842/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84§:n, sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (818/89), ja 108§:n nojalla:

luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvoasetuksessa (233/82) tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä.

2. Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja rekisterin pitämisestä Ahvenanmaan maakunnassa on säädetty erikseen.

3. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (901/87) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen rekisteröintiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

4. Puolustusministeriö määrää liikenneministeriötä kuultuaan, mitkä sotilasajoneuvot autorekisterikeskus rekisteröi. Puolustusministeriö antaa tarkemmat määräykset puolustusvoimien järjestämästä ajoneuvojen rekisteröinnistä sekä siitä, mille viranomaiselle puolustusvoimissa kuuluvat ne tehtävät, jotka tässä asetuksessa on säädetty rekisteriviranomaiselle.

2 §
Rekisterin pitäjä

Ajoneuvorekisteriä (rekisteri) pitää autorekisterikeskus.

3 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisteriviranomaisella autorekisterikeskusta sekä katsastustoimipaikkoja, joita ovat katsastuskonttorit ja -toimistot;

b) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisteriin ennen ensirekisteröintiä;

c) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

d) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

e) muutosrekisteröinnillä rekisteriviranomaisen suorittamaa rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

f) rekisteri-ilmoituksella rekisteriviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin sekä ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista ja muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

g) rekisteriotteella rekisteriviranomaisen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekisteröity;

h) ennakkoilmoitustodistuksella rekisteriviranomaisen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

i) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteriviranomaisen antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

j) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

k) rekisteröintipäivällä sitä päivää, jolloin rekisteri-ilmoitus on annettu rekisteriviranomaiselle tai postitoimipaikkaan;

l) käyttöönottopäivällä sitä päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity, jollei rekisteriin ole merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi; ja

m) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jolle ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella.

2 luku

Ajoneuvorekisterin tiedot

4 §
Perustiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä:

a) omistajan ja haltijan nimi ja osoite, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, laji sekä haltijan hallintaoikeus ajoneuvoon;

b) merkki ja malli;

c) laji ja ajoneuvomallin tyyppikoodi, mikäli ajoneuvo on tyyppikatsastettua mallia, sekä tarvittaessa tarkempi nimitys;

d) ensimmäinen käyttöönottopäivä tai, jollei se ole tiedossa, käyttöönottovuosi;

e) rekisteröintipäivä;

f) valmistenumero ja rekisteritunnus;

g) viimeksi suoritetun rekisteröinti- tai vuosikatsastuksen sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen päivämäärä;

h) liikennevakuutusta, verotusta ja autokiinnitystä koskevat tiedot;

i) käyttötarkoitus sekä käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot;

j) rekisteristä poistamispäivä ja tarvittaessa tieto poistamisen syystä; sekä

k) maahantuojan nimi, jos ajoneuvo merkitään rekisteriin maahantuontikatsastuksen perusteella.

2. Kun ajoneuvo rekisteröidään vaatimatta rekisteröintikatsastusta, on rekisteröintikatsastuksen päivämäärän sijasta rekisteriin merkittävä ensimmäisen katsastuksen päivämääräksi rekisteröintipäivä.

3. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä autoverovapauden perusteena olevat laitteet ja mitat sekä muut autorekisterikeskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot.

4. Rekisteriin merkitään ennakkoilmoituksessa annettavat tiedot. Rekisteriin voidaan merkitä myös tieto ajoneuvon ennakkoilmoittamattomuudesta.

5 §
Tekniset tiedot

1. Rekisteriin merkittäviä ajoneuvon teknisiä tietoja ovat:

a) oma paino, kantavuus, kokonaispaino ja akselipainot;

b) akselivälit, akselien ja telien lukumäärä, akselistorakennekoodi, korirakenne ja -materiaali sekä takaylitys tai kuormituspisteen paikka;

c) leveys ja pituus;

d) rengaskoot tai renkaiden kantavuusluokka;

e) ristiinkytkentäehdot;

f) tarpeelliset tiedot ajoneuvon lajiin vaikuttavista tai omaan painoon luettavista varusteista;

g) moottorin käyttövoima ja tilavuus sekä tehoa lisäävä laite, autosta moottorin teho ja, jos auto on vähäpäästöinen, sen pakokaasunpuhdistusjärjestelmän tyyppi;

h) istuma- ja seisomapaikkojen lukumäärä; sekä

i) jarrujärjestelmän tyyppi.

