1139/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun lain (677/82) 5§:n 3 kohta, 8§:n 2 kohta, 12§:n 1 ja 2 momentti, 17§:n 7, 8 ja 13 kohta sekä 25 ja 28§,

näistä 12§:n 2 momentti ja 28§ sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (513/89) ja 17§:n 13 kohta sellaisena kuin se on 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa laissa (300/88), sekä

lisätään 16§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1118/83) ja osittain väliaikaisesti muutettuna 9 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1070/88), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

5 §
Valtakunnallisen suunnitelman sisältö

Valtakunnallinen suunnitelma sisältää:


3) luettelot vuosittain toteutettavista tai aloitettaviksi suunnitelluista hankkeista, joiden kokonaiskustannukset ovat merkittävät, hankkeisiin suoritettavan valtionosuuden perusteena olevien kustannusten enimmäismäärät, arvion niiden valtionosuuksista ja kustannusten määrittämisen perusteena olevan rakennuskustannusindeksin tason; lisäksi suunnitelma voi sisältää laskennalliset perusteet, joita käytetään ohjeellisina laskettaessa hankkeiden valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten enimmäismääriä;


8 §
Toteuttamissuunnitelman sisältö

Toteuttamissuunnitelmassa on oltava:


2) luettelo vuosittain toteutettavista tai aloitettavista 5§:n 3 kohdassa tarkoitetuista hankkeista ja niiden valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten enimmäismäärät;


12 §
Tietojenanto

Kunnan ja 7§:n 2 momentissa tarkoitetun kuntainliiton on toimitettava kertomus sosiaali- ja terveydenhuollosta lääninhallitukselle tiedoksi toimintavuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kertomuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisesta.

Lääninhallituksen on laadittava vahvistetuista toteuttamissuunnitelmista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kertomuksista kunta- ja kuntainliittokohtaisesti esitetyt yhteenvedot. Ne on lähetettävä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, ympäristöministeriölle, sosiaalihallitukselle, lääkintöhallitukselle ja elinkeinohallitukselle sekä niille kunnille ja kuntainliitoille, joiden toteuttamissuunnitelmat lääninhallitus vahvistaa.


16 §
Valtionosuudet

Jos 5§:n 3 kohdassa tarkoitetun hankkeen toteuttaminen jakautuu usealle vuodelle, suoritetaan valtionosuus kunakin vuonna aiheutuneisiin kustannuksiin siten, että valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten enimmäismäärää muutetaan vuosittain valtakunnallisessa suunnitelmassa määritellyn rakennuskustannusindeksin tason muutosta vastaavasti.


17 §
Poikkeukset valtionosuuslaista

Valtionosuuslain säännöksistä poiketaan seuraavasti:


7) valtionosuuslain 3, 4 ja 5§:stä poiketen perustamiskustannuksina pidetään vain tämän lain 5§:n 3 kohdassa tarkoitetuista hankkeista aiheutuneita kustannuksia;

8) valtionosuuslain 3 luvun säännöksiä ei sovelleta;


13) asianomainen ministeriö voi kunnan tai kuntainliiton hakemuksesta päättää, että 5§:n 3 kohdassa tarkoitetun, valtakunnalliseen suunnitelmaan sisältyvän hankkeen toteuttamiseen saadaan ryhtyä ennen valtakunnalliseen suunnitelmaan merkittyä hankkeen aloittamisvuotta; tällöin hankkeesta aiheutuva perustamis- ja käyttökustannusten valtionosuus suoritetaan vasta, kun kustannukset on sisällytetty johonkin valtioneuvoston myöhemmin hyväksymään valtakunnalliseen suunnitelmaan ja valtionosuus valtion tulo- ja menoarvioon; sekä


25 §
Valtionosuustehtävien hoitaminen

Valtionosuuslaissa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena toimii tässä laissa säädetyistä toiminnoista aiheutuviin kustannuksiin suoritettavia valtionosuuksia koskevissa asioissa lääninhallitus.

28 §
Kaavojen vahvistaminen

Toteuttamissuunnitelma, kertomus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä valtionosuusselvitykset on laadittava tarkoitusta varten vahvistettujen kaavojen mukaan. Kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö hankittuaan sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, ympäristöministeriön ja asianomaisten kunnallisten keskusjärjestöjen lausunnot.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuosia 1990-1994 koskevassa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa suunnitelmassa vuonna 1990 aloitettaviksi hyväksyttyihin 5§:n 3 kohdassa tarkoitettuihin hankkeisiin.

Milloin 5§:n 3 kohdassa tarkoitetun hankkeen suunniteltu aloittamisvuosi on valtakunnallisen suunnitelman mukaan ennen tämän lain voimaantuloa, suoritetaan hankkeen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin valtionosuus aikaisemman lain säännösten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 203/89
Sosiaalivaliok. miet. 27/89
Suuren valiok. miet. 170/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.