589/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Laki taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (52/73) 3§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa (804/84),

muutetaan 1, 5, 7 ja 9§, näistä 7§, sellaisena kuin se on 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (441/82), sekä

lisätään 2 a§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa, uusi 2 momentti ja 6§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Taideteollisen korkeakoulun tehtävänä on antaa ylintä taideteollisen alan opetusta, harjoittaa alan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä muutoinkin edistää taideteollisen alan kehitystä.

Toiminnassaan korkeakoulun on pyrittävä kehittämään opiskelevaa nuorisoa kykeneväksi palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Korkeakoulussa voi olla valtion tulo- ja menoarvion rajoissa erillisiä opetus-, tutkimus- ja palvelulaitoksia.

2 a §

Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä voi päästä opiskelijaksi korkeakouluun.

5 §

Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, että virkaan pyrkivä on asetuksessa säädetyllä tavalla osoittanut riittävästi hallitsevansa suomen kieltä. Opettajalta vaadittavasta ruotsin kielen taidosta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 1 momentissa säädettyä kielitaitoa.

Muuhun kuin opettajan virkaan pääsemiseksi vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty.

6 §

Edellä 1§:n 3 momentissa mainittujen laitosten monijäsenisen hallintoelimen jäseneksi voidaan määrätä myös korkeakouluun kuulumaton henkilö, siten kuin asetuksella säädetään.

7 §

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan professorin virkaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on korkeakoulun tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.

9 §

Professorin tai muun viran perustamisesta korkeakouluun 8§:ssä tarkoitetuilla varoilla säädetään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran haltijalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muulla vastaavan viran haltijalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 235/89
Sivistysvaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 10/89

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.