1319/1989

Annettu Helsingissä päivänä 29 joulukuuta 1989

Asetus väestökirja-asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 11 päivänä maaliskuuta 1970 annetun väestökirja-asetuksen (198/70) 1 luku, 11 ja 28§ ja niiden edellä olevat alaotsikot, 29, 31-36§ sekä 39§ ja sen edellä oleva alaotsikko, 6 ja 7 luku sekä 57 ja 58§,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luku osittain muutettuna 10 päivänä joulukuuta 1971 ja 17 päivänä helmikuuta 1984 annetuilla asetuksilla (847/71 ja 184/84), 11 ja 39§ osittain muutettuna 10 päivänä lokakuuta 1980 annetulla asetuksella (686/80), 28§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 31 päivänä lokakuuta 1973 annetulla asetuksella (797/73), 31§ 30 päivänä syyskuuta 1977 annetussa asetuksessa (694/77), 32, 34 ja 35§ osittain muutettuna mainitulla 17 päivänä helmikuuta 1984 annetulla asetuksella, 33 ja 36§ viimeksi mainitussa asetuksessa, 6 luku osittain muutettuna 20 päivänä syyskuuta 1974 annetulla asetuksella (728/74) ja mainituilla 30 päivänä syyskuuta 1977 sekä 17 päivänä helmikuuta 1984 annetuilla asetuksilla, 7 luku osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 58§ 19 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (995/75), sekä

muutetaan 8§:n 3 momentti, 9§, 12§:n 1 momentti, 13, 15, 15 a, 16-19 ja 22§, 23 b§:n 1 momentti, 38§:n 1 momentti ja 59§,

sellaisina kuin ne ovat, 8§:n 3 momentti sekä 18 ja 19§ 18 päivänä joulukuuta 1970 annetussa asetuksessa (790/70), 9 ja 13§ mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa, 12§:n 1 momentti, 23 b§:n 1 momentti ja 59§ mainitussa 10 päivänä lokakuuta 1980 annetussa asetuksessa, 15§ osittain muutettuna mainitulla 17 päivänä helmikuuta 1984 annetulla asetuksella, 15 a ja 16§ muutettuina viimeksi mainitulla asetuksella ja 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla asetuksella (239/83), 17§ muutettuna mainituilla 30 päivänä syyskuuta 1977 ja 17 päivänä helmikuuta 1984 annetuilla asetuksilla, 22§ muutettuna mainituilla 20 päivänä syyskuuta 1974 ja 17 päivänä helmikuuta 1984 annetuilla asetuksilla sekä 38§:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

8 §

Kun henkilö liittyy evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan taikka eroaa siitä, hänet on siirrettävä asianomaiseen väestörekisteriin. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 19§:ssä säädetään.

9 §

Väestörekisterin pitäjällä on oltava luettelo kuolleista ja väestörekisteristä 22§:n 3 momentin nojalla poistetuista henkilöistä sekä toiseen väestörekisteriin siirretyistä henkilöistä. Luetteloon merkitään seuraavat tiedot:

1) suku- ja etunimet;

2) henkilötunnus; sekä

3) väestörekisteri, johon hänet on siirretty ja tämän muutoksen päivämäärä tai kuolinpäivä taikka päivä, jolloin henkilö on 22§:n 3 momentin nojalla poistettu väestörekisteristä.

12 §

Väestön keskusrekisteriin otetaan henkilöistä, kiinteistöistä, rakennuksista, asuinhuoneistoista ja toimitiloista ne tiedot, jotka niistä on 7 ja 10 a-10 d§:n mukaan merkittävä paikallisiin väestökirjoihin.


13 §

Väestön keskusrekisteriin voidaan merkitä osoitetiedot ulkomailla asuvista Suomen kansalaisista.

15 §

Muuttoilmoituslomakkeelle on merkittävä muuttaneiden henkilöiden nimi, henkilötunnus, väestörekisterin pitäjä, muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon on muutettu sekä muut kotipaikkaa koskevan päätöksen tekemistä ja väestökirjanpitoa varten tarpeelliset tiedot. Ilmoitus on annettava viimeistään kolmantena päivänä muutosta sen rakennuksen, johon henkilö on muuttanut, omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen. Jos näitä ei voida tavoittaa, ilmoitus on toimitettava rekisteritoimistoon.

Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että muuttoilmoitus annetaan 1 momentissa säädetyssä ajassa. Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksestakaan anna muuttoilmoitusta, tästä on ilmoitettava rekisteritoimistolle.

Jos henkilö muuttaa asunnosta eikä hänelle tämän jälkeen jää vakinaista asuntoa, hänen on tehtävä tästä muuttoilmoitus oleskelupaikkansa rekisteritoimistolle.

Muuttoilmoituslomakkeita on pidettävä saatavilla postitoimipaikoissa ja väestökirjaviranomaisten luona.

