1020/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan säteilyturvakeskuksesta 6 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (107/87) 13§:n 2 momentti, 17§:n 3 momentti, 20§:n 1 momentti ja 24§:n 2 momentti,

näistä 24§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1195/87), sekä

muutetaan 12§, 13§:n 1 momentti, 14§ ja 25§:n 2 momentti,

näistä 25§:n 2 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

Säteilyturvakeskuksen johtokunta
12 §

Säteilyturvakeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1)asettaa yleiset tavoitteet säteilyturvakeskuksen toiminnalle sekä ohjata ja valvoa niiden toteuttamista;

2)vahvistaa säteilyturvakeskuksen tutkimus- ja palvelutoiminnan toimintaperiaatteet;

3)päättää säteilyturvakeskuksen tulo- ja menoarvioesityksestä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4)käsitellä säteilyturvakeskuksen toimintaedellytyksiä ja hallintoa koskevat periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat;

5)edistää yhteistyötä säteilyturvakeskuksen ja niiden ministeriöiden, muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten välillä, jotka suorittavat säteilyturvakeskuksen toimialaan liittyviä tehtäviä;

6)päättää, missä järjestyksessä osastopäälliköt toimivat pääjohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa; sekä

7)käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunta päättää pääjohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväkseen.

13 §

Valtioneuvosto nimittää johtokuntaan enintään seitsemän jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää jäsenistä yhden johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.


14 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestyksellä. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

25 §

Muille virkamiehille myöntää virkavapautta pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.