1361/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 35§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (644/78),

muutetaan 8§:n 5 momentti, 24§:n 2 ja 3 momentti sekä 35§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 8 a§ ja 25§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

8 §

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan siihen, että kirjaukset perustuvat koneellisilla tietovälineillä oleviin tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettaviin tositetietoihin.

8 a §

Kirjanpitoaineistossa tulee joko tositteen tai sen perusteella tehtyjen kirjanpitomerkintöjen olla aina selväkielisessä kirjallisessa muodossa.

24 §

Peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon tehtävät kirjanpitomerkinnät voidaan, sen mukaan kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, tehdä mikrotulostuksena filmille tai muulla suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla.

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan tehdä merkinnät peruskirjanpitoon ja pääkirjanpidon erittelyt koneellisille tietovälineille, joiden sisältämät tiedot tarvittaessa ovat saatettavissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon.

25 §

Tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto voidaan, sen mukaan kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, säilyttää mikrofilmille kuvattuna, optiselle tietovälineelle siirrettynä tai muulla vastaavalla tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla.

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan säilyttää 1 momentissa mainitun kirjanpitoaineiston tasekirjaa, tilipuitteita ja kirjaussuunnitelmaa sekä koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvausta lukuun ottamatta mikrofilmille kuvattuna, optiselle tietovälineelle siirrettynä tai muulla vastaavalla tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla.

35 §

Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa tai toimialoittain poikkeuksia 9§:n 2 momentin, 19, 20 ja 21§:n, 25§:n 1 ja 2 momentin sekä 29 ja 30§:n säännöksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneelta tilikaudelta pidettävään kirjanpitoon saadaan soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä.

Hallituksen esitys 190/89
Lakivaliok. miet. 15/89
Suuren valiok. miet. 229/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.