918/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liike>ajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (435/69) 1§:n 1 momentti, 2§:n 2 momentti, 3§, 5§:n 2 momentti sekä 6§:n 5 ja 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 1 momentti 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (919/71), 2§:n 2 momentti 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa laissa (214/74) ja 3§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään 6§:ään uusi 7-10 kohta ja 2 momentti seuraavasti:

1 §

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, arkipäivänä kello kahdeksan ja kello kahdenkymmenen välisenä aikana, paitsi lauantaina sekä itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, pääsiäisen ja vapunpäivän aattona kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista välisenä aikana.


2 §

Jouluaattona ja juhannusaattona ei vähittäiskauppaa eikä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa kello kolmentoista jälkeen.

3 §

Elintarvikehuoneistossa saa siellä myytäväksi sallittujen tarvikkeiden vähittäiskauppaa harjoittaa neljän tunnin ajan viimeisenä peräkkäin sattuvista 2§:n 1 momentissa mainituista päivistä kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista välisenä aikana.

5 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asioiden valmistelevaa käsittelyä varten kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, johon kauppa- ja teollisuusministeriötä edustavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu enintään kahdeksan muuta jäsentä, joista yhden tulee edustaa työministeriötä sekä muiden kauppaa, sen palveluksessa olevia työntekijöitä ja kuluttajia. Neuvottelukunnan jäsenille määrätään henkilökohtaiset varamiehet. Neuvottelukuntaan sovelletaan valtion komiteoita koskevia määräyksiä.

6 §

Tämä laki ei koske:


5) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa myyntiä;

6) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;

7) taidemyyntiliikkeissä tai julkisissa tiloissa järjestettäviä taidemyyntinäyttelyjä;

8) kukkien myyntiä tai puutarhamyymälöistä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, puutarhatyökalujen ja muiden vastaavien tuotteiden myyntiä;

9) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntinäyttelyjä; eikä

10) haja-asutusalueilla sijaitsevista vähittäiskaupoista tai myymäläautoista tapahtuvaa myyntiä sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun asetuksen soveltamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 97/89
Talousvaliok. miet. 5/89
Suuren valiok. miet. 112/89

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.