669/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Asetus Sibelius-Akatemian, teatterikorkeakoulun ja taideteollisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Sibelius-Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (1068/79) 10§:n 1 momentin ja 16§:n, näistä 10§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (587/89), teatterikorkeakoulusta 26 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (87/79) 8§:n 1 momentin ja 14§:n, näistä 8§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (588/89) sekä taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (52/73) 5§:n 1 momentin ja 11§:n, näistä 5§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (589/89), nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Sibelius-Akatemian, teatterikorkeakoulun ja taideteollisen korkeakoulun, joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi, virkaan on, että asianomaisella on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

2 §

Sibelius-Akatemian opettajan virkaan vaadittava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito katsotaan olevan henkilöllä, joka:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) mukaan täydellisesti hallitsee asianomaista kieltä; tai

2) on saanut koulusivistyksensä asianomaisella kielellä; taikka

3) korkeakoulun hallituksen määräämällä tavalla on osoittanut riittävää kielitaitoa.

Opettajan virkaan vaadittava kyky ymmärtää toista kotimaista kieltä osoitetaan 1 momentin 1 kohdassa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai korkeakoulun hallituksen määräämällä muulla tavalla.

3 §

Teatterikorkeakoulun opettajan virkaan pääsemiseksi vaadittava kyky antaa opetusta suomen tai ruotsin kielellä katsotaan olevan henkilöllä, joka:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen mukaan täydellisesti hallitsee asianomaista kieltä; tai

2) on saanut koulusivistyksensä asianomaisella kielellä; taikka

3) korkeakoulun hallituksen määräämällä tavalla on osoittanut vaadittavaa kielitaitoa.

Korkeakoulu päättää kunkin opettajan viran osalta vaadittavasta opetuskielestä, ellei siitä ole erikseen säädetty.

4 §

Taideteollisen korkeakoulun opettajan virkaan vaadittava riittävä suomen kielen taito katsotaan olevan henkilöllä, joka:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen mukaan täydellisesti hallitsee suomen kieltä; tai

2) on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä; taikka

3) korkeakoulun hallituksen määräämällä tavalla on osoittanut riittävää kielitaitoa.

Opettajan virkaan vaaditaan lisäksi ruotsin kielen suullinen taito, joka osoitetaan 1 momentin 1 kohdassa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai korkeakoulun hallituksen määräämällä muulla tavalla.

5 §

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin opettajan virkaan vaaditaan.

Viransijaiselta ja viran väliaikaiselta hoitajalta vaaditaan sellainen kielitaito, jonka määräyksen antava viranomainen kussakin tapauksessa harkitsee riittäväksi.

2 luku

Erityiset kelpoisuusvaatimukset

Yhteiset säännökset
6 §

Professorilta vaaditaan taiteellinen tai tieteellinen pätevyys kyseessä olevalla opetusalalla, opetustaito ja tarpeellinen käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan.

Taiteellista pätevyyttä arvosteltaessa on otettava huomioon suoritettu luova ja esittävä taiteellinen työ, muut taiteelliset ansiot, tutkinnot sekä esitysnäyttein osoitettu esitystaito.

Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa on otettava huomioon julkaistut ja muut tieteelliset tutkimukset, suoritettu luova työ, kyky johtaa tutkimustyötä, oppikirjat, joilla on tieteellistä arvoa sekä muut tieteelliset ansiot ja tutkinnot.

Opetustaitoa arvosteltaessa on otettava huomioon opetustyössä saavutettu käytännön kokemus, pedagoginen koulutus, opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä, milloin opetusala sitä vaatii, taito tuottaa korkeakoulutasoista oppimateriaalia.

7 §

Apulaisprofessorin viran kelpoisuusvaatimuksista on voimassa, mitä 6§:ssä on säädetty professorista. Apulaisprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on vähäisempi taiteellinen tai tieteellinen pätevyys kuin professoriksi nimitettävällä.

8 §

Professorin tai apulaisprofessorin viran tultua avoimeksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko virkaan kelpoisuusehtona taiteellista vai tieteellistä pätevyyttä.

9 §

Dosentilta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka taiteellinen pätevyys opetusalalla. Lisäksi vaaditaan perusteellinen oman alan tuntemus, opetustaito sekä osoitettu kyky itsenäiseen taiteelliseen työhön tai julkaisuilla ja muilla tutkimuksilla osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön.

10 §

Ylemmän palkkausluokan lehtorilta ja yliassistentilta vaaditaan virkaan soveltuva lisensiaatin tutkinto tai siihen verrattava ulkomainen korkeakoulututkinto, viran hoidon edellyttämät taiteelliset tai tieteelliset ansiot, hyvä opetustaito ja, milloin se on tärkeätä viran hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan.

Ylemmän palkkausluokan lehtorin ja yliassistentin virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi hakija, joka on 11§:ssä tai 21§:n 1 momentissa säädetyn alemman palkkausluokan lehtorin kelpoisuuden lisäksi erittäin hyvin perehtynyt viran alaan.

11 §

Alemman palkkausluokan lehtorilta muussa kuin teatterikorkeakoulussa vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto taikka käytännössä osoitettu vastaava pätevyys sekä lisäksi viran hoidon edellyttämät taiteelliset tai tieteelliset ansiot, hyvä opetustaito ja, milloin se on tärkeätä viran hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan.

12 §

Assistentilta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto taikka vastaavantasoiset ja muuten riittävät tiedot, taidot ja valmiudet.

13 §

Kirjastonhoitajalta ja informaatikolta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus.

