725/1989

Annettu Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä lokakuuta 1986 annettuun valtion virkamieslakiin (755/86) uusi näin kuuluva 9 a§:

9 a §

Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen:

1) tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virka;

2) oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka;

3) ministeriön valtiosihteerin, kansliapäällikön, osastopäällikön ja toimistopäällikön virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka;

4) ulkoasiainhallinnon virka;

5) viraston päällikön, ei kuitenkaan korkeakoulun ja taiteen ylintä opetusta antavan oppilaitoksen rehtorin virka;

6) keskusviraston jäsenen virka;

7) maaherran, lääninhallituksen kansliapäällikkönä toimivan lääninneuvoksen ja lääninhallituksen osastopäällikön virka;

8) virka, johon kuuluu virallisen syyttäjän tehtäviä;

9) poliisilaissa (84/66) tarkoitettu poliisimiehen virka;

10) virka, johon nimitetty kuuluu vankilan johtokuntaan; sekä

11) puolustusministeriön sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virka.

Valtioneuvosto voi päättää, että vain Suomen kansalainen voidaan nimittää muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun virkaan, milloin kysymyksessä on

1) muu kuin 1 momentissa tarkoitettu ministeriön virka;

2) virka, johon liittyy huomattavaa julkisen vallan käyttöä tai suhteita toiseen valtioon tai kansainvälisiin järjestöihin koskevien asioiden käsittelyä; tai

3) virka, johon liittyy tietojen saaminen seikasta, jolla on merkitystä valtion turvallisuuden taikka huomattavan yleisen tai yksityisen taloudellisen edun kannalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 6/89
Toisen lakivaliok. miet. 6/89
Suuren valiok. miet. 105/89

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.