673/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 1§:n 1 ja 3 momentti, 29§:n 2 momentti ja 32§:n 1 momentti,

sellaisena kuin näistä on 1§:n 1 momentti osittain muutettuna 10 päivänä helmikuuta 1989 annetulla lailla (146/89), sekä

lisätään 3§:ään uusi 4 momentti, 17§:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 32 a ja 32 b§ seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushallituksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joita ovat:

1) ammattioppilaitokset;

2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset;

3) kauppaoppilaitokset;

4) koti- ja laitostalousoppilaitokset;

5) kuvataideoppilaitokset;

6) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset;

7) maatalousalan oppilaitokset;

8) merenkulkuoppilaitokset;

9) metsä- ja puutalousoppilaitokset;

10) sosiaalialan oppilaitokset;

11) teknilliset oppilaitokset;

12) terveydenhuolto-oppilaitokset;

13) ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä

14) ammatilliset erityisoppilaitokset.


Ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat valtioneuvoston sellaisiksi määräämät ammatilliset oppilaitokset.


3 §
Ammatillisen koulutuksen tavoitteet

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta.

17 §
Opetuskieli

Erityisopetuksessa voidaan käyttää myös viittomakieltä, viittomia sekä muita vammaisuuden edellyttämiä viestintämenetelmiä.

29 §
Eläketurva

Yksityisen oppilaitoksen palveluksessa olevan rehtorin, opettajan ja muun tarpeellisen henkilöstön, jonka palkkaukseen oppilaitos saa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain (494/83) 8, 10 b ja 11§:n ja 12§:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtionavustusta, oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä on voimassa, mitä eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69) on säädetty, yksityisen terveydenhuolto-oppilaitoksen rehtorin ja opettajien osalta kuitenkin vain, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.

32 §
Ammatillinen erityisopetus

Erityisopetusta järjestetään ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja muussa ammatillisessa oppilaitoksessa. Erityisopetuksen järjestämisestä säädetään asetuksella sekä määrätään sen nojalla opetusministeriön ja ammattikasvatushallituksen päätöksillä. Tarkempia määräyksiä voidaan antaa johtosäännössä.


32 a §
Ammatilliset erityisoppilaitokset

Ammatillinen erityisoppilaitos on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, joilla vamman, sairauden tai muun niihin rinnastettavan syyn johdosta on pitkäaikaisia vaikeuksia selviytyä ammatillisista opinnoista ilman erityistoimenpiteitä tai -olosuhteita.

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa voidaan poiketa tämän lain työaikaa ja opetusta koskevista säännöksistä sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja sen nojalla ammattikasvatushallitus määrää.

Ammatillinen erityisoppilaitos voi yhteistyössä toisen oppilaitoksen kanssa järjestää vammaisen opiskelijan ammatillisen koulutuksen myös muulla kuin oppilaitoksessa edustettuna olevalla koulutusalalla tai -asteella, jos tätä on pidettävä hänen koulutuksensa tai kuntoutuksensa kannalta tarpeellisena.

32 b §
Erityisopetuksen ohjaus ja kehittäminen

Ammatillinen erityisoppilaitos voi ammattikasvatushallituksen luvalla toimia ammatillista erityisopetusta ohjaavana ja kehittävänä oppilaitoksena sen mukaan kuin asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Tällä lailla kumotaan vammaisten ammattikouluista 3 päivänä joulukuuta 1971 annettu laki (819/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän lain mukainen ammatillisen erityisoppilaitoksen johtokunta valitaan, kun aikaisempien säännösten mukaan valitun johtokunnan toimikausi päättyy.

Aikaisempien säännösten mukaan annettu perustamislupa on voimassa ylläpitämislupana. Ammatillisen erityisoppilaitoksen koulutustehtävänä pidetään tällöin oppilaitoksessa lain voimaan tullessa järjestetyn koulutuksen mukaista tehtävää. Ylläpitämisluvan peruuttamista ja muuttamista koskevat säännökset koskevat myös perustamislupaa.

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tulee kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta olla 15§:ssä tarkoitettu johtosääntö. Ennen tämän lain mukaisesti hyväksyttyä ja vahvistettua johtosääntöä ohjesäännön määräykset ovat johtosääntönä voimassa siltä osin kuin ne eivät ole tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen säännösten vastaisia.

Nimittävä viranomainen siirtää tarvittaessa tämän lain voimaan tullessa ammatillisen erityisoppilaitoksen opettajan viran tai toimen haltijan, mikäli mahdollista, hänen entistä virkaansa tai tointaan lähinnä vastaavaan virkaan tai toimeen, jos hän on siihen kelpoinen, sitä haettavaksi julistamatta. Mitä tässä momentissa on säädetty, on soveltuvin osin voimassa myös tuntiopettajiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.