1079/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Laki asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 10§,

sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87),

muutetaan 3§:n 2 ja 3 kohta, 4§, 5§:n 1 momentti, 13§ ja 19§:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 2 ja 3 kohta sekä 4§ mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, 5§:n 1 momentti 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (974/88) ja 19§:n 4 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (866/80), sekä

lisätään 3§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annnetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä on:


2) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärä ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää; sekä

3) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden verotettavan varallisuuden määrä viimeksi toimitetussa verotuksessa yhteensä ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin pysyviin kuukausituloihin ei lueta asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja eikä 6§:n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saatuja vuokratuloja. Pysyviä kuukausituloja määriteltäessä käytetään muun luotettavan selvityksen puuttuessa perusteena henkilölle viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa määrättyjä veroäyrejä.

4 §

Sen estämättä, mitä 3§:n 1 momentin 3 kohdassa on säädetty, voidaan asumistukea myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden varallisuus on vähentynyt niin, ettei se ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää.

Asumistuki voidaan evätä tai 15§:ssä tarkoitetun tarkistuksen yhteydessä lakkauttaa, jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden taloudelliset olosuhteet ovat selvästi paremmat kuin heidän pysyvien kuukausitulojensa yhteismäärä edellyttää tai jos muu erityinen syy antaa siihen aihetta.

5 §

Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koosta ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärästä riippuvan markkamääräisen perusomavastuuosuuden.


13 §

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa kunnassa sosiaalilautakunta. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin päättää, että näistä tehtävistä huolehtii kunnanhallitus tai muu lautakunta. Mitä tässä laissa on säädetty sosiaalilautakunnasta, sovelletaan tällöin soveltuvin osin kunnanhallitukseen tai muuhun lautakuntaan.

19 §

Milloin 3 momentissa tarkoitettua liikaa maksettua asumistukea tai sen osaa ei saada perityksi myöhemmin maksettavista asumistuen eristä, tulee sosiaalilautakunnan tai sen alaisen viranhaltijan vaatia lääninoikeudessa tuen nostajan velvoittamista suorittamaan liikaa maksettu asumistuki takaisin valtiolle, jollei samaa saatavaa koskevaa vaatimusta esitetä yleisessä tuomioistuimessa. Vaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asumistukea on maksettu liikaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lain 3§:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa sekä 2 momenttia, 4 §:ää ja 5§:n 1 momenttia sovelletaan mainitusta päivästä ja sitä myöhemmästä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 182/89
Sosiaalivaliok. miet. 29/89
Suuren valiok. miet. 171/89

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.