatoimiston järjestämiä erityistiloja ilmoitellakseen työnhakijoille työpaikoistaan, työvoimatoimisto perii tilojen käytöstä maksun.

Maksu määrätään tilan käyvää vuokraa vastaavaksi. Lisäksi tilankäytöstä aiheutuvista välillisistä kustannuksista peritään 10 prosenttia sanotusta maksusta.

5 §

Maksu on suoritettava kahden viikon kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu palvelun tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

6 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

7 §

Työministerö antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.