2. Henkilö- ja pakettiautosta on rekisteriin merkittävä auton väri.

3 luku

Ennakkoilmoitus

6 §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvojen valmistajan tai ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (843/89) 4§:ssä tarkoitetun ajoneuvovalmistajan edustajan on tehtävä uudesta tyyppikatsastettua mallia olevasta ajoneuvosta, jota ei sanotun asetuksen 17§:n 2 momentin nojalla esitetä rekisteröintikatsastukseen, ennakkoilmoitus rekisteriin.

2. Ennakkoilmoitus on tehtävä automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen siten kuin autorekisterikeskus tarkemmin määrää. Ennakkoilmoituksen saa tehdä vain sellaisista ajoneuvoista, joista on poistettu tai ennen ensirekisteröintiä poistetaan tyyppikatsastuksessa mahdollisesti todetut puutteet. Ennakkoilmoituksen tekijän on annettava autorekisterikeskuksen edellyttämä selvitys ajoneuvojen maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta.

3. Autorekisterikeskus saa myöntää poikkeuksia ennakkoilmoituvelvollisuudesta.

7 §
Rekisteritunnus ja ennakkoilmoitustodistus

Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja rekisterikilvet sekä ennakkoilmoitustodistus, jossa on ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen osa sekä ajoneuvon ensirekisteröintiä varten ilmoitusosa.

4 luku

Rekisteri-ilmoitus ja rekisteröinti

8 §
Rekisteröintivelvollisuus

Tieliikennelain 84§:ssä (818/89) säädetyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen kytkettäväksi soveltuvasta perävaunusta on tehtävä 2 luvussa mainitut tiedot soveltuvin osin sisältävä rekisteri-ilmoitus rekisteriviranomaiselle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

9 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) moottorirekeä;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon tarkoitettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai moottorityökonetta;

c) mopoa; eikä

d) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, mopoon, traktoriin tai moottorityökoneeseen.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa samoin kuin koe- tai siirtokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 47-55§:ssä säädetyin edellytyksin.

10 §
Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröity ajoneuvo

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

11 §
Liikennevakuutuksesta ilmoittaminen

Autorekisterikeskus määrää, miten liikennevakuutuslain (279/59) 15§:ssä säädetystä vakuutuksesta ilmoitetaan rekisteriviranomaiselle.

12 §
Ajoneuvon kotipaikka

Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen omistajan tai haltijan asuinkuntaa. Jollei ajoneuvoa käytetä siellä, sen kotipaikkana pidetään sitä kuntaa, jossa ajoneuvoa pääasiallisesti käytetään. Ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröitävän ajoneuvon kotipaikkana pidetään kuitenkin sitä kuntaa, jossa ajoneuvon valvonta- tai asemapaikka sijaitsee.

13 §
Alaikäinen tai perilliset omistajana

1. Jos auton omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, on samalla ilmoitettava myös autoa käyttävä haltija.

2. Ajoneuvon omistajan kuoltua on ajoneuvo ilmoitettava rekisteröitäväksi kuolinpesän nimiin, jollei ajoneuvon omistusoikeus ole siirtynyt kolmannelle henkilölle ennen perunkirjoitusta.

14 §
Rekisteröinnin merkitseminen

Rekisteriviranomaisen on merkittävä ajoneuvo rekisteriin, kun säädetyt edellytykset täyttyvät. Jollei ajoneuvosta ole tehty ennakkoilmoitusta, ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ensirekisteröinnin yhteydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

15 §
Rekisteröintipäätöksen päivä

Rekisteröintipäätöksen päiväksi katsotaan se päivä, jolloin rekisteriote on luovutettu tai jätetty postin kuljetettavaksi.

5 luku

Ilmoitukset muutosrekisteröintiä varten

16 §
Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista rekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä ilmoitus rekisteriviranomaiselle.

2. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen tai osoitteen muutoksesta;

b) muutos- tai kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta; eikä

c) rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen.

17 §
Rekisteriviranomaisen muutosoikeus

Jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty tai jos rekisteriviranomainen muutoin saa tiedon rekisteriin merkittävän tiedon muuttumisesta, rekisteriviranomaisella on oikeus merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korjata virheelliset tiedot.

6 luku

Ajoneuvon poistaminen rekisteristä

18 §
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Jos rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa tai se on rekisteröity ulkomailla, tästä on tehtävä ilmoitus ajoneuvon rekisteristä poistamiseksi.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutusyhtiön lunastaman tai kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75) nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todistettavasti.

