610/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 198

Asetus oikeusministeriön tietojärjestelmien maksuista

Oikeusministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

Soveltamisala
1 §

Oikeusministeriön tietojärjestelmistä annettavista tiedoista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei muualla ole toisin säädetty.

Konekielisen rekisterin tiedot
2 §

Konekielisten rekisterien tiedoista peritään käyttäjältä maksuja seuraavasti:

1) Finlex-rekistereistä 80 penniä sanomalta ja 80 penniä tulosteelta; korkeakouluilta peritään kuitenkin vastaavasti 45 penniä;

2) Asianajajat-rekisteristä 2 markkaa 30 penniä sanomalta ja 2 markkaa 30 penniä tulosteelta;

3) Kaupanvahvistajat-rekisteristä 2 markkaa 30 penniä sanomalta ja 2 markkaa 30 penniä tulosteelta;

4) Avioehtoasiain rekisteristä 11 markkaa 50 penniä sanomalta ja 11 markkaa 50 penniä tulosteelta;

5) Oikeushallinnon osoite- ja puhelinrekisteristä 80 penniä sanomalta ja 80 penniä tulosteelta.

Tässä pykälässä mainittujen rekisterien käytöstä perittävän maksun suuruus on yhteensä vähintään 80 markkaa käyttökuukaudelta.

3 §

Finlex-rekistereiden konekielisestä opetusohjelmasta peritään 220 markan maksu.

4 §

Edellä 2§:ssä mainituista rekistereistä tulostettavasta asiakirjasta, jonka oikeusministeriö toimittaa tilaajalle, peritään 20 markkaa ensimmäiseltä sivulta ja kultakin seuraavalta sivulta 3 markkaa.

5 §

Vuositilauksena säännönmukaisesti toimitettavista jakeluista peritään maksu sivujen määrän mukaan siten, että vuosittain yli 1 200 sivua sisältävästä jakelusta peritään 1 200 markkaa vuodessa ja yli 500 sivua sisältävästä jakelusta 600 markkaa vuodessa. Yli 150 sivua sisältävästä jakelusta peritään 200 markkaa ja tätä pienemmästä jakelusta 80 markkaa vuodessa.

Rekisteriote liiketoimintakielto- rekisteristä
6 §

Liiketoimintakieltorekisteristä annettavasta otteesta peritään muulta kuin valtion viranomaiselta 40 markan maksu.

Luettelo yhdistysrekisteristä
7 §

Yhdistysrekisterin tiedoista laaditusta luettelosta peritään tilaajalta perusmaksuna 250 markkaa sekä lisäksi 4 markkaa jokaiselta luetteloon sisältyvältä yhdistykseltä.

Tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
8 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin konekielisestä tiedostosta tulostettavista tiedoista peritään käyttäjältä maksu, jonka suuruus on yhtä kiinteistöä koskevista lainhuutotiedoista 15 markkaa ja kiinnitystiedoista 50 markkaa.

9 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tulostettavasta luettelosta peritään maksu, jonka suuruus on yhtä kiinteistöä kohden lainhuutotietojen osalta 1 markka 50 penniä ja kiinnitystietojen osalta 5 markkaa. Lainhuutotietoja sisältävästä luettelosta peritään vähintään 150 markkaa ja kiinnitystietoja sisältävästä luettelosta vähintään 500 markkaa.

Tietojenkäsittelymaksu
10 §

Sen lisäksi mitä 2, 3, 8 ja 9§:ssä on säädetty peritään tietojenkäsittelymaksuna ne maksut, jotka oikeusministeriön on suoritettava tietojen välittämistä varten ostamistaan palveluksista.

Erikseen laadittavat suoritteet
11 §

Muusta kuin edellä mainitusta luettelosta sekä tilastotaulusta, tietojen yhdistelmästä ja muusta sellaisesta rekisteristä erikseen laadittavasta suoritteesta peritään maksu, joka vastaa sen tuottamisesta oikeusministeriölle aiheutuvien kustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa.

12 §

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan työn laadun ja työtuntien määrän mukaan. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla seuraavien palkkausluokkien mukainen kuukausipalkka I kalleusryhmässä luvulla 150 ja korottamalla näin saatua osamäärää 68 prosentilla:

a) johto-, valvonta- ja asiantuntijatehtävät, tilastojen ja tutkimuksen suunnittelu, laadinta ja analysointi sekä atk-ohjelmointi A 24;

b) toimistopalvelut, toimeksiantojen esi- ja jälkikäsittelytehtävät sekä päätelaitteen käyttö A 15.

2) Konekustannukset lasketaan käytettävien laitteiden käyttöajan ja tuntihinnan mukaan. Tuntihinta saadaan jakamalla koneiden ja tiedonsiirtopalveluiden kuukausittainen vuokra- ja huoltokustannus luvulla 130.

3) Muita kustannuksia ovat oikeusministeriön suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen tarvittavista palveluista ja hankinnoista sekä aiheutuneet matkakustannukset.

4) Välillisinä kustannuksina, joita tarkoitetaan valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa, veloitetaan 44:ää prosenttia vastaava määrä 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

Kopiointi ja toimitusmaksut
13 §

Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä perittävästä maksusta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Tulosteesta, joka lähetetään telekopiona, peritään lähetyskuluna 8 markkaa sivulta.

Postitse asiakirjoja lähetettäessä ei posti- ja lähetysmaksuja peritä.

Maksuttomat tiedot
14 §

Oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisilta ei peritä tässä asetuksessa säädettyjä maksuja. Muulta valtion viranomaiselta ei peritä maksuja sellaisista tiedoista, jotka oikeusministeriön tai tuomioistuimen on toimitettava viranomaiselle lain tai asetuksen perusteella.

Tämän asetuksen 2§:n mukaisia maksuja ei peritä sellaiselta viranomaiselta, laitokselta tai yhteisöltä, jonka tuottamista tiedoista rekisteri on muodostettu.

Kunnalta ei peritä maksua lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoista.

Maksun periminen
15 §

Maksu on suoritettava heti suoritteen luovuttamisen yhteydessä tai 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen saajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksuvelvolliselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko ja valtiolle mahdollisesti aiheutuvat perimiskustannukset. Kahtakymmentä markkaa pienempää viivästyskorkoa ei peritä.

Suoritteesta voidaan periä ennakkomaksua.

Maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

Tarkemmat määräykset
16 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Voimaantulo
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1988 annettu oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikön maksuasetus (97/88).

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.