955/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Laki Suomen Työväen Säästöpankin muuttamisesta liikepankiksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen Työväen Säästöpankki, jäljempänä «STS-pankki», voidaan muuttaa liikepankkilaissa (540/69) tarkoitetuksi liikepankiksi siinä järjestyksessä kuin tässä laissa säädetään.

STS-pankin liikepankiksi muuttamisessa on lisäksi noudatettava valtiovarainministeriön antamia määräyksiä.

2 §

Päätös STS-pankin liikepankiksi muuttamisesta on tehtävä pankin isäntien kokouksessa säästöpankkilain (541/69) 7§:ssä säädetyssä järjestyksessä. Isäntien päätös on tehtävä voimaan tulevaksi päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

3 §

STS-pankin muuttuessa liikepankiksi sen varat, velat ja varaukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet siirtyvät sen toimintaa jatkavalle liikepankille siten, että liikepankki vastaa kaikista STS-pankin veloista ja muista velvoitteista. Siirtyvien varojen, velkojen ja varausten arvot määräytyvät STS-pankin viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen kirjanpitoarvojen mukaisesti. Tilinpäätöksen mukaisesta vararahastosta muodostetaan liikepankin 250 000 000 markan määräinen osakepääoma.

Sen estämättä, mitä liikepankkilain 8§:ssä on säädetty, osakepääomaa vastaavat osakkeet annetaan vastikkeetta 4§:ssä tarkoitetulle säätiölle. Säätiö ei saa luovuttaa näitä osakkeita ilman valtiovarainministeriön lupaa.

4 §

STS-pankin liiketoimintaa jatkavan liikepankin 3§:ssä tarkoitettujen osakkeiden omistajaksi perustettavan säätiön tarkoituksena tulee olla säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen sekä STS-pankin perinteen vaaliminen. STS-pankin isäntien on hyväksyttävä säätiön säädekirja ja säännöt sekä määrättävä, kenen on huolehdittava perustamistoimista. Säätiölain 6§:n 2 momentin 2 kohdan estämättä säätiö saadaan merkitä rekisteriin ennen osakkeiden vastaanottamista.

Säätiön tarkoitusta ei saa muuttaa, säätiö ei saa sulautua toiseen säätiöön eikä sitä saa lakkauttaa ilman valtiovarainministeriön lupaa. Ennen säätiön sääntöjen ja niiden muutosten vahvistamista on pyydettävä valtiovarainministeriöltä lausunto.

5 §

Päättäessään muuttaa STS-pankin liikepankiksi isäntien on:

1) hyväksyttävä STS-pankin toimintaa jatkavan liikepankin yhtiöjärjestys;

2) valittava STS-pankin toimintaa jatkavan liikepankin hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

3) päätettävä STS-pankin varojen ja velkojen sekä muiden oikeuksien ja velvoitteiden siirtämisestä sen toimintaa jatkavalle liikepankille, vararahaston muodostamisesta osakepääomaksi ja osakepääomaa vastaavien osakkeiden luovuttamisesta 3§:n 2 momentissa tarkoitetulle säätiölle.

6 §

Poiketen siitä, mitä liikepankkilain 6§:n 1 momentissa on säädetty, STS-pankin toimintaa jatkavalle liikepankille ei tarvitse hakea toimilupaa. Liikepankin yhtiöjärjestykselle on kuitenkin haettava valtiovarainministeriön vahvistus.

7 §

Liikepankille valitun johtokunnan tulee tehdä kaupparekisteriin ilmoitus pankin muuttamisesta liikepankiksi. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä liikepankin perustamisesta kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta on säädetty.

8 §

STS-pankin toimintaa jatkavan liikepankin on yhteisömuodon muutoksen yhteydessä maksettava liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle kertaluonteinen ylimääräinen kannatusmaksu, joka on yhtä monta osaa liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahaston edellisen toimintavuoden taseen loppusummasta kuin STS-pankin viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen taseen loppusumma on liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon kuuluvien pankkien taseiden loppusummien yhteismäärästä.

9 §

Tulo- ja varallisuusverotuksessa STS-pankin toimintaa jatkavan liikepankin katsotaan sellaisenaan jatkavan STS-pankin liiketoimintaa. Tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain (362/68) 6§:n 1 momentin estämättä liikepankilla on mainitun lain 4§:n mukainen oikeus STS-pankin verotuksessa vahvistettujen tappioiden vähentämiseen. STS-pankin omaisuuden siirrosta liikepankille ei ole suoritettava leimaveroa.

Osakkeista, jotka 3§:n 2 momentissa tarkoitettu säätiö tämän lain nojalla saa, ei ole suoritettava lahjaveroa eikä niiden arvoa pidetä kunnallisverotuksessa veronalaisena tulona.

Liikepankin yhtiöjärjestyksen vahvistamista koskevasta päätöksestä on suoritettava leimaveroa siten kuin liikepankin perustamista koskevasta päätöksestä on säädetty.

10 §

STS-pankin muuttuessa liikepankiksi STS-pankin koko henkilökunta siirtyy kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen STS-pankin toimintaa jatkavan liikepankin palvelukseen.

11 §

STS-pankin viimeisen tilikauden tilinpäätöksen laatii ja allekirjoittaa STS-pankin hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa ja tilintarkastuksen toimittavat sen tilintarkastajat. STS-pankin tilinpäätöksen vahvistavat ja vastuuvapaudesta päättävät STS-pankin isännät.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1989.

Tämän lain 2 ja 4§:ssä tarkoitetut STS-pankin isäntien päätökset voidaan tehdä ennen lain voimaantuloa.

STS-pankin toimintaa jatkavan liikepankin yhtiöjärjestys voidaan vahvistaa ja liikepankki merkitä kaupparekisteriin jo ennen tämän lain voimaantuloa. Liikepankin tulee antaa liikepankkilain 11§:n 1 momentissa mainitut selvitykset pankkitarkastusvirastolle yhtiön rekisteröimisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa liikepankiksi muuttumisesta.

Edellä 3§:n 2 momentissa mainitulle säätiölle voidaan hakea perustamislupa, säätiön säännöt voidaan vahvistaa ja säätiö merkitä rekisteriin jo ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.