797/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Laki ydinenergialain 72§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 72§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

72 §
Luvaton ydinenergian käyttö ja ydinenergialain säännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta:

1)jättää noudattamatta, mitä 9§:ssä, 20§:n 2 momentissa, 21§:n 2 momentissa, 36§:ssä tai 76§:n 1 momentin nojalla on säädetty;

2)rikkoo tai jättää noudattamatta 25§:ssä tarkoitettuja lupaehtoja tai sen, mitä viranomainen on tämän lain nojalla määrännyt turvallisuuden varmistamiseksi, turva- tai valmiusjärjestelyistä tahi muista ydinvahinkojen rajoittamiseksi tarpeellisista järjestelyistä huolehtimiseksi;

3)muusta kuin turvallisuuden varmistamiseksi pakottavasta syystä estää tai haittaa 63§:ssä tarkoitettua valvontaa varten asennetun laitteen toimintaa;

4)rikkoo 63§:n 1 momentin 5 kohdan nojalla asetetun velvollisuuden; tai

5)rikkoo tässä laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden,

on tuomittava, jollei rikos ole rangaistava 69-71§:n mukaan, ydinenergialain säännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen on kuitenkin sovellettava rikoslain 40 luvun 5§:n säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/88
Lakivaliok. miet. 7/89
Suuren valiok. miet. 84/89

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.