667/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Asetus harjoittelukouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetun harjoittelukouluasetuksen (336/85) 67§,

muutetaan 2§:n 3 kohta, 3§:n 1 momentti, 4§:n 1 ja 3 momentti, 6§:n 1 momentti, 56§:n 1 momentin 5 kohta ja 66§,

näistä 4§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (56/88), sekä

lisätään 28§:ään uusi 2 momentti ja 30§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 55 a§ ja uusi 56 a§ seuraavasti:

2 §

Harjoittelukoulun johtokunnan tehtävänä on:


3) päättää hyväksyttyjen oppikirjojen käyttöön ottamisesta asianomaisia opettajia kuultuaan ja päättää koulun työjärjestyksestä sekä peruskouluasetuksen (718/84) 116§:ssä ja lukioasetuksen (719/84) 90§:ssä tarkoitetuista opettajan tehtävistä;


3 §

Korkeakoulun hallintovirasto valitsee harjoittelukoululain 5§:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varamiehen.


4 §

Ennen harjoittelukoululain 5§:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten ja varajäsenten valitsemista korkeakoulun hallintoviraston tulee kuulla kokoon kutsumaansa oppilaiden huoltajien kokousta. Ennen harjoittelukoululain 5§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun jäsenen ja varajäsenen valitsemista hallintoviraston tulee pyytää harjoittelukoulun sijaintikunnalta jäsentä ja varajäsentä koskeva ehdotus.


Korkeakoulun hallintovirasto määrää myös, mitkä virkamiehet ja työsopimussuhteiset työntekijät kuuluvat harjoittelukoululain 5§:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun koulun muuhun henkilökuntaan.


6 §

Johtokunta kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.


28 §

Opettajankoulutusyksikkö voi päättää, että työsuunnitelmaa ei alisteta sen vahvistettavaksi.

30 §

Korkeakoulu voi oikeuttaa harjoittelukoulun käyttämään tukiopetukseen harjoittelukoululain 10§:ssä säädettyjen tuntimäärien lisäksi enintään 4 tuntia viikossa kouluastetta kohti ulkomailta palanneiden oppilaiden opetuksen tai muun erityisen syyn vuoksi.

55 a §

Harjoittelukoulussa on rehtori ja lehtoreita. Koulussa voi olla myös koulupsykologi, koulukuraattori ja muita vakinaisia virkamiehiä. Lisäksi koulussa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla tuntiopettajia ja muita tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

56 §

Harjoittelukoulun lehtorin virkaan vaaditaan:


5) vähintään kahden vuoden kokemus päätoimisena opettajana peruskoulussa tai lukiossa taikka harjoittelukoulussa.


56 a §

Henkilö, joka on saanut erivapauden 56§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun peruskoulun tai kunnan lukion vastaavaan opettajan virkaan, täyttää mainitussa kohdassa säädetyn kelpoisuusvaatimuksen.

Henkilö, joka on saanut erivapauden 56§:n 2 momentissa tarkoitettuun kunnan lukion vastaavaan vanhemman lehtorin virkaan, täyttää mainitussa momentissa säädetyn kelpoisuusvaatimuksen.

66 §

Harjoittelukoulun rehtorin päätökseen, jolla hän on hylännyt 20§:n 1 momentin 11 kohdassa, peruskouluasetuksen 38§:n 4 momentissa tai lukioasetuksen 34§:ssä tarkoitetun hakemuksen, sekä harjoittelukoulun rehtorin tai kouluasteen rehtorin päätökseen 20§:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetussa asiassa voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisesti opettajankoulutusyksikölle 14 päivän kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon päätöksestä.

Päätökseen, jolla opettajankoulutusyksikkö on ratkaissut valitusasian, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Virkaan, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan aikaisempia kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.