1342/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita esittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä marraskuuta 1967 auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen (483/67) 4§ sekä

muutetaan 2, 3, 5, 5 a, 6 ja 6 b§, 7§:n 1 ja 2 momentti ja 11§,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3§ muutettuina 12 päivänä toukokuuta 1978 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (352/78 ja 969/86), 5 a, 6 ja 6 b§ ja 7§:n 1 ja 2 momentti 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (857/89) ja 11§ 15 päivänä elokuuta 1980 annetussa asetuksessa (599/80), sekä

lisätään asetukseen uusi 6 c§ seuraavasti:

2 §

Maahantuojan on jätettävä tullitoimipaikalle yhdellä kertaa tullattavista autoverolain 1§:ssä tarkoitetuista ajoneuvoista sekä maahan tuoduista pakettiautoista luettelo. Luetteloon on merkittävä kunkin ajoneuvon merkki, malli, valmistenumero, valmistumisaika, auton omapaino, moottorin iskutilavuus sekä muut tullihallituksen tarvittaessa määräämät tiedot. Luetteloon on lisäksi merkittävä päivä, jolloin ajoneuvo on luovutettu tullivalvonnasta ja tullauspäivä sekä verotusarvo, ja, jos ajoneuvo on veronalainen, kustakin ajoneuvosta kannettavan veron määrä. Jos ajoneuvo on verosta vapaa tai oikeutettu alennettuun veroon, tästä ja edun perusteesta on tehtävä luetteloon merkintä. Luettelo on toimitettava tullitoimipaikalle kahtena kappaleena.

Valmistajan on veroilmoitukseensa liitettävä sellainen luettelo ilmoituksen tarkoittamista autoverolain 1§:ssä tarkoitetuista ajoneuvoista, josta käy ilmi kunkin ajoneuvon merkki, malli ja valmistenumero, valmistumisaika, sekä, jos ajoneuvo on veronalainen, kustakin ajoneuvosta menevän veron määrä ja muut verohallituksen tarvittaessa määräämät tiedot. Jos ajoneuvo on verosta vapaa tai oikeutettu alennettuun veroon, on tästä ja edun perusteesta tehtävä luetteloon merkintä. Mitä edellä on säädetty, on vastaavasti noudatettava valmistajan hakiessa suorittamaansa veroa takaisin autoverolain 15§:n nojalla.

3 §

Muuna kuin henkilöautona maahan tuotua autoverolain 1§:ssä tarkoitettua autoa ensi kertaa rekisteröitäessä on rekisteriviranomaiselle esitettävä ajoneuvoa koskeva 2§:ssä tarkoitettu asiakirja. Tämä on esitettävä myös merkittäessä ensi kertaa rekisteriin autoverolain 7§:ssä tarkoitettua ammattimaiseen liikenteeseen käytettävää ajoneuvoa.

Autorekisterikeskuksen on tehtävä merkintä verottomuudesta tai alennetusta verosta sekä edun perusteesta rekisteriin ja siitä annettavaan otteeseen, jos merkintää ei ole tehty jäljempänä 5 a§:ssä säädetyllä tavalla. Jos rekisteriviranomainen havaitsee, etteivät auton ominaisuudet vastaa ilmoitettua verokohtelua siten, että etua ei olisi tullut myöntää tai ettei perusteita edun myöntämiselle enää ole, rekisteriviranomaisen tulee ilmoittaa siitä asianomaiselle tulli- tai veroviranomaiselle.

Mitä tässä pykälässä on säädetty maahantuonnista, noudatetaan soveltuvin osin myös maassa valmistetun auton kyseessä ollessa.

5 §

Autorekisterikeskukselle tehtävää ilmoitusta varten maahantuojan, valmistajan tai jälleenmyyjän tulee auton ostajan tai muun vastaanottajan pyynnöstä antaa hänelle 2§:ssä tarkoitetut tiedot.

5 a §

Milloin auton omistaja aikoo hakea veron palautusta omistamastaan autosta autoverolain 13 a, 17 tai 18§:n nojalla, on autorekisterikeskuksen auton omistajan tekemästä ilmoituksesta tehtävä merkintä autoveron palautuksesta ja sen perusteesta autorekisteriin ja auton rekisteriotteeseen. Jos autoveron palautusta koskeva hakemus on hylätty tai jos palautuksen hakemisesta on luovuttu, merkintä autorekisteristä ja auton rekisteriotteesta on pyynnöstä poistettava. Samoin menetellään, jos 3§:n 2 momentissa tarkoitettu merkintä veroedusta on aiheeton.