3. Vakuutusyhtiön tuhoutuneena lunastamaa ajoneuvoa ei voida enää uudelleenrekisteröidä. Ajoneuvoa ei voida myöskään uudelleenrekisteröidä, jos autoverosta päättävä viranomainen on asettanut rekisteröintikiellon autoveroedun ehdoksi ja asianomainen on saanut tämän edun hyväkseen.

19 §
Rekisteristä poiston päivä

Ajoneuvo merkitään rekisteristä poistetuksi siitä päivästä lukien, jona poistoilmoitus on jätetty.

20 §
Poisto käyttämättömyyden perusteella

Rekisteriviranomainen voi poistaa ajoneuvon rekisteristä, jos vuosikatsastuksen tai liikennevakuutusmaksun suorittamatta jättäminen tai muu seikka osoittaa, ettei ajoneuvoa ole vuoden pituisen ajanjakson aikana käytetty liikenteessä.

21 §
Rekisteriotteen tai -kilpien noutamatta jättäminen
Ajoneuvo voidaan poistaa rekisteristä, jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa rekisteriotetta tai -kilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa. Samalla rekisterikilvet saadaan hävittää.
7 luku
Rekisteriote
22 §
Rekisteriotteen antaminen
1. Rekisteriviranomainen antaa rekisteriin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle tai tämän suostumuksella haltijalle rekisteriotteen, jossa on ajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koskevat perustiedot samoin kuin ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen osa ja muutosilmoituksen tai ajoneuvon rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen tekemistä varten ilmoitusosa.

2. Rekisteriviranomainen voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan kopion rekisteriotteen teknisestä osasta käytettäväksi liikenteessä. Kopiosta on soveltuvin osin voimassa, mitä rekisteriotteen teknisen osan esittämisvelvollisuudesta on säädetty.

23 §
Rekisteriotteen säilyttäminen ja mukanapito
Rekisteriotetta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle.
24 §
Rekisteriotteen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä rekisteriviranomaiselta uusi ote. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys otteen tai sen osan katoamisesta.

8 luku

Rekisterikilvet

25 §
Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekisterikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muussa tapauksessa rekisteriviranomainen antaa rekisterikilvet ensirekisteröinnin ja rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

2. Autoa ja maastoajoneuvoa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä voidaan rekisterikilpien lukumäärästä poiketa.

26 §
Rekisterikilpien käyttö

1. Ajoneuvoon ei saa kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta taikka jonkin vieraan valtion kansallisuustunnusta.

2. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä vaikeudetta luettavissa. Ajoneuvoa ei saa rekisteriviranomaisen luvatta käyttää liikenteessä ilman sitä varten annettuja rekisterikilpiä.

27 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, on uuden kilven tilaamisessa noudatettava soveltuvin osin, mitä 24§:ssä on uuden rekisteriotteen pyytämisestä säädetty. Rekisteriviranomainen voi rekisteriotteen tekniseen osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää enintään kuukauden ajan ajoneuvossa 26§:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Rekisteriviranomainen voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

28 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän ja perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna; ja

e) traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella heijastavalla pohjalla.

2. Autorekisterikeskus voi päätöksellään hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen sisältävän rekisterikilven (erityiskilpi). Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset erityiskilvestä.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

4. Tullikilvessä on läänintunnus, järjestysnumero ja kirjaimet SF punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, läänintunnus ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

6. Poliisin tai rekisteriviranomaisen antamassa siirtokilvessä on läänintunnus ja enintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla.

7. Tulli-, koenumero- ja siirtokilpien läänintunnukset ovat:

Helsingin kaupungissa A ja B
muualla Uudenmaan läänissä U ja Z
Turun ja Porin läänissä T ja E
Hämeen läänissä H ja I
Kymen läänissä R
Mikkelin läänissä M
Kuopion läänissä K
Pohjois-Karjalan läänissä S
Keski-Suomen läänissä X
Vaasan läänissä V ja Y
Oulun läänissä O
Lapin läänissä L
29 §
Kansallisuusmerkki

Milloin autossa käytetään kansainvälisen tieliikennesopimuksen edellyttämää kansallisuusmerkkiä, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella heijastavalla pohjalla mustat kirjaimet SF. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 mm ja pystysuoran halkaisijan vähintään 115 mm sekä kirjainten korkeuden 80 mm ja viivaleveyden 10 mm. Kansallisuusmerkkiin ei saa liittää mitään lippua tai muuta merkkiä.

