674/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 1§:n 2 momentti,

muutetaan lain 1§:n 1 momentti ja 21 a§, sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (489/87) ja 21 a§ 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (624/85), sekä

lisätään lakiin uusi 3 a luku, 14§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1986 ja 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetuilla laeilla (978/86 ja 668/88), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin uusi 17 c§ seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 1§:n 1 momentissa.

3 a luku

Valtionavustus yksityisille ammatillisille erityisoppilaitoksille

10 a §
Valtionavustus perustamiskustannuksiin

Yksityisen ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan 4§:ssä tarkoitettuihin perustamiskustannuksiin valtionavustusta 67 prosenttia.

10 b §
Valtionavustus käyttökustannuksiin

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan vuokra-arvoja lukuunottamatta 5§:ssä tarkoitetut käyttökustannukset sekä työtoiminnasta aiheutuvat palkkauskustannukset ja raaka- ja työainekustannukset, johtokuntien tai vastaavien hallintoelinten jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset sekä tontinvuokrat valtionavustuksena kokonaisuudessaan. Käyttökustannusten vähennykseksi luetaan henkilöstön palkkauksesta tapaturma- ja sairausvakuutuksen perusteella saadut korvaukset sekä muut oppilaitoksen toiminnasta saadut tulot.

10 c §
Talousarvio

Valtionosuuslain 19§:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella ammattikasvatushallitus vahvistaa vuosittain oppilaitokselle talousarvion.

10 d §
Valtionavustus ammatilliseen kurssitoimintaan

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan kurssitoiminnasta aiheutuvat 12§:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset valtionavustuksena kokonaisuudessaan.

14 §
Velvollisuus osallistua ammatillisten oppilaitosten kustannuksiin

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle korvauksen oppilaasta, joka opiskelee yksityisen yhteisön ylläpitämässä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.


17 c §
Korvaus valtiolle yksityisen ammatillisen erityisoppilaitoksen kustannuksista

Edellä 14§:n 2 momentissa tarkoitetusta valtiolle suoritettavasta korvauksesta on vastaavasti voimassa, mitä 17§:ssä on säädetty valtiolle suoritettavasta korvauksesta.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

21 a §
Lain soveltaminen eräissä tapauksissa

Ammatillisen oppilaitoksen 1§:n 1 momentissa mainitun lain nojalla järjestämään koulutukseen, johon ei sovelleta 3 a tai 4 luvun säännöksiä ja johon ei muutoin myönnetä valtionosuutta tai -avustusta 2 tai 3 luvun säännösten mukaan, sovelletaan mitä tässä laissa säädetään ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen rahoituksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Sen estämättä, mitä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 22§:n 3 momentissa on säädetty, valtion varoista suoritettaviin korvauksiin, joita myönnetään ennen tämän lain voimaantuloa rakenteilla olevien laitosten perustamiskustannuksiin, ja sellaisen hankkeen perustamiskustannuksiin, jonka toteuttamisohjelma on hyväksytty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.