857/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989

Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1967 auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen (483/67) 6, 7, 13 ja 14§,

sellaisena kuin niistä ovat 6§ 23 päivänä tammikuuta 1976 annetussa asetuksessa (55/76) ja 7§ 8 päivänä helmikuuta 1980 annetussa asetuksessa (95/80), sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a§ ja 6 b§ seuraavasti:

5 a §

Milloin auton omistaja aikoo hakea veron palautusta omistamastaan autosta autoverolain 7, 13 a, 17 tai 18§:n nojalla, on autorekisterikeskuksen auton omistajan tekemästä ilmoituksesta tehtävä merkintä autoveron palautuksesta ja sen perusteesta autorekisteriin ja auton rekisteriotteeseen. Jos autoveron palautusta koskeva hakemus on hylätty tai jos veronpalautuksen hakemisesta on luovuttu, on merkintä autorekisteristä ja auton rekisteriotteesta pyynnöstä poistettava.

6 §

Haettaessa Helsingin piiritullikamarilta tai asianomaiselta lääninverovirastolta veron palauttamista autoverolain 7§:n nojalla on hakemukseen muun mahdollisesti tarpeellisen selvityksen ohella liitettävä:

1) tämän asetuksen 4§:ssä tarkoitettu ilmoitus;

2) kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta, johon on tehty edellä 5 a§:ssä tarkoitettu merkintä veronpalautuksesta ja sen syystä. Rekisteriotteen teknisestä osasta tulee selvitä, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi ja kuka omistajaksi, onko auto sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi sekä ajankohta, jona hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi;

3) jos autoa käytetään tilausliikenteeseen, selvitys siitä, että auton asemapaikan poliisiviranomainen on tehnyt auton rekisteriotteeseen säädetyn merkinnän auton käyttämisestä tilausliikenteessä hakijalle annetussa liikenneluvassa mainitulla alueella, tai jos autoa käytetään linjaliikenteessä, jäljennös hakijalle annetusta liikenneluvasta;

4) asianomaisen poliisiviranomaisen tai autoilijoiden järjestön antama todistus tai muu luotettavaksi katsottava selvitys siitä, että hakija käyttää kysymyksessä olevaa autoa pääasiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen; sekä

5) milloin palautusta haetaan 7§:n 2 momentin nojalla, katsastusmiehen antama todistus auton muutoksesta.

Jos hakijan esittämä selvitys on puutteellinen taikka jos Helsingin piiritullikamari tai asianomainen lääninverovirasto katsoo asian ratkaisemiseksi tarvittavan lisäselvitystä auton käytöstä tai muista seikoista, on hakijalle varattava tilaisuus hakemuksensa täydentämiseen.

6 b §

Haettaessa Helsingin piiritullikamarilta tai asianomaiselta lääninverovirastolta veron palauttamista autoverolain 17§:n nojalla autosta, jonka omistajaksi tai haltijaksi hakija on merkitty autorekisteriin, on hakemukseen muiden veronpalautusperusteita koskevien selvitysten lisäksi liitettävä:

1) tämän asetuksen 4§:ssä tarkoitettu ilmoitus;

2) kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta, johon on tehty edellä 5 a§:ssä tarkoitettu merkintä veronpalautuksesta ja sen syystä ja josta selviää, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi ja kuka omistajaksi sekä milloin hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi; sekä

3) autorekisterikeskuksen antama todistus siitä, että sille on tehty ilmoitus hakijan edellisen auton luovutuksesta, jos tästä autosta on palautettu veroa invaliditeetin perusteella eikä auto ole ollut kolmea vuotta hakijan käytössä.

Jos hakijan esittämä selvitys on puutteellinen taikka jos Helsingin piiritullikamari tai asianomainen lääninverovirasto katsoo asian ratkaisemiseksi tarvittavan lisäselvitystä auton käytöstä tai muista seikoista, on hakijalle varattava tilaisuus hakemuksensa täydentämiseen.

7 §

Autoverolain 7 ja 17§:ssä tarkoitetun palautuksen suorittaa Helsingin piiritullikamari tai asianomainen lääninverovirasto.

Milloin veroa palautetaan autoverolain 17§:n nojalla autosta, josta hakemus on tehty ennen kuin hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi, auton omistajan on palautuksen maksamista varten toimitettava Helsingin piiritullikamarille tai asianomaiselle lääninverovirastolle:

1) tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus;

2) kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta, johon on tehty edellä 5 a§:ssä tarkoitettu merkintä veronpalautuksesta ja josta selviää, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton omistajaksi tai haltijaksi;

3) 6 b§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu todistus; sekä

4) veronpalautuspäätös alkuperäisenä.

Piiritullikamarin tai lääninveroviraston tulee 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tehdä päätökseen merkintä auton tunnusmerkistä ja valmistenumerosta sekä palautuksen suuruudesta. Palautus suoritetaan vain autosta, jonka omistajaksi hakija yksin on merkitty. Palautus suoritetaan postisiirron välityksellä.

13 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset voidaan lähettää autorekisterikeskukselle posti- tai katsastustoimipaikan välityksellä.

14 §

Autoveron palautusta tai sitä koskevaa valitusta käsittelevän viranomaisen on annettava autoverolain nojalla tekemänsä autoveron palautusta koskeva päätös viipymättä tiedoksi autorekisterikeskukselle.

Autorekisterikeskuksen on annettava autoverolain nojalla tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi verohallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989. Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, jotka otetaan ensimmäisen kerran käyttöön sanottuna päivänä tai sen jälkeen. Niihin verollisena maahantuotuihin tai toimitettuihin ajoneuvoihin, joita ei ole ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen mukaisesti ennakkoilmoitettu, sovelletaan autoveron palautuksen hakemisessa ja palautusmerkinnän ilmoittamisessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.