30 §
Moottorireen ja mopon kilvet

1. Moottorireessä ja mopossa tulee olla riittävän suuri heijastava vakuutuskilpi todistuksena voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Valtion omistamassa moottorireessä ja mopossa tulee olla vastaava kilpi, jossa on viraston tunnus.

2. Mopo on varustettava pysyvästi kiinnitetyllä tyyppikilvellä, johon on merkitty tunnus CM sekä mopon välityssuhde, pyörän rengaskoko samoin kuin moottorin teho, merkki ja malli.

9 luku

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

31 §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteriotteen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on muutosrekisteröinti;

c) katsastustodistuksen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti tai ajoneuvon uudelleenrekisteröinti;

d) tyyppirekisteriotteella, kun kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta; tai

e) rekisteriviranomaiselta hankitulla uudella asiakirjalla, jos edellä mainittu asiakirja on kadonnut.

2. Edellä 18§:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa koskeva ilmoitus tehdään autorekisterikeskuksen määräämällä tavalla.

32 §
Selvitykset ajoneuvon ensi- ja uudelleenrekisteröintiä varten

1. Ajoneuvon ensirekisteröintiä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

a) selvitys ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta ja, jollei ajoneuvon omistusoikeus luotettavasti selviä edellä mainitusta selvityksestä, erillinen selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta;

b) jos ajoneuvon painot tai päämitat ylittävät sallitut arvot tai jos ajoneuvon käyttö ei ole muutoin sallittu ilman lupaa, selvitys siitä, että ajoneuvon käyttöön on saatu vaadittava lupa; ja

c) selvitys liikennevakuutuksesta.

2. Edellä 1 momentin a ja b kohdassa tarkoitettuja selvityksiä ei tarvitse liittää rekisteri-ilmoitukseen, jos ne on annettu ajoneuvosta tehdyn ennakkoilmoituksen yhteydessä.

3. Ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta, ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 17§:ssä tarkoitetusta rekisteröintikatsastuksesta, liikennevakuutuksesta ja tarvittaessa aikaisemmasta rekisteröinnistä.

33 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä ja rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan vaihtumista koskeva ilmoitus. Ilmoituksen omistusoikeuden siirtymisestä voi tehdä myös ajoneuvon edellinen omistaja ja haltijan vaihtumisesta sen edellinen haltija.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen voi tehdä myös ajoneuvon haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.

34 §
Rekisteriotteen ja rekisterikilpien luovuttaminen

Rekisteröidyn ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle on edellisen omistajan luovutettava ajoneuvon rekisteriotteen tekninen ja ilmoitusosa sekä rekisterikilvet.

35 §
Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä postitoimipaikkaan, jollei 3 momentista muuta johdu, tai rekisteriviranomaiselle. Ilmoituksen vastaanottaneen virkailijan rekisteriotteen tai ennakkoilmoitustodistuksen tekniseen osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteriotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään kaksi viikkoa. Rekisteriviranomainen voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteriviranomainen voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä siinä määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista koskeva ilmoitus jätetään, vastaanottajan on merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivämäärä rekisteriotteen tekniseen osaan.

3. Ainoastaan rekisteriviranomaiselle voidaan jättää ilmoitus, joka koskee:

a) ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröintiä;

b) ammattimaiseen liikenteeseen ensirekisteröitävää henkilöautoa;

c) ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä;

d) ajoneuvon poistamista rekisteristä silloin, kun ajoneuvon rekisterikilvet ovat tuhoutuneet tai kadonneet taikka kun rekisterikilpiä ei voida muusta syystä palauttaa; ja

e) ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä perinnön tai testamentin kautta, konkurssin tai fuusion yhteydessä taikka muulla vastaavalla tavalla ja muulloinkin, kun ilmoituksen liitteenä on esitettävä erillinen selvitys.

36 §
Määräaika

Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos kuolinpesä on ilmoitusvelvollinen, rekisteri-ilmoitus on kuitenkin tehtävä seitsemän päivän kuluessa perunkirjoituksesta.

37 §
Kilpien kiinnittäminen

Ajoneuvoa varten annetut rekisterikilvet saa kiinnittää ajoneuvoon vasta sitten, kun ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on jätetty.

