1144/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

1 §

Asunto-olojen parantamiseksi suoritettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi perustetaan ympäristöministeriön alaisuuteen valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleva asunto-olojen kehittämisrahasto.

2 §

Asunto-olojen kehittämisrahasto saa varansa:

1)rahaston perustamisen yhteydessä rahastoon siirrettävistä saatavista, jotka perustuvat asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista annetun lain (224/49), asutuskeskusten asuntorakennustuotannon tukemisesta valtion varoilla annetun lain (226/49), asuntotuotantolakien (488/53 ja 247/66), asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79), vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/82) sekä eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta annetun lain (83/82) nojalla myönnettyihin lainoihin samoin kuin vuosien 1987-1989 valtion tulo- ja menoarvion nojalla myönnettyihin asuntolainoihin;

2) valtion tulo- ja menoarviossa rahastolle siirrettäväksi myönnetystä määrärahasta;

3) rahaston varoista myönnettyjen lainojen lyhennyksistä sekä korko- ja muista tuloista; sekä

4) vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain nojalla omaksilunastettujen asuntolainoitettujen vuokra-asuntojen lunastushinnan ja luovutuskorvauksen välisestä erotuksesta, asuntotuotantolain 15§:ssä tarkoitetuissa luovutustapauksissa myyntihinnan ja mainitun lain 15 a§:n mukaisen luovutuskorvauksen välisestä erotuksesta sekä korvauksista, jotka liittyvät rahaston varoista tuettavaan toimintaan.

3 §

Asunto-olojen kehittämisrahastoa hoitaa johtokunta. Johtokunnan kokoonpanosta ja nimittämisestä säädetään tarkemmin asetuksella.

4 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunnan tehtävänä on:

1) antaa ympäristöministeriölle lausunto asuntohallituksen ehdotuksesta valtion tulo- ja menoarvioesitykseksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi rahastoa ja sen varoista tuettavaa toimintaa koskevilta osin;

2) antaa ympäristöministeriölle lausunto asuntohallituksen ehdotuksesta 8§:ssä tarkoitetuksi käyttösuunnitelmaksi;

3) vastata siitä, että rahastolla on riittävä maksuvalmius ja päättää rahaston maksuvalmiutta varten tarvittavien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta valtion tulo- ja menoarviossa määrätyissä rajoissa sekä tällaisten lainojen ehdoista;

4) vahvistaa rahaston johtosääntö;

5) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös; sekä

6) antaa vuosittain ympäristöministeriölle kertomus rahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.

5 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston varojen käyttämisestä asunto-olojen parantamiseen säädetään erikseen.

6 §

Asunto-olojen kehittämisrahastosta maksetaan rahaston kulutusmenot sekä rahaston maksuvalmiutta varten otettujen lainojen lyhennykset, korot ja lainanhoitokulut.

Asunto-olojen kehittämisrahastosta maksetaan myös ne lainojen korot ja lyhennykset sekä mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut, jotka valtio on asuntotuotantolain 13 a§:n nojalla velvollinen suorittamaan.

7 §

Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä on vuosittain:

1) vahvistettava niiden lainojen enimmäismäärä, jotka myönnetään tai joihin maksetaan korkotukea asunto-olojen kehittämisrahaston varoista;

2) vahvistettava asunto-olojen kehittämisrahaston maksuvalmiutta varten otettavien lyhytaikaisten lainojen enimmäismäärä; sekä

3) päätettävä mahdollisesta siirrosta asunto-olojen kehittämisrahastoon tai rahastosta valtion tulo- ja menoarvioon.

Valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siirrettävä määräraha on mitoitettava siten, että sen yhdessä rahastolla vuoden alussa olevien aiemmilta vuosilta kertyneiden sekä asianomaisena varainhoitovuonna kertyvien rahavarojen kanssa arvioidaan riittävän 6§:ssä tarkoitettuihin maksuihin sekä tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun valtuuden nojalla myönnettyjen lainojen ja korkotukien maksamiseen.

8 §

Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen kehittämisrahaston varoista myönnettävien tai tuettavien lainojen myöntämis- ja hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa on otettava huomioon eri alueilla ja eri kunnissa esiintyvä asunnontarve. Asunnontarpeen arvioimisen perusteena on pidettävä asuntovajausta, asumistiheyttä, väestön määrää, asuntojen uusimistarvetta sekä muita asunnontarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

9 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Rahaston varoista maksetaan myös ennen tämän lain voimaantuloa 2§:n 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten ja määräysten nojalla myönnetyt mutta vielä maksamatta olevat lainat, näiden lainojen lisäykset sekä oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (76/89) nojalla myönnettyjen lainojen korkotuet ja käsittelykorvaukset.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 183/89
Toisen lakivaliok. miet. 13/89
Suuren valiok. miet. 209/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.