14 §

Kirjastoamanuenssilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus.

Kirjastosihteeriltä vaaditaan kirjastoalan keskiasteen koulutus, kirjastoapulaisten siirtymävaiheen koulutus taikka ylioppilastutkinto ja kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus.

15 §

Hallintojohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoululaitoksen tuntemus ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin.

Toimistopäälliköltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimiston toimialaan.

16 §

Apulaissihteeriltä, suunnittelijalta ja opintosihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Kamreerilta ja taloudenhoitajalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys varainhoitoon ja tilinpitoon.

Intendentiltä ja amanuenssilta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Osastosihteeriltä vaaditaan korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva opistoasteen ammatillinen tutkinto.

17 §

Kielistudioamanuenssilta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran alaan.

18 §

Laboratorioinsinööriltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännöllinen perehtyneisyys alan tutkimusmenetelmiin ja -välineisiin.

Sibelius-Akatemia
19 §

Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoulun toimialan tuntemus sekä hyvä perehtyneisyys koulutustoimintaan ja hallintotehtäviin.

Suunnittelijan, intendentin, amanuenssin ja osastosihteerin virkaan tuottaa kelpoisuuden sen lisäksi mitä 16§:ssä on säädetty Sibelius-Akatemiassa suoritettu tutkinto.

Teatterikorkeakoulu
20 §

Teatterikorkeakoulun rehtorilta ja apulaisrehtorilta vaaditaan teatteritaiteen kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perusteellinen korkeakoulun toimialan tuntemus ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin.

Koulutuskeskuksen johtajalta vaaditaan teatteritaiteen kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoulun toimialan tuntemus sekä hyvä perehtyneisyys koulutustoimintaan ja hallintotehtäviin.

21 §

Teatterikorkeakoulun alemman palkkausluokan lehtorilta vaaditaan teatteritaiteen kandidaatin tutkinto tai sitä vastava aikaisempi tutkinto taikka muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tahi näitä vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto sekä lisäksi viran hoidon edellyttämät taiteelliset tai tieteelliset ansiot, hyvä opetustaito ja, milloin se on tärkeätä viran hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan.

Assistentilta vaaditaan teatteritaiteen kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto taikka muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tahi näitä vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto.

Taideteollinen korkeakoulu
22 §

Taideteollisen korkeakoulun rehtorilta ja koulutuskeskuksen johtajalta vaaditaan taiteen kandidaatin tutkinto taikka sitä vastaava aikaisempi taideteollisen korkeakoulun loppututkinto taikka muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoulun toimialan tuntemus ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin.

Sihteeriltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä hallintotehtäviin.

3 luku

Tehtävät

23 §

Professorin ja apulaisprofessorin tulee seurata alansa ja sen tutkimuksen kehitystä, harjoittaa ja ohjata taiteellista työtä tai tieteellistä tutkimusta sekä hoitaa ja kehittää alansa opetusta.

Professorin ja apulaisprofessorin opetusvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu tai määrätty.

24 §

Professori ja apulaisprofessori voidaan vapauttaa opetustehtävistä osittain tai kokonaan taiteellista työtä tai tutkimusta taikka muuta viran opetusalaan liittyvää merkittävää tehtävää varten. Opetustehtävistä vapautetaan enintään vuodeksi kerrallaan. Vapautuksen myöntää korkeakoulun rehtori.

25 §

Lehtorin opetusvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu tai määrätty.

Opetusvelvollisuuden lisäksi lehtorin velvollisuuksiin kuuluvat opetukseen liittyvät muut tehtävät siten kuin niistä ohje- tai johtosäännössä määrätään.

26 §

Korkeakoulun rehtorilla on oikeus alentaa lehtorin opetusvelvollisuutta enintään 56 opetustunnilla vuodessa, milloin lehtorille kuuluu poikkeuksellisen paljon hallinto-, suunnittelu-, kuulustelu- tai muita vastaavia tehtäviä.

27 §

Dosentti voidaan velvoittaa antamaan opetusta vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti enintään 56 tuntia lukuvuodessa.

28 §

Yliassistentin ja assistentin tehtävistä määrätään ohje- tai johtosäännössä.

29 §

Opettajan tulee lisäksi:

1) edistää alansa opetusta;

2) ohjata opiskelijoiden opintoja erikseen ilmoitettuina aikoina sekä muutenkin olla riittävästi opiskelijoiden tavattavissa;

3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut ja osallistua opintosuoritusten arvosteluun;

4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, taiteellisesta työstään, julkaisutoiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista;

5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; sekä

6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavassa määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen.

30 §

Muiden virkamiesten velvollisuutena on suorittaa ne tehtävät, jotka heille erikseen säädetään tai määrätään tai jotka heille virkansa perusteella kuuluvat.

4 luku

Tarkemmat määräykset

31 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

5 luku

Voimaantulo

32 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan Sibelius-Akatemian virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä 18 päivänä heinäkuuta 1980 annettu asetus (562/80), teatterikorkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä 10 päivänä heinäkuuta 1979 annettu asetus (632/79) ja taideteollisen korkeakoulun virkojen, toimien ja ylimääräisten toimien kelpoisuusehdoista sekä viran-, toimen- ja ylimääräisten toimenhaltijoiden tehtävistä 15 päivänä kesäkuuta 1973 annettu asetus (566/73) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

33 §

Virkaan, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan erityisten kelpoisuusvaatimusten osalta aikaisempia säännöksiä ja määräyksiä.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.