38 §
Maksut

Rekisteriviranomaisen suoritteista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

10 luku

Vientirekisteröinti

39 §
Vientirekisteröinnin edellytykset

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten.

2. Erityisestä syystä muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti.

40 §
Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan autorekisterikeskukselta. Hakemuksen liitteistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 32§:ssä on säädetty ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskevaan rekisteröimisilmoitukseen liitettävistä selvityksistä.

41 §
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Autorekisterikeskus antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten erityiset kilvet (vientikilvet) ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 luvussa on rekisterikilvistä säädetty.

42 §
Vientirekisteröinnin voimassaolo

1. Vientirekisteröinti on voimassa rekisteröintiä seuraavan vuoden rekisteröintipäätöksen tekemistä vastaavan kalenterikuukauden loppuun. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin. Aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaan siirtokuljetukseen tarvittavan ajan.

2. Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei saa voimassaoloajan päätyttyä pidentää, ellei se ole välttämätöntä ajoneuvon kuljettamiseksi Suomeen.

3. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää neljän päivän ajan rekisteröintipäätöksen päivästä. Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä sallia pitemmän käytön, kuitenkin enintään kaksi kuukautta.

4. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää Suomessa enintään kahden kuukauden ajan, ei kuitenkaan vientirekisteröinnin voimassaoloajan kahden viimeisen kuukauden aikana. Käyttämisen edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisten tekemä merkintä maahantulopäivästä.

11 luku

Rekisteröinti autokiinnitystä varten

43 §
Erityisrekisteriin merkittävät ajoneuvot

Autorekisterikeskuksen ajoneuvojen autokiinnitystä varten pitämään rekisteriin (erityisrekisteri) saadaan hakemuksesta merkitä seuraavat ajoneuvot:

a) kuorma-autot, erikoisautot, traktorit ja moottorityökoneet, joiden mitat tai painot ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot; ja

b) moottorityökoneiksi luettavat tiekoneet, moottorireet, rautaisin pyörin tai telaketjuin varustetut traktorit, leikkuupuimurit sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitetut konevoimalla kulkevat työkoneet ja laitteet.

44 §
Hakemuksen liitteet

Autorekisterikeskukselle toimitettavaan 43 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä:

a) katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvon laji;

b) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus; sekä

c) selvitys omistusoikeudesta.

45 §
Erityisrekisteriin merkitseminen

Autorekisterikeskuksen on merkittävä ajoneuvo erityisrekisteriin, jos hakemuksessa ei ole puutteita eikä ajoneuvoa ole merkitty ajoneuvorekisteriin. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus rekisteröinnistä.

46 §
Ajoneuvon poistaminen erityisrekisteristä

1. Ajoneuvo voidaan poistaa erityisrekisteristä, vaikka ajoneuvoon vahvistettu autokiinnitys on voimassa, jos ajoneuvo samalla ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin. Jos erityisrekisteriin merkitty ajoneuvo on tuhoutunut tai se on viety ulkomaille, ajoneuvon omistajan on, autokiinnityksen tultua kuoletetuksi, tehtävä autorekisterikeskukselle ilmoitus ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä.

2. Autorekisterikeskus poistaa ajoneuvon erityisrekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta 10 vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta.

3. Erityisrekisteriin merkittyä ajoneuvoa ei voida rekisteröidä ajoneuvorekisteriin ennen kuin se on poistettu erityisrekisteristä.

12 luku

Ajoneuvon käyttö koenumero- tai siirtokilvin

47 §
Koenumerokilvet

1. Rekisteriviranomainen voi antaa luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä koenumerokilvin ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetustoimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle laitokselle tai yhteisölle.

2. Luvan saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä luvan saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

a) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

b) ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa; tai

c) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

3. Lupa käyttää koenumerokilpiä on voimassa kalenterivuoden loppuun.

4. Rekisteriviranomainen voi peruuttaa luvan, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvin tämän asetuksen tai lupaehtojen vastaisesti tai luvan saanut on jättänyt lupansa lunastamatta.

5. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 luvussa on rekisterikilvistä säädetty.

48 §
Siirtokilvet

1. Rekisteriviranomainen tai poliisi voi ajoneuvon katsastukseen vientiä, ulkomailla rekisteröidyn auton Suomessa tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten tai muusta erityisestä syystä antaa luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä siirtokilvin.