15 a §

Maastamuuttoilmoituslomakkeelle on merkittävä maastamuuttavien henkilöiden nimi, henkilötunnus, osoite ulkomailla, maastamuuton syy, ulkomailla oleskelun kesto sekä muut kotipaikkaa koskevan päätöksen tekemistä ja väestökirjanpitoa varten tarpeelliset tiedot. Ilmoitus on annettava viimeistään muuttopäivänä sen rakennuksen, josta henkilö muuttaa ulkomaille, omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen taikka rekisteritoimistoon.

Jos henkilön tilapäinen oleskelu ulkomailla muuttuu pysyväksi, tätä koskevan maastamuuttoilmoituksen voi ulkomailla toimittaa Suomen edustustoon.

Maastamuuttoilmoituslomakkeita on pidettävä saatavilla postitoimipaikoissa, väestökirjaviranomaisten luona sekä Suomen edustustoissa.

16 §

Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on viimeistään seitsemäntenä päivänä muutosta toimitettava muuttoilmoitus sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueella muuttaneiden henkilöiden uusi asuinpaikka on.

Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on viimeistään seitsemäntenä päivänä muutosta toimitettava maastamuuttoilmoitus sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueella maasta muuttanut henkilö viimeksi asui.

Suomen edustuston on toimitettava maastamuuttoilmoitus väestörekisterikeskukselle viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen vastaanottamisesta. Väestörekisterikeskuksen on lähetettävä ilmoitus viipymättä asianomaiselle rekisteritoimistolle.

17 §

Kun rekisteritoimisto on saanut muuttoilmoituksen, sen on viipymättä tehtävä päätös kunkin muuttoilmoituksessa mainitun henkilön kotipaikasta. Samalla on todettava henkilön alueellisesti toimivaltainen väestörekisterin pitäjä.

Jos henkilöllä ei ole kunnassa vakinaista asuntoa tai hänen kotipaikkarekisteriin merkittyä osoitetietoaan ei voida pitää luotettavana, voidaan kotipaikkarekisteriin merkitä, että hänen osoitteensa on tuntematon.

18 §

Kotipaikkaa koskevasta päätöksestä sekä alueellisesti toimivaltaiseksi todetusta väestörekisterin pitäjästä on ilmoitettava kolmen päivän kuluessa ratkaisun jälkeen väestön keskusrekisteriin sekä viipymättä henkilön edelliselle kotipaikkarekisterin pitäjälle ja edelliselle väestörekisterin pitäjälle.

19 §

Kun henkilön edellinen väestörekisterin pitäjä on saanut tiedon muutosta, sen on kolmen päivän kuluessa tehtävä väestörekisteriin merkintä muuttaneen henkilön uudesta väestörekisterin pitäjästä ja muutoksen ajankohdasta sekä toimitettava asiakirjat henkilön uudelle väestörekisterin pitäjälle.

22 §

Henkilö, jonka on siinä järjestyksessä, kuin yhteispohjoismaisesta muuttokirjasta on määrätty, todettu asettuneen asumaan toiseen pohjoismaahan tai jonka rekisteritoimisto on maastamuuttoilmoituksen johdosta tai muutoin todennut asettuneen pysyvästi asumaan muualle ulkomaille, poistetaan kotipaikkarekisteristä.

Kotipaikkarekisteristä poistamisesta on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle.

Suomen kansalainen, joka on poistettu kotipaikkarekisteristä, merkitään väestörekisteriin poissaolevaksi. Ulkomaalainen, joka on poistettu kotipaikkarekisteristä, poistetaan väestörekisteristä.

23 b §

Rakennuksen omistajan tai tämän edustajan on annettava 10 c§:ssä ja huoneiston haltijan tai omistajan 10 d§:ssä tarkoitetut tiedot rakennus- ja huoneistotietojen tarkistamista varten. Jos 10 d§:ssä tarkoitettuja tietoja ei saada huoneiston haltijalta tai omistajalta, ne on velvollinen antamaan rakennuksen omistaja tai tämän edustaja.


38 §

Väestörekisterikeskuksen on ilmoitettava asianomaiselle paikallisen väestökirjan pitäjälle tarpeellisilta osin tiedot, jotka on otettu väestön keskusrekisteriin.


59 §

Maanmittaushallituksella on oikeus, pyydettyään ensin väestörekisterikeskukselta lausunnon, antaa määräyksiä 23 c, 23 d ja 23 f§:n täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksen 17-19§ tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Väestökirja-asetuksen 17§:n 2 ja 3 momentissa, sellaisena kuin ne ovat 30 päivänä syyskuuta 1977 annetussa asetuksessa (694/77), tarkoitettuja ilmoituksia ei kuitenkaan lähetetä enää vuoden 1990 alusta lukien.

Sen estämättä, mitä 16§:n 1 momentissa säädetään, voidaan vuoden 1990 loppuun saakka muuttoilmoitus antaa poliisille rekisteritoimistoon edelleen toimitettavaksi niissä kaupungeissa, joissa poliisijärjestyksen tai järjestyssäännön mukaan rakennuksen omistajan on annettava poliisille osoiteilmoitus rakennukseen muuttavista henkilöistä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.