1051/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1989

Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa

Verohallitus on 28 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 130§:n 4 momentin nojalla määrännyt, että muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo määrätään vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa seuraavien perusteiden mukaan:

1 §

Maapohjan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään niitä kuntakohtaisia arviointiohjeita ja tonttihintakarttoja, jotka liittyvät verohallituksen 1.10.1987 antamaan vuodelta 1988 toimitettavasta verotuksesta alkaen sovellettavaan rakennusmaan arvostuksen yhtenäistämisohjeeseen. Verotusarvona pidetään 70 prosenttia arviointiohjeeseen tai tonttihintakarttaan merkitystä maapohjan arvosta (tavoiteverotusarvo). Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan mukaisia arvoja on oikaistu vuodelta 1988 toimitettavaa verotusta varten, verotusarvona pidetään oikaistun arvon perusteella laskettua tavoiteverotusarvoa.

Jos maapohjan osalta ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakarttaa tai jos niissä perusteissa, jotka maapohjan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

2 §

Tämän päätöksen 1§:ää sovellettaessa maapohjan verotusarvo vahvistetaan enintään 60 prosenttia sille verovuotta edeltäneeltä verovuodelta toimitetussa verotuksessa vahvistettua arvoa korkeammaksi.

3 §

Jos maapohjan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alhaisempi, maapohjan verotusarvoksi katsotaan käypä arvo.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1989. Sitä sovelletaan vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1989

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Vs. ylitarkastaja
Eila Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.