759/1989

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989

Laki maatilalain 5 ja 52 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain 5§:n 1 momentin 3 kohta ja 52 a§, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (539/88), näin kuuluviksi:

5 §

Mitä 4§:n 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta, milloin


3) kysymys on perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 momentin (612/89) mukaisesta järjestelystä taikka milloin maatilaan kuuluvan tilan tai tilanosan luovuttaminen on muutoin perusteltua omistusoikeuden siirtämiseksi tilanpidon jatkajalle useammalla kuin yhdellä luovutuksella tai muulla saannolla (vaiheittainen sukupolvenvaihdos).


52 a §

Haettaessa lainaa maatilan vaiheittaiseen sukupolvenvaihdokseen tai muuhun tarkoitukseen vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen kestäessä on lainahakemukseen liitettävä luovuttajan tai, milloin kysymyksessä on perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tilanne, eloonjääneen puolison sitoumus siitä, että hän ei luovuta maatilasta itselleen jäävää osaa muulle kuin tilanpidon jatkajalle. Muista vaiheittaiseen sukupolvenvaihdokseen liittyvistä lainoitus- ja avustustoimenpiteiden edellytyksistä säädetään asetuksella.

Jos luovuttaja tai eloonjäänyt puoliso rikkoo 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen, voidaan sen estämättä, mitä 5§:n 1 momentin 3 kohdassa on säädetty, maatila katsoa pirstotuksi sekä laina irtisanoa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan lainaa myöntää, milloin vaiheittainen sukupolvenvaihdos on tapahtunut perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella. Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee tällöin vastaavasti kyseistä sopimuksen rikkomista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Hallituksen esitys 75/89
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 5/89
Suuren valiok. miet. 102/89

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.