1221/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus Suomen ILO-neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan Suomen ILO-neuvottelukunnasta 25 päivänä marraskuuta 1977 annetun asetuksen (851/77) 6§:n 2 momentti ja 7§,

sellaisena kuin ne ovat, 6§:n 2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (989/86) ja 7§ 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1017/83), sekä

muutetaan 1§, 2§:n 2 momentti, 3§, 4§:n 2 momentti, 10§:n 2 momentti sekä 12§,

sellaisina kuin niistä ovat 4§:n 2 momentti mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa ja 10§:n 2 momentti sekä 12§ mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

1 §

Kansainvälisen työjärjestön, jäljempänä ILO, toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyssä avustaa työministeriötä Suomen ILO-neuvottelukunta. Se toimii ILO:n perussäännön sekä 21 päivänä kesäkuuta 1976 Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksytyn kolmikantaneuvotteluja koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen mukaisena asiantuntijaelimenä.

2 §

Neuvottelukunnan tulee antaa valtioneuvostolle sekä työministeriölle lausuntoja ja tehdä aloitteita asioista, jotka koskevat:

1)Suomen edustusta ILO:n työkonferensseissa ja hallintoelimissä sekä sen järjestämissä kokouksissa ja neuvotteluissa;

2)ILO:n päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä kotimaassa;

3)ILO:n toimintaan liittyviä muita laajakantoisia tai periaatteellisia kysymyksiä; sekä

4)muita ILO:n toimialaan kuuluvia kysymyksiä, jotka työministeriö määrää neuvottelukunnan käsiteltäviksi.

3 §

Neuvottelukunnan tulee vuosittain:

1)laatia toimintasuunnitelma;

2)tehdä ehdotus 2§:ssä mainittuja tarkoituksia varten valtion tulo- ja menoarvioon otettavasta määrärahasta; sekä

3) antaa työministeriölle kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

4 §

Neuvottelukunnan viranomaisjäsenistä kahdeksan tulee edustaa työasiain-, sosiaali- ja terveys- sekä ulkoasiainhallintoa sekä kahden työmarkkina-asiainhallintoa. Työmarkkinajärjestöjen edustajat nimetään merkittävinä pidettävien työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöjen esityksistä siten, että sekä työnantaja- että työntekijäpuolella on viisi jäsentä.

10 §

Työministeriö voi, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.


12 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa työministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.