6 §

Autoverolain 7§:ssä säädetty etu voidaan myöntää maahantuonnin yhteydessä, jos etua on vaadittu autoa tullattaessa. Maahantuojan tulee jättää 45 päivän kuluessa auton tullilain 8§:ssä tarkoitetusta tullauspäivästä asianomaiselle piiritullikamarille:

1) jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta, josta tulee selvitä, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi ja kuka omistajaksi, onko auto sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi sekä ajankohta, jona autoa tähän tarkoitukseen käyttävä on merkitty rekisteriin auton omistajaksi;

2) jos autoa käytetään tilausliikenteeseen, selvitys siitä, että auton asemapaikan poliisiviranomainen on tehnyt auton rekisteriotteeseen säädetyn merkinnän auton käyttämisestä tilausliikenteessä auton omistajalle annetussa liikenneluvassa mainitulla alueella, tai jos autoa käytetään linjaliikenteessä, jäljennös auton omistajalle annetusta liikenneluvasta; sekä

3) asianomaisen poliisiviranomaisen tai ammattiautoilijoiden järjestön antama todistus tai muu luotettavaksi katsottava selvitys siitä, että auton omistaja käyttää kysymyksessä olevaa autoa pääasiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen.

Maahantuojan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot suoritetun autoveron palauttamiseksi pääasiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen käytettävästä autosta.

Tietojen antamisesta maassa valmistetusta veronalaisesta ajoneuvosta noudatetaan soveltuvin osin mitä maahan tuodusta ajoneuvosta on edellä säädetty.

6 b §

Haettaessa Helsingin piiritullikamarilta tai asianomaiselta lääninverovirastolta veron palauttamista autoverolain 17§:n nojalla autosta, jonka omistajaksi tai haltijaksi hakija on merkitty autorekisteriin, on hakemukseen muiden veronpalautusperusteita koskevien selvitysten lisäksi liitettävä:

1) tämän asetuksen 2§:ssä tarkoitettu luettelo, sen ote tai vastaavat tiedot ajoneuvosta;

2) kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta, johon on tehty edellä 5 a§:ssä tarkoitettu merkintä veronpalautuksesta ja sen syystä ja josta selviää kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi ja kuka omistajaksi sekä milloin hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi; sekä

3) autorekisterikeskuksen antama todistus siitä, että sille on tehty ilmoitus hakijan edellisen auton luovutuksesta, jos tästä autosta on palautettu veroa invaliditeetin perusteella eikä auto ole ollut kolmea vuotta hakijan käytössä.


6 c §

Jos autoveroa haetaan palautettavaksi autoverolain 6 a§:n nojalla, ajoneuvoon tehdyistä muutoksista on esitettävä katsastusmiehen todistus.

7 §

Autoverolain 17§:ssä tarkoitetun palautuksen suorittaa Helsingin piiritullikamari tai asianomainen lääninverovirasto.

Milloin veroa palautetaan autoverolain 17§:n nojalla autosta, josta hakemus on tehty ennen kuin hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi, auton omistajan on palautuksen maksamista varten toimitettava Helsingin piiritullikamarille tai asianomaiselle lääninverovirastolle:

1) tämän asetuksen 2§:ssä tarkoitettu luettelo, sen ote tai vastaavat tiedot ajoneuvosta;

2) kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta, johon on tehty edellä 5 a§:ssä tarkoitettu merkintä veronpalautuksesta ja josta selviää kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi ja kuka omistajaksi;

3) 6 b§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu todistus; sekä

4) veronpalautuspäätös alkuperäisenä.


11 §

Jos auto, josta autoveroa on autoverolain 7 tai 13 a§:n nojalla jätetty maksuunpanematta, luovutetaan, on uuden omistajan, jos hän käyttää autoa ammattimaiseen liikenteeseen, ilmoittaessaan auton rekisteröitäväksi annettava autorekisterikeskukselle 6 a§:ssä mainitut asiakirjat ja selvitykset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.