1338/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 4§ ja 8§:n 2 momentti,

muutetaan 21§:n 2 momentti ja 29 §:n 2 momentti, niistä 21 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (355/83), sekä

lisätään 7§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

7 §

Yhteistoiminnan suunnittelua ja sammutus- ja pelastustoiminnan johtamista varten nimeää lääninhallitus yhteistoiminta-alueen aluepalopäällikön alueen kuntien palopäälliköistä sekä hänelle tarpeen mukaan yhden tai useamman sijaisen alueen palokuntien päätoimisesta päällystöstä. Aluepalopäällikön tehtävistä säädetään tarvittaessa tarkemmin asetuksella.

21 §

Sisäasiainministeriö ja yksittäisen kohteen osalta kunnan paloviranomainen voi määrätä, että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallisten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden omistaja tai haltija on velvollinen hankkimaan ja pitämään kunnossa tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita sen mukaan kuin palovaaraan ja muutoin olosuhteisiin nähden on kohtuudella tarpeen sekä ryhtymään muihinkin välttämättömiin varokeinoihin ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta.

29 §

Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi määrätä asianomaisen virkamiehensä tai muun valtion viranomaisen taikka kunnan paloviranomaisen johtamaan sammutus- ja pelastustoimintaa, milloin palo- tai muu onnettomuus on sellainen kuin 18§:n 2 momentissa tarkoitetaan. Lääninhallitus tai sisäasiainministeriö voi myös kutsua asiantuntijoita avustamaan sammutus- ja pelastustoiminnan johtotehtävissä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 196/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 26/89
Suuren valiok. miet. 205/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.