764/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (191/87) 2§:n 2, 3 ja 15 kohta, 3§:n 11, 17 ja 19 kohta, 4§:n 2 kohta, 5§:n 7 kohta, 6§ ja 50§:n 5-8 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 50§:n 5-8 kohta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1244/87),

muutetaan 1§:n 2 momentti, 2§:n 14 kohta, 3§:n 9 kohta, 17§, 32§, 34§:n 5 kohta, 35§:n 1 kohta, 38§:n 6 momentti, 45§:n 3 momentti, 53§:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 67§,

sellaisina kuin niistä ovat 17§ osittain muutettuna 18 päivänä marraskuuta 1988 annetulla asetuksella (962/88), 38§:n 6 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, 53§:n 1 momentin 5 ja 6 kohta mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa ja 67§ osittain muutettuna 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella (187/89), sekä

lisätään asetuksen 53§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1987, 18 päivänä marraskuuta 1988 ja 17 päivänä helmikuuta 1989 annetuilla asetuksilla, uusi 7 kohta seuraavasti:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista sekä teollisuussihteereistä säädetään erikseen.

2 §

Ministeriön alaisia ovat:


14) Valtiontakuukeskus,


3 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


9) työjärjestystä ja yhteistoimintasopimusta,


17 §

Teollisuusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä teollisuuspolitiikkaa,

2) teollisuuteen ja geologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä,

3) teollisuuspoliittisesti merkittävää teollisuuden rahoitusta,

4) alueellista teollisuus- ja siihen liittyvää elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä yrityskehitysosaston kanssa,

5) Kehitysaluerahasto Oy -nimistä osakeyhtiötä omistajavalvontaan kuuluvien kysymysten osalta,

6) teollisuuden ja muun yritystoiminnan koulutuksen kehittämistä, siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu yrityskehitysosaston tehtäviin,

7) luonnonvarojen teollisen hyväksikäytön suunnittelua,

8) teknillisen tarkastustoiminnan valvontaa, lukuun ottamatta sähkö- ja ydinenergia-alaan kuuluvaa teknillistä tarkastusta,

9) teknologiapolitiikkaa sekä kansainvälistä teknillistä ja teknillistaloudellista yhteistyötä,

10) tuotannollista toimintaa harjoittavia valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä,

11) patentti- ja rekisterihallitusta,

12) Valtiontakuukeskusta,

13) avaruusteknologiaa, sekä

14) ulkomaalaisten omistamia ja hallitsemia yrityksiä yhteistyössä yleisen osaston kanssa.

32 §

Yrityskehitysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämistoimenpiteitä,

2) alueellista elinkeinopolitiikkaa ja Kehitysaluerahasto Oy -nimistä osakeyhtiötä, siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu muun osaston tehtäviin,

3) yritystoiminnan aluetukea, alueellista kuljetustukea ja muita ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja rahoitustoimenpiteitä sekä näitä toimenpiteitä koskevaa seurantaa ja valvontaa,

4) kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoja, sekä

5) osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

34 §

Kehittämistoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:


5) kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoja.

35 §

Yritysrahoitustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yritystoiminnan aluetukea, teollisuuspoliittisten asioiden osalta yhteistyössä teollisuusosaston kanssa,


38 §

Ministeriö määrää yleisen osaston hallitusneuvoksista toimistopäällikköinä, vanhemmista hallitussihteereistä toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden hallinnollisen toimiston, yhden elinkeinotoimiston, yhden elintarvikeasiain toimiston, yhden taloussuunnittelutoimiston sekä yhden taloustoimiston toimistopäälliköksi ja kauppaosaston kaupallisista neuvoksista toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden suunnittelutoimiston, yhden multilateraalikaupan toimiston, yhden yleisen toimiston ja yhden vienninedistämistoimiston toimistopäälliköksi sekä teollisuusosaston toimistopäälliköistä yhden yritystalouden toimiston, yhden teollisuustoimiston, yhden valtionyhtiöiden toimiston, yhden teknologian toimiston, yhden teknillisen tarkastuksen toimiston ja yhden kansainvälisten asiain toimiston toimistopäälliköksi sekä energiaosaston toimistopäälliköistä yhden sähkötoimiston, yhden ydinenergiatoimiston, yhden polttoainetoimiston, yhden suunnittelutoimiston ja yhden energiatutkimustoimiston toimistopäälliköksi sekä yrityskehitysosaston toimistopäälliköistä toisen kehittämistoimiston ja toisen yritysrahoitustoimiston toimistopäälliköksi.

45 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) on säädetty ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätty.

53 §

Yrityskehitysosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


5) valtionosuuksia ja -avustuksia kuntien elinkeinoasiamiesten palkkauksen maksatukseen,

6) erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia, sekä

7) kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimiston virkojen, piiripäällikön virkaa lukuun ottamatta, ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan sijoittamisesta piiritoimistoihin.

67 §

Yrityskehitysosaston kehittämistoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) menojen hyväksymistä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen yhteisistä määrärahoista,

2) määrärahojen jakamista 1 kohdassa tarkoitetuille piiritoimistoille asianomaisen piiripäällikön hyväksyttäväksi piiritoimiston menoihin,

3) kehittämistoimiston tehtäviin kuuluvaa koulutustoimintaa,

4) matkamääräyksen antamista piiripäällikölle ja tämän vuosiloman vahvistamista, sekä

5) virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntämistä 1 kohdassa tarkoitetun piiritoimiston piiripäällikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.