2. Lupa siirtokilpien käyttämiseen annetaan siirtotarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Tällaisena syynä ei ole pidettävä kilpailukäyttöä.

3. Siirtokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 luvussa on rekisterikilvistä säädetty.

49 §
Luvan mukanapito

Lupa koenumero- tai siirtokilpien käyttämiseen on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

50 §
Koenumero- ja siirtokilpien palauttaminen

Koenumero- ja siirtokilvet on palautettava viimeistään toisena arkipäivänä luvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

13 luku

Ulkomaisen ajoneuvon käyttö Suomessa

51 §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 11/59) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/86) liittyneessä valtiossa asuva henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä moottorikäyttöistä ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä tai, milloin tullihallitus on tulliverolain (575/78) nojalla myöntänyt ajoneuvolle tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun, jollei 55§:stä muuta johdu.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja painot eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

d) ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu rekisteriote ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

e) rekisteriotteessa on tulliviranomaisen tekemä merkintä maahantulopäivästä.

52 §
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Autorekisterikeskus tai se katsastuskonttori, jonka toimialueella ajoneuvo on tuotu maahan, voi antaa luvan käyttää tilapäisesti liikenteessä Suomessa muussa kuin 51§:ssä tarkoitetussa valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa, jonka hakija on tilapäistä tarvettaan varten tänne tuonut.

2. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

a) luvan hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka sitä valtiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

b) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

c) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja painot eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

d) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

e) luvan hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

3. Tässä pykälässä tarkoitettu tilapäinen käyttölupa myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi. Ajoneuvoa varten annetaan erityiset rekisterikilvet (tullikilvet).

4. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 luvussa on rekisterikilvistä säädetty.

53 §
Ulkomailla rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä perävaunua saa kansainväliseen huolintatoimeen välittömästi liittyvässä kuljetuksessa, jossa kuljetettava tavara ylittää valtakunnan rajan, käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus;

b) perävaunu on ristiinkytkentään soveltuva ja sen sekä ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja painot eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteriote tai sen enintään kolme kuukatta aikaisemmin päivätty jäljennös ja todistus oikeudesta pitää perävaunua hallinnassaan; ja

d) rekisteriotteessa tai sen jäljennöksessä on tulliviranomaisen tekemä merkintä maahantulopäivästä.

3. Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa on oltava sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus. Vetoauton kuljettajalla on rekisteriotteen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista painoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

54 §
Rekisteröimätön mopo ja moottoripyörä

1. Ulkomailla asuva, 15 vuotta täyttänyt henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä mopoa ja rekisteröimätöntä enintään 50 cm3:n polttomoottorilla varustettua moottoripyörää, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, enintään yhden vuoden ajan.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; ja

b) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus.

55 §
Omaa käyttöä varten Suomeen tuodun ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahan tuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa tullikäsittelystä:

a) kun ajoneuvon maahan tuonut henkilö asuu vakituisesti Suomessa; tai

b) kun ajoneuvon omistaja asettuu vakituisesti asumaan Suomeen.

2. Mikäli ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 51 tai 52§:ssä säädetyt edellytykset.

14 luku

Erinäisiä säännöksiä

56 §
Ilmoitukset muihin Pohjoismaihin ja Ahvenanmaan maakuntaan

1. Autorekisterikeskuksen on ilmoitettava Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä Suomessa kyseisen maan rekisterin pitäjälle.

2. Autorekisterikeskuksen on niin ikään ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä muualla Suomessa Ahvenanmaan maakunnan rekisterin pitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

57 §
Rekisteröintitodistukset

1. Autorekisterikeskus voi määräämillään ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellainen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu sopimuksen edellyttämällä kansallisuustunnuksella.

2. Milloin ajoneuvon omistaja antamansa luotettavan selvityksen mukaan kiireellisesti tarvitsee ulkomailla vaadittavan rekisteröintitodistuksen, voi rekisteriviranomainen antaa väliaikaistodistuksen lisäksi sellaisen enintään kolmeksi kuukaudeksi ulkomailla käytettäväksi.

58 §
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön on vuosittain ilmoitettava autorekisterikeskukselle kyseisessä yhtiössä vakuutetut moottoripyörät, traktorit, moottorityökoneet, kevyet perävaunut ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

59 §
Rekisteriotteen lähettäminen

Rekisteriviranomainen saa lähettää rekisteriotteen, rekisteröintiin liittyvän tiedustelun sekä rekisteröinnistä perittävää maksua koskevan kehotuksen tavallisena kirjelähetyksenä.

60 §
Rekisteriotteen palauttaminen

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen rekisteriviranomaisen kehotuksesta palauttamaan virheelliseksi todetun ennakkoilmoitustodistuksen, rekisteriotteen ja muun rekisteröintiin tai kilpien antamiseen liittyvän asiakirjan.

61 §
Seuraamus ennakkoilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä

Autorekisterikeskus voi määrätä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 4§:ssä tarkoitetun yrityksen ajoneuvot ennakkoilmoituksen sijasta rekisteröintikatsastettaviksi, mikäli ennakkoilmoitusta koskevia säännöksiä ei ole noudatettu.

62 §
Seuraamukset muista laiminlyönneistä

1. Milloin ilmoitusvelvollinen ei ole noudattanut tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, voi poliisi tai katsastusmies ottaa haltuunsa ajoneuvon rekisterikilvet ja siten estää sen käytön.

2. Milloin valmistaja tai maahantuoja ei ole noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai määräyksiä, voi autorekisterikeskus kieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemisen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.

63 §
Rangaistukset rikkomuksista

Rangaistus tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta on säädetty tieliikennelain (267/81) 103§:ssä.

64 §
Muutoksenhaku

1. Muutoksenhausta viranomaisen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

2. Tämän asetuksen nojalla annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

65 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

1. Autorekisterikeskus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita:

a) ajoneuvosta tehtävästä ennakkoilmoituksesta;

b) postitoimipaikkojen menettelystä rekisteri-ilmoitusten vastaanottamisessa;

c) 18§:ssä tarkoitetusta ajoneuvon poistamisesta rekisteristä;

d) siirtokilpien myöntämisestä;

e) ajoneuvon käyttämisestä liikenteessä ilman rekisterikilpiä; ja

f) muista rekisteröintimenettelyyn liittyvistä seikoista.

2. Autorekisterikeskus vahvistaa ajoneuvojen rekisteröinnissä käytettävän lomakkeen ja määrää mitä tietoja rekisteriotteeseen merkitään. Autorekisterikeskus määrää myös rekisterikilpien ja -tunnusten mitat.

3. Autorekisterikeskus antaa lisäksi muut tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta.

66 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annettu asetus (234/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2. Autorekisterikeskus toimittaa tässä asetuksessa tarkoitetun uusimuotoisen rekisteriotteen autoa varten viimeistään 15 päivänä lokakuuta 1989 ja muuta ajoneuvoa varten viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1990. Jollei ajoneuvon omistaja ole saanut uusimuotoista rekisteriotetta viimeistään mainittuna päivänä, hänen on pyydettävä sitä kuukauden kuluessa siitä. Aikaisemman asetuksen nojalla annettu rekisteriote on mitätön omistajan saatua uuden otteen.

3. Autoa saa 31 päivän maaliskuuta 1990 jälkeen ja muuta ajoneuvoa 31 päivän joulukuuta 1990 jälkeen käyttää liikenteessä vain, jos siinä on mukana uusimuotoisen rekisteriotteen tekninen osa tai voimassa oleva väliaikaistodistus.

4. Katsastustoimipaikan lisäksi poliisi ottaa vastaan rekisteri-ilmoituksia 31 päivään maaliskuuta 1990 saakka niistä autoista ja 31 päivään joulukuuta 1990 saakka niistä muista ajoneuvoista, joita varten ei ole toimitettu uusimuotoista rekisteriotetta tai ennakkoilmoitustodistusta. Näitä ajoneuvoja varten poliisi antaa väliaikaistodistuksen.

5. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa rekisteriin merkityn perävaunun rekisteritunnuksen numeroitten lukumäärä saa poiketa siitä, mitä 28§:n 1 momentissa on säädetty.

6. Ennen asetuksen voimaantuloa tyyppikatsastetut ajoneuvot voidaan ensirekisteröidä tyyppikatsastustodistuksen jäljennöksen nojalla 31 päivään joulukuuta 1990 saakka. Ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 4§:ssä tarkoitettu valmistajan edustaja on velvollinen 31 päivään joulukuuta 1990 mennessä hankkimaan tyyppikatsastustodistusta vastaavan tyyppirekisteriotteen autorekisterikeskukselta.

7. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.