Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

774/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain (556/89) 2 ja 6§:n nojalla:

1 §

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/89) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilörekistereitä ovat poistoilmoitusrekisteri, syntyneiden lasten rekisteri, lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, tartuntatautirekisteri, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri, syöpärekisteri, epämuodostumarekisteri, näkövammarekisteri ja implanttirekisteri.

2 §

Poistoilmoitusrekisteriin talletetaan lääkintöhallitukselle kansanterveyslain 2§:ssä, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 6§:n 1 momentissa, mielisairaslain 2§:ssä ja tartuntatautilain (583/86) 6§:n 1 momentissa sekä lääkintöhallituksesta annetussa asetuksessa (1291/87) säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveyskeskusten ja sairaaloiden toiminnan sisällön ja kohdentumisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa ja sairaanhoidon järjestämistä koskevat tiedot, tiedot sairaalaan ottamisesta ja poistamisesta sekä diagnooseja ja hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot.

3 §

Syntyneiden lasten rekisteriin talletetaan lääkintöhallitukselle kansanterveyslain 2§:ssä ja kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 6§:n 1 momentissa sekä lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 17§:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi äitiyshuollon, synnytystoiminnan ja vastasyntyneiden hoidon kehittämisen ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät äidin henkilötiedot, lasta koskevat tiedot, äidin raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tiedot sekä sairaalaa koskevat tiedot.

4 §

Lääkkeiden sivuvaikutusrekisteriin talletetaan lääkintöhallitukselle lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 18§:ssä säädetyn tehtävän hoitamiseksi potilas- ja lääketurvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, tiedot lääkityksestä, lääkityksen käyttöaiheista ja lääkkeiden sivuvaikutuksista sekä tiedot ilmoituksentekijästä.

5 §

Tartuntatautirekisteriin talletetaan tartuntatautilaissa tarkoitetut, lääkintöhallitukselle tartuntatautilain 23§:n nojalla ilmoitettavien tartuntatautien vastustamistyön yleisessä suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Nämä tiedot käsittävät henkilötiedot, tiedot rokotuksen haittavaikutuksesta ja tartuntataudeista sekä hoidosta vastaavaa viranomaista ja ilmoituksenantajaa koskevat tiedot.

6 §

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin talletetaan jokaisesta suoritetusta toimenpiteestä raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/70) 8 ja 11§:ssä ja raskauden keskeyttämistä annetun asetuksen (359/70) 8-10§:ssä, steriloimislain (283/70) 8§:ssä ja steriloimisasetuksen (427/85) 7§:ssä sekä lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 17§:ssä lääkintöhallitukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot ja aikaisempia raskauksia koskevat tiedot sekä tiedot lausunnonantaja- ja suorittajalääkäristä ja hätästeriloimiseen liittyvän kertomuksen, raskauden keskeyttämisen osalta lisäksi tiedot raskauden kestoajasta, päätöksentekijästä, keskeyttämisperusteesta, keskeyttämistoimenpiteestä, suunnitellusta ehkäisystä, varhaiskomplikaatioista sekä steriloimisen osalta lisäksi tiedot päätöksentekijästä, steriloimisperusteesta, steriloimistoimenpiteestä ja todetuista komplikaatioista sekä sairaalaa ja sairaalasta poistamista koskevat tiedot.

7 §

Syöpärekisteriin, jonka osana ovat rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekisterit, talletetaan lääkintöhallitukselle kansanterveyslain 2§:ssä, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 6§:n 1 momentissa ja lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 17§:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi syöpätautien esiintyvyyden, ennalta ehkäisyn, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palveluiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot, kuolintodistustiedot sekä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusta koskevat tiedot.

8 §

Epämuodostumarekisteriin talletetaan lääkintöhallitukselle kansanterveyslain 2§:ssä, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 6§:n 1 momentissa ja lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 17§:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi epämuodostumien esiintyvyyden seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät vanhempien ja lapsen henkilötiedot, tiedot äidin raskauksista ja sairaalaa koskevat tiedot sekä epämuodostumaa koskevat tiedot.

9 §

Näkövammarekisteriin talletetaan lääkintöhallitukselle kansanterveyslain 2§:ssä, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 6§:n 1 momentissa ja lääkintöhallituksesta annetun asetuksen 17§:ssä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi näkövammojen levinneisyyden, epidemiologian, ennalta ehkäisyn ja hoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä erityispalveluiden käytön ja tarpeen selvittämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät henkilötiedot, näkövamman diagnoosia, etiologiaa ja vaikeusastetta koskevat tiedot, näkemiseen liittyvät tiedot, monivammaisuutta koskevat tiedot, tiedot kuolinpäivästä ja kuolinsyystä sekä ilmoittanutta lääkäriä koskevat tiedot.

10 §

Implanttirekisteriin talletetaan sairaanhoitotarvikelaissa (997/84) lääkintöhallitukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sairaanhoitotarvikkeiden tuoteturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, sairaalaa koskevat tiedot sekä sairautta, leikkausta ja implanttia koskevat tiedot.

11 §

Lääkintöhallitus voi sopia Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa näkövammarekisterin teknisestä ylläpitämisestä ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa syöpärekisterin teknisestä ylläpitämisestä.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.