1121/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 16§ ja 27§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 16§ 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (945/82) ja 27§:n 1 momentti 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (10/86), näin kuuluviksi:

16 §

Veron määrä on 17 prosenttia myynnin verotusarvosta.

Edellä 6§:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vero on 20,48 prosenttia siitä määrästä, jolla verovelvollista on työstä veloitettu.

27 §

Veron määrä on 20,48 prosenttia maahan tuodun tavaran tullausarvolain (906/80) nojalla määrätystä tullausarvosta. Sellaisesta tavarasta, jonka tullausarvoa määrättäessä on otettava huomioon tullausarvolain 10 a§, veron määrä lasketaan kuitenkin siitä arvosta, mikä tullausarvo olisi, jos mainittua lainkohtaa ei sovellettaisi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja se on voimassa vuoden 1990 loppuun.

Tätä lakia sovelletaan, milloin myyty tai vuokrattu tavara on toimitettu, telepalvelu tehty, tavara luovutettu tullivalvonnasta tai otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana. Jos tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on lain voimaantullessa tai lain voimassaoloajan päättyessä kesken, sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, jotka toimitetaan asennuspaikalle lain voimassaoloaikana, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka tapahtuu lain voimassaoloaikana.

Verovelvollinen, jota on laskutettu tai muutoin veloitettu 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana tavaroista, jotka on toimitettu hänelle ennen 1 päivää kesäkuuta 1989, saa liikevaihtoverolain (532/63), eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (875/82), energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain (547/86) sekä eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (915/78) säännöksistä poiketen vähentää myyntinsä verotusarvoa laskiessaan vain määrän, joka vastaa kuuttatoista seitsemättätoista (16/17) osaa mainittujen säännösten mukaisen vähennyksen määrästä. Sen estämättä, mitä liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (464/89) voimaantulosäännöksen 3 momentissa on säädetty, saa verovelvollinen, jota on laskutettu tai veloitettu 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana tavaroista, jotka on toimitettu hänelle 1 päivän kesäkuuta 1989 ja 30 päivän marraskuuta 1989 välisenä aikana, vastaavasti vähentää vain määrän, joka vastaa kuuttatoista ja puolta seitsemättätoista (16,5/17) osaa vähennyksen määrästä.

Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta ennen 1 päivää kesäkuuta 1989, mutta tullattu 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana, vähennysoikeus on edellä säädetyin tavoin kuusitoista seitsemättätoista (16/17) osaa. Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta 1 päivän kesäkuuta 1989 ja 30 päivän marraskuuta 1989 välisenä aikana, mutta tullattu 1 päivän tammikuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana, vähennysoikeus on kuusitoista ja puoli seitsemättätoista (16,5/17) osaa.

Jos laskettaessa verotusarvoa vuoden 1990 joltain kalenterikuukaudelta otetaan liikevaihtoverolain 22§:n 2 momentin nojalla vähennyksenä huomioon vuoden 1989 marraskuulta tai sitä aikaisemmalta kalenterikuukaudelta vähentämättä jäänyt määrä, vähennysoikeus on kuusitoista ja puoli seitsemättätoista (16,5/17) osaa.

Hallituksen esitys 212/89
Valtiovarainvaliok. miet. 73/89
Suuren valiok. miet. 174/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.