737/1989

Annettu Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Laki vientitakuulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain 1§:n 1 momentti, 2 b§:n 1 momentti sekä 3§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti ja 2 b§:n 1 momentti 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (532/69) sekä 3§:n 2 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (481/82), näin kuuluviksi:

1 §

Teollisuustuotteiden, turkisten, turvetuotteiden ja elävien eläinten viennin sekä ulkomaille suuntautuvien investointien yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtion vientitakuu sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


2 b §

Ulkomaille suuntautuviin investointeihin, joiden voidaan katsoa edistävän Suomen ja asianomaisen sijoitusmaan taloudellista kehitystä, liittyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtion vientitakuu:

1) sijoitetun omaisuuden takavarikoinnin, pakkolunastuksen tai muiden näihin verrattavien sijoitusmaan viranomaisten toimenpiteiden varalta;

2) sen varalta, että sijoitusmaan taloudellisissa oloissa tapahtuu huomattavaa häiriötä;

3) sen varalta, että sijoitusmaan viranomaiset rajoittavat sijoitetun pääoman tai sen tuoton siirtämistä sijoitusmaasta.


3 §

Tämän lain nojalla myönnettyjen takuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa nousta enintään 25 000 miljoonaan markkaan, kuitenkin siten, että 2 a§:n 2 momentissa tarkoitettujen takuiden takuuvastuu saa nousta enintään 800 miljoonaan markkaan ja 2 b§:ssä tarkoitettujen takuiden takuuvastuu enintään 400 miljoonaan markkaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Hallituksen esitys 52/89
Valtiovarainvaliok. miet. 20/89
Suuren valiok. miet. 